Zona climàtica polar i alpina

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 16
 
 

Slides

  1. ZONA CLIMÀTICA POLAR I ALPINA 2. POLAR ã El clima polar es caracteritza pel fet que la temperatura mitjana mensual no arriba als 10°C en cap dels mesos de…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. ZONA CLIMÀTICA POLAR I ALPINA
 • 2. POLAR • El clima polar es caracteritza pel fet que la temperatura mitjana mensual no arriba als 10°C en cap dels mesos de l'any.
 • 3. CARACTERÍSTIQUES • Les precipitacions acostumen a ser molt escasses en els casquets polars, però hi ha llocs molt plujosos. La humitat de l'aire acostuma a ser molt baixa especialment en els casquets polars lloc on també hi pot haver forts vents. • Als pols les temperatures són molt baixes entre altres factors perquè els raigs solars arriben molt inclinats respecte la superfície terrestre. • El domi climàtic és el glacial, on hi predominen les glaceres.
 • 4. FORMES CARACTERÍSTIQUES • D’EROSIÓ: • Llacs de sobreexcavacio: Els llacs originats per sobreexcavació de les glaceres, sovint anomenats estanys de circ, són bastant profunds i estan situats a les zones altes.
 • 5. • Valls en U: forma que tenen les montanyes un cop ha passat una glacera.
 • 6. • Paviments estriats: amb direccions característiques, ocasionats pel material transportat per la glacera que exercí una forta pressió contra les parets i fons de la vall.
 • 7. • Roques moltonades: són turons suaus formats per l’allisament que ha exercit la glacera en el terreny.
 • 8. De sedimentació: • Cordons morènics: Sediments barrejats amb neu que són empesos per la llengua d’una glacera.
 • 9. • Drumlins: acomulacions en forma d'elevacions allargades que estan orientades en el sentit d'avanç de la glacera.
 • 10. • Esker: és una cresta llarga i estreta, composta fonamentalment per sorra i grava encara que al final de la seva formació es completa amb sediments de totes les mides. Aquestes crestes són dipositades per rius que flueixen generalment sota una massa de gel glacial.
 • 11. PERIGLACIAL • Els processos periglacials es produeixen a les regions fredes, on el desglaç no permet la formació de glaceres. • En el sistema periglacial són importants tres fenòmens de vessant: Les colades de fang, que consisteixen en el desplaçament del material provinent del fang que es produeix al mullar-se el sòl. La reptació, un moviment lent dels materials del sòl a favor de la pendent. La solifluxió, petits fluxos del sòl que es produeixen quan hi ha bassals a conseqüència del desglaç.
 • 12. FORMES CARACTERÍSTIQUES D’EROSIÓ • Agulles glacials
 • 13. • Crestes:
 • 14. De sedimentació • Loess: és un tipus de sòl. Les partícules que formen el loess són de gra molt fi i anguloses.
 • 15. • Tarteres: és una extensió de terreny, situada normalment al flanc d'una muntanya, coberta de pedres despreses dels cims (originades per la gelifracció).
 • Related Search
  Similar documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks