Wilson Anne - Postres Y Otros Dulces de Sobremesa (Blog La Cocina Fácil De Donaida)

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 22
 
  ---_-- __ - - __ - - - - _. -:- - -. . -- - -- - -- I Dulces sensaciones Nadliime:ju,r ICJlue un huen postre pHr:a terminaruna 'gf',,~n (umi,dl~it,r;alseaporque tien hl'vEtad(l: !, u ~,in~,p~emt=ntc JHU';f) Jisfrut(1f~n !!;:'n 'Farnma. LC)!'lrustn,~~ [,c lJclnu.itiran IdeIl:fOC,il'jUii'ltfOdi1 :U~ cr,et1lth~'idad ')' has'hl e] Ilmia,~t!'~ I!:inn!ii:un,~eg,tdl';a i,mplre!.';,i,omIiF a sus ecmensales pue!'l Ih,'llh.Hi th~nen a'igo es'pc~i,all y fefi,tiv(),~ lea ,I l'I'ruhibido~
Related documents
Share
Transcript
  ---_--__--__----_.-:---..--------I Dulcessensaciones Nadliime:ju,r ICJlue un huen postre pHr:aterminaruna 'gf',,~n (umi,dl~it,r;alseaporque tien hl'vEtad(l: !, u ~,in~,p~emt=ntc JHU';f) Jisfrut(1f~n !!;:'n 'Farnma. LC)!'lrustn,~~ [,c lJclnu.itiran IdeIl:fOC,il'jUii'ltfOdi1 :U~ cr,et1lth~'idad')' has'hl e] Ilmia,~t!'~ I!:inn !ii:un,~eg,tdl';a i,mplre!.';,i,omIiF asus ecmensales pue!'l Ih,'llh.Hi th~nena'igo es'pc~i,all y fefi,tiv(),~ lea ,I l'I'ruhibido~ 'lit como broche finalprepare usted misrncdolce» ,~'pastaspararomarcone~, c~l'fe y losliceresen 131 sobrernesa, S~ uuicre l~,Ut't'\u~pn 'Ht:~ fcnf!mil elmcjur ~nlnrl[(,,,,,I UJ.l Y ~<l~''\;,;Ir mplee :i-(li,~~ il.l,gre~ !!.~lt-·'l'1Ih~!' d:~ eu] i.... f u], C~l ll'dj~ ml'tUcfn itus i1'\:~c~ ' lit, lemp~ lr~l'l.hl. N JuJ,1Z'enr-c~~ 1~'!lr- S!,,' LI~n:~1rt ~smll~ ,.1 ~H~' j ml,\ imd. ~1> con l(~~ mMI·'I,;·~lh.:nlt.\~ l11-ti. caros~ II l''X'l~rn let ll'il~U('rU1 ';'1.: suelc r~nl:dnr .l lU~lrwll'. Encasi rlu_'h~! las receaus d~ ('~n' hhl\ I se emplcau, COHlJO i1ngFL'I('1 i~1l1l'~)~KUm~ I:;,ui.~l mil: ITh. l. h~.~ i~IfLl i ClIllCS prrlLhJC'I_l_):'i: Cr,enl,c fTai~'11e: rnezcla de mn~]rl'eS'C1 r tl,l.!ria~I [aqu~~..:.. ul:tllcn h~h::ft;'rriiH'I ,hkl'l.!a:o. ~.H~ .u.!I,, ]ut-insusahir,. le cHn{k.. en UI.1a tL::xh Iri~ creiuosa. l: cll'llpk'~! I,>n rl.- It ~'i. ~lu~- L ~':':-1 bd 0 y resulrn J,dk. ~H 'U t:l 'n ('IIO:1S[ E'- ['s vrj~rt. ,0.;, y r~~m u:om,pi~narfrutas fr(,~Gl:>;. N atales'r'~. .d~,.: nar ~l~ qu i~hl rru l;l l~~ est!' !,l;l, m'iim]lth~ f!clanlla. Adccuada p~U' memrar, N ataenreraespesa:con runyo r con ren i~ J(II en'~mSi] que ](,1nata Ilquiw..!n~) [il espe- ~in,d;11 onJ.!t.~lai[inaj C.:-o rl:rfectf! pam rmilcr- ~fl, dlrectnmenrcu~'lIr'l.:o.~ r~):-'lre ,~ dpilrtl ,tl~mnpHlilrm, Pi ~rqm:' n~l h:,lY que lxuirln. MCIi!ii:oarpo-ne: ,,~IU ; '1 i t c Irl·lI1llhtl ~ I~ Hldu eon ::I~n~ CJ ~n:rcn ~:kl en gr;'_l~·.l. de nnu..:ni'[L~HCl- 1110. SI:..' parecea b nara CnCCf;JJ l.! rCM~, ~I!II.m- Ii.ll'le neneun~ah~.H· iJ..l,,~ralnl'mL· a),...rri.Liulce, E~ drbclU!l\n con '[l)L]U [lp~) J{. CnJI~as Gella.:tina LIgdaU(1bl>$un ~~pL·-\1tU1.h_' que';(' ~mrle, (;~nh)en r~.ll('i:-' dulces(\mu~ ~la~lus.E.. pr..cnc..nnenrcms~p~d.1 r. por [~n1iloJ no Jtl saht lr ,rXII'Glfll.u :-ill hl!\i :,~im.cllrU, i,~l ICrnrcsul- ESIPolvor'Belagelatlnaen,po.htoenun ,C1J'enCO p€q,uenlo con ,3,g11J~.~r,i3. carlosde~ht~nlu p~ que r'~ '(lm~;.lClrn con e l ui lie tfr it, sc~,~ J ~H ICt1!iCJ.!U id~1. Los s(Rlm~ trillS ~ctll:hcn enn ilvcrcon rDp('ll~C 'llumuun pnra conrenerlamescla. CUi1li1du ~~~ta Sl' cua]e,rerire d p'~re] V d Stluln0 IUcd,!'I~r.·!..:umosi ]U~~ hicracreci.]~. r.U.., qUL' 1,00,; .;uu~n~s renganuna bue- nn,.1[rllm y :ntIse l.~t 5hll1nlc la mezcla, fl)O rrc d mnhleconunabanda Jl;' p;lIpd de hllt'11~ t l]ILB.! sobrcpnsesu a~nurn~d.ej'l· has-tanrcdhm(-lentre clrnoldc Y ~a P~H1!'l'~ ~U~ :pl.'rh ~r ~iL·t lu U·I'i~~para !..~U~: lIJb[lbien.. L~~!'o 1'1( H ira ~s, sc dd 'H.!I'l serv i r 11 :Cld;_1 rlli~i'I sa- [P,arasoumes frtcs, forre el moMepor u'er-aconpap,e~de ailUlminio 'I' s.u,i~telo, n·~imprescirullhle p~U11 alglUlds plaros fl'il)5 comoIps I'imhri,i:l~~~para Ius ~lido;lJJns.! y~ que aYlh,h,~;] que secuajcn )1 OutUi~rVC!1, 1.<1 I\mm. Sc v\.·ndil en p~ ib.·o( enlx dsl 1m;) 0Lon lu)~, ~'~Sl 'C!.lll:l:fII~I~. L t ge lar i Il i en :pI~~ V, i l ,, ~ a m~,h [i,d'i ll! ~1~~lri. una hl.,tsimcoruiene res cuchnrn.. hn, s, -:111.1 :qLu\'~lk::n ~1I.11!~S huja~ Lie v:d~Hm:l. Ft.emuevalamezela Cion uneenedor hasta 'qlIi.!lEl 'Si,edi:sue~\'ala ,g,ela.tirn2i. Cua,f100 1 e:st.e cuajadloel souffle n:;t~re eil papel een c,YlidadQ' y sirya;:I,o. luprlnclpnl .:1 rcnercncuenra H la 11unl d(· empleart::;l l..lI.'in'lC'~ lntcrnperatura dd 'II.. quidoquesevuaC~I'Il.':;ar'i hI(.'rU1:l'iibd qw.. se~'nnli!,a.CUfltlta m.:i~.. c:chn'init arh~(JfI~rmij~ flrmequcd~lni cl ptbl re. Adlemtrl~. n.!I.~· ~~t.I.-~lh ]n~ in~:~.I 'CLl,icnh~s :ll~IU~t cn, ,~bl,(lin'i'L Al!.lU~ l11~lS fn.!OlS 101 ph1a pt'r eJl mrh . contierwn unaenzima 1l.1 ue ilU'I.... dcquest. tCL.B!aj I: u ~u. postres, Swuriliza ,gela'[inl3 enho~a.s~escurrabien e~1 3iglJadle:spuesdie abhmdarla.  l.u gd:.lti~jlltl enpolvose lle,be ah,~a.1:1J:t-1r an~ n~~ eln. Jgua iTta; !iI, etuplca~uatemplada ncaliente. be upelmazara y queJal~i ~ru- mosn, Esrul\foreehH~~n un C ucnco pcquC'tl,u (ona~uafr~a y p~1ngHI.o denrro elf orn~ cuencomi:IDY'l)['con,,!gun caliente hasta 'qm~ sea'hlonde'. Remuevala ]~J gucun LHl te- ~~t ,JlH hasraquesedisuelva. En CU~Ul[~~ ~I:'lgd.:,uin::l en hnjas, pongabl .'remojarenagua fl in JlIIITnrc51HUll1lr(lS hastaque e~.tr ll'lUy h:lnnda~ luego cojala conlos,~,J~du!S .'I!'Uil escurrir d asua y r'l()n~ 1!al~lenuncu.'I:1cn Pl:qut:'~l.'l Ii.]t'''ntn'l dl: un cfI:!t'la[bafioMarfa,Remueva ,d ~~U:'i..~ sua- . . vernenreIpan llltW~ h'i gel:-H:i,na se d isuelva; nola renuieva. Compruebeconuna cu- 'I~~.' II'~, cnura l~ue estefl,~ellU[.'iU~U·:l. Una VCI disue]m1:1 g,d~~t. nn.no.,debe old.. darse de quedebecsrnr aIn misma tern- l 'il~n~tura llc~aprt;'~)flirrJn:it,1n]], qUL;: la va ~J .-'-1','.. . ·t- ot'-..-.ã IJ ,(I,m~llr;51 llt I C~ I:;~. :ic!1iHanbi ,DlUl11.>::l..... ,:::~ 1.1U~le\·;'1ien la mesclapara repartir po'r i~lIa~ la ~drltin~ y ,dL:j!c llue secuajeen 1,;'1 nevera,noen. el (J mg,elador: St see:nfri;] demasiadodeprisa, ]1'1 ~e~~Itilla puedecris-ralizarsc y separarsedelrestodela mezcla. Ute,ns~~:i,o,s· P~llrn ~1~'1h. tn·1T C.51 as t~C~I'RlSno ncceslta n inglil n 'U tens H 'it} 'l.::'iSpeCall h~1 sta C()[1 l(JS habrtualesI,Je l!111;J coclnah~,en equipada: unuscuam:(l~ mo~(Jles cry fLU~~lI[e dehorno~ II m.~bnddura.de var'!l ta~(ill~s,arH li'l:i mM nml~,e:i:sirven i~ljti]llnente) y ml.t~batil~t H1t~ me:::.daI,Jllr,i~ dev.~ria,') vt:'liJddallt;~. Pr1.li'il ha~t!'F h'~!Cl.ld Htti d~ run!lie u.s'a td mol- !,._~t! h::-Iha, r31'f'ch.Jna un cuh}~ 1u5 Pf IS'lC01es 'II j;!lurhB.s, d~l!ripll6' schaccn CO~'l nu Ildes .;:~mHu.. ~.',t:':S. Amh,ls, tipos Je l1I'lukles;as' C0I11U los Jcsuu~le.., y bud i nt'Ri tit'\. efll.d't n en t i enCbil$ dernen.a j e. ,~:l:e Ch.:] ])fQI, LI rres~nwck'\n t:<'l nlUY inl]lOfiIJtntt: '~nre- P( I~h:r(a. S~I;'Vi;' :ilIS rnsues, enC!LIencD. l Y C()- ra5 i~l:1d,ivil.ilmLe:<: ;:!Itrne iVl lS~, srcirl:l[Cf.; 0 ( ']1 hmJ~:ja~, y fuentes (tecor;uiv~lS. Que :S,f,! puedi,eha,c,erant,e:s: P I'f ·SU~'1Ut.::;';lU que ~~,~d,h.:. le agrHd::l '~ener L]LI.l' h:vantarse~di~1n,;,],I, 1,.1:[' btl cDmh.h.l PH~;] l lre]1,lIrt~r d pni;;l re. rur eSl1,indusohasfa ]u.s pn~Hes rnll;:.t. i O~mphcaJos de este Hhrn I'uledl'n c]ejar::H:: pflrcialrn~'nte preparndos ,conmUdi:11cL 1 n, le~dc tU1~:-i CLlb'rnl~~ btlr~iS hwsta,d df!:l an[l::'dnr; ~lue.mri's~~asi, hld(lB Sf plh.~dcnscrv'ili ~alU '- cal,~enres cnn'llotr(oo. ~g11 h~sindicaci,t1nessnL'ff'e] ti,e'mpo de 'CtlnSCf\.'ac.h\n !l.IU~ ,Ie dal nos at HnfUlde: en.. tb reoem y deJe 10$ posrreili rmeparados tn~ do ~CJ m~i.., l~ue pueda,Por ejemplo. ]as mat- s~~sp~]r.nd lenar Sit put:denhl)rnear erlL E~chocolate C~ uncI de h'~ lnv;rt'djcu~cs nuisaprc(jal.,.k~~ tlll S~; I t l p<llra ,I,~ 16 uea ba- .los~Icpostres s:i n() (On'i:l' clemenm rrindp(l~ demuchas recctas, Su n'l~!,'i. pulacionnoes 0~ UI 'litmcnda, aurtquere- quierecierrocuid;1d,~ l. Urilfcelopara de- corar y rendrtiresultadosespectacularcs. NotOi::elchocolatc.parafundircsd que tienernejor;:)i3Ihnr:,unquees preteri hi.: utiHz,lll'pnra lkcur-~~ci,~')r,n ,h'lcola'ct' C0na 1~,,)d~' gr.1Sl;IV~g..:t~l~ :·u1~,dida ~r::l quese endurece con mayurrnpidcc. R:aI~aduras y buclesr ralleron uncu-chilloatilado 0CLUl unpelavenluras,ei cantodeunapasriIJa de chocolate paraohtenerbucles y rallnduras largos 0 cor- t~Ji,l, E.J conveniente que el 'ChlJCuhlkes- tt: ateropemrurafu:nhwt lll[e~ P~I \l ~ Itl de- m:as,ial.:h~]~ndo. i, quierc [racer hUt:k~!), gnrndes, rUI,kl~~ l choo )]at'e )1 exncrula- k'lsobn: la superflcle de nilb~ljo~ dcJrio enfr~~1lfhast-a (Wille' este casi t!ur'(I, Luegu .irrustreun..:.uchH ttl L~!.: punta roma p,lf lasu I it'r,fk ie del ·cl'l{lC(ilare, ~leYnn~.ln~t' haciaustl;:dy ejcrdel'ld l una prcsi6n ..c',. constanre y n,:'~1 ar,'. lI.Ul'EU mas nprse-te e'l cue h 11] Il), mel:;, gmes 115 resulranIn.S i l,luiere t~ll..ll' :~'l..leLlcn m.uy grucsos, 'Ii' lnp lee Llna cm:hal'tJ1 dl~~Iw'iClado; r)UfH h~u::er~()~ muy Hnos, utiHc.cun peJi:w('rdUfil-b, C ~':u]cola,teundido:. para 11(1!C~J m~Hiv{ IS, dec{ ~nllriV'll.JJ P( ;11W- 1h) enuna rnnn~a ['ia:s~ teknl y dlhu}e ll.ir~'ctf,~rn~n~e tlhre ]f~ ~u r: erf~de ttl ] pt ~1'ilre.T<lmh]'~11 r1tlt:d,£' f!.n·~ nlfJIf [usn:lJudVU5S~Jblie p'.lpcI v,eg1ctal y~ un~ve~CL~ajadlo c1 ch:c,cniare, dcs~:1!.;gar Remuev2I.e~ Chl'Qc,ol~atelen un (UeIIl1CO termorresistenteal ban,Q f 'b.ria... h_l::i con (]Jkli.td:l1'. PucJl!hacer h()jas de Chi.1C~ slarey n{(I'£I.~lll'~]~, El ChtJ-Cl )]~mi: sepuedefundi:! enuncuenco al b~li\ M::I r fa. ~J ~11 l':~ Ill. ic reumlas. m Fundido al b~n'L1' 1vlarfu Pique t'~ hocolateenrrocirus ruJ.,liuales j lnf'.:lquese fundm 1. IE'l:glLd~~rn]l:n'b;!. P6n , ~..losenuncuencop!.:iLltieilu Il~ hml~l :M arf a O~ 1'1:1 i:l~U:J calien tc ~i :I!..11l1C' Ih;:.~c: ~hervir,remueva h~~sta uedch~ u';I,Jla- 'toe~furu.b. VLgile queno le cHlg€lla rtuis mfrrlruagum de agua l~C l;,ol cuzuelanique le Ueque I. ] vapor J~] ~lg-Il._I~~,'~l que inrnediatamcrrtc S~ enrlureceni r que.. dafilinse.rvi'hlcp·aru rnuhmjari(); c\ 11n~ pruebeque d cuenco y lacucharaesten completamentesecos.Una V!!: fl:lnd~dl}, dcjcl()~n:fri,p~run Pl'J,Ctl}' n.. !1t!nej~ll.. con nrapid,t;:: p(Jrqul~ seenclurcce ~n:segll~l~;J. 1Fuodicloen mlcFOondas P'on~ael chocolate troceadoenlin cucnco pi:Ui· ~ mien lunda y c~~H,em;don lift max irnapotencia sin tapar JW'i1n:r1.: 10 ~t:~LWnd.~ ., E~ HClnpl~ pu!'.;'devarlarse- ijlul1::1 cnlHw~JaL1 Y d ~i.P~ k'chocolate Y ];:,11 po[Cnr.:ji-l (:] 1 warios del mii..:n)l~nda,~ Rernuevap:-.m:~ompsobarquec~r~ifun- dkloporde-nun, cruunccs C.'H:Jr.J. en su r lI_nD. S i st: r unclepurfUC'l'Il.,$Cg[11n- ment>e ~ehahni qucmrU !!O f()f l~cnt[1n, ,Par.,1 qUi:':: l,u coh rtur l~, d,l:' ,h~ ,ub.tc ,i.I n.... h.1p n~1 p it l\1 and hri l[ll, ~rW'!.i'p~ ~l::I~ LHlr l)C:~ l antes 1.:1:l' lilsa:rI:il!!.Y OUI18cf\'clt:l~ en s:nn iu:rr~~,ul, ::Si h1~ 1111eH. en I.a nC'v~ra sepuel.lc:n f~ ;rnmr gLlUIS ll~ \lap.~r que de.. jar'ianl m~ll-c la :superfkk·.. Unav,e:z ca'!~'ent;lJIdo, IremlJl,eva~Qipara versi ·esr::il, fundido IIPDF dentro. bl~ln'cocon anrdadon; ~n CLKmtoH h~ n1erengUc..'h ,I,lnnl~dot:i y ,uandlllV('ly~ia ua:r[(J~,met:dps e'ri d bonl ) n haj~l r,~lf'I- peratuvapara ,que Sf r'll.1l1gan d,~ UJC\l'f'l h.l- rosycrujiell'tcs. ll\S ~'u~ues friu:; n heiad~J~ iS€' dc'bcn hFlCt:f h~~.s,tal.1te:=, ht'l[tu; arues; urro-s nu<:cesiml1U]lil~ CI..I,.lll,ti:l~ h.. n'a~ de [it:'J~H~n pa~ n] ~IU\C ~l)jtlnt{llitl sU $il~ I\lr.1V[6Iilte~:\ls y dc- C'll!·cl.ns, :.1 !j!tin1kl~10m. Si sigu~ rmc:-:.rr. )s cnn~tJo:.:;~ h'll (w~p;'lmd(al V F'l'c~enra(.i(ln d.~ [lu~tre<~:' du[,ce~[e .resulla.rd I'n~'if' rel.ajadH Y podrri lhsfrUl~Thr ron ~'C'lS c~ur1,ellsal.es,
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks