Trac nghiem nhan_cach-_dalailama

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  Bài trắc nghiệm nhân cách của người tây tạng. Bất ngờ ở chổ là từng thời diểm làm thì kết quả sẽ rất khác nhau. Dường như nó thay đổi theo tâm trang và hoàn cảnh hiện tại.
Related documents
Share
Transcript
 • 1. BÀI TR C NGHI M NẮ Ệ HÂN CÁCH CỦA NGƯỜI TÂY TẠNG
 • 2. Bạn hãy dành chút thời gian cho bài trắc nghiệm này và bạn sẽ thấy ngạc nhiên đó.
 • 3. Đức Dalai Lama gợi ý bạn nên đọc điều này để thấy giả như điều này xảy ra cho bạn. Vô cùng tuyệt vời.
 • 4. Chỉ có 4 câu hỏi và câu trả lời sẽ khiến bạn ngạc nhiên.
 • 5. Phải trung thành và không được gian dối qua việc nhìn lén các câu trả lời. Trí óc giống như một chiếc dù, nó chỉ hoạt động khi được mở ra. Làm điều này có vẻ buồn cười đấy, nhưng bạn phải làm theo chỉ dẫn 1cách tỉ mỉ nhé! Không được gian lận đâu đấy. Thông báo ! !
 • 6. TẠO MỘT ƯỚC MƠ TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU BÀI TRẮC NGHIỆM!
 • 7. Tr l i các câu h i nh b n đangả ờ ỏ ư ạ làm. Ch có 4 câu h i và n u b n nhìnỉ ỏ ế ạ th y chúng tr c khi b n hoànấ ướ ạ t t, b n s không có nh ng k tấ ạ ẽ ữ ế qu trung thành đâu.ả M t thông báo!ộ
 • 8. T t theo t ng b c sau,ừ ừ ừ ướ và hoàn thành t ng bàiừ t p khi b n m t ngậ ạ ở ừ trang.
 • 9. Không đ c nhìn vào màn hìnhượ mãi. Dùng bút chì và t gi y đ vi tờ ấ ể ế câu tr l i c a chúng ta nh b nả ờ ủ ư ạ đang làm nhé.
 • 10. B n s c n nó vào h i cu i. Đây làạ ẽ ầ ồ ố m t b ng câu h i trung thành, nóộ ả ỏ nói cho b n r t nhi u v s th t c aạ ấ ề ề ự ậ ủ chính b n.ạ Đ a ra câu tr l i cho t ng ph n.ư ả ờ ừ ầ Cái gì đ n tr c trong tâm trí b nế ướ ạ luôn là câu tr l i t t nh t.ả ờ ố ấ Ghi nh – không ai có th nhìn th yớ ể ấ đi u này ngoài b n.ề ạ
 • 11. (1) X p 5 con v t sau theo tr t tế ậ ậ ự b n thích nh t:ạ ấ Bò, H , C u, Ng a, L nổ ừ ự ợ
 • 12. (2) Vi t m t ch mà ch y mô tế ộ ữ ữ ấ ả m t trong nh ng th sau:ộ ữ ứ Chó, Mèo, Chu t, Càphê, Bi nộ ể .
 • 13. (3) Nghĩ v m t ng i, mà ng i này cũngề ộ ườ ườ bi t b n và quan tr ng đ i v i b n, b nế ạ ọ ố ớ ạ ạ có th liên h ng i này v i nh ng màuể ệ ườ ớ ữ sau. Không đ c l p l i 2 l n câu tr l i.ượ ặ ạ ầ ả ờ Đ t tên chính ng i y theo t ng màu:ặ ườ ấ ừ Vàng, Cam, Đ , Tr ng, Xanh.ỏ ắ
 • 14. (4) Cuối cùng, hãy viết con số bạn yêu thích, và ngày trong tuần mà bạn yêu thích.
 • 15. Xin hãy đ m b o r ng các câuả ả ằ tr l i c a b n là nh ng đi u màả ờ ủ ạ ữ ề b nạ TH C S MU NỰ Ự ỐTH C S MU NỰ Ự Ố . BẠN KẾT THÚC CHƯA?
 • 16. Nhìn vào những giải thích dưới đây: Nhưng khởi đầu, trước khi tiếp tục, hãy NHẮC LẠINHẮC LẠI ước mơ của bạn.
 • 17. Điều này định nghĩa những ưu tiên của bạn trong đời. Bò Biểu thị CÔNG VIỆC Hổ biểu thị SỰ KIÊU HÃNH Cừu Biểu thị TÌNH YÊU Ngựa Biểu thị GIA ĐÌNH Lợn Biểu thị TIỀN BẠC (1)
 • 18.  Sự miêu tả của bạn về con chó hàm ý tính cách của bạn.  Sự miêu tả của bạn về con mèo hàm ý tính cách người bạn của bạn.  Sự miêu tả của bạn về con chuột hàm ý tính cách người thù địch với bạn  Sự miêu tả của bạn về cà phê cho biết giới tính của bạn.  Sự miêu tả của bạn về biển hàm ý cuộc sống của chính bạn. (2)
 • 19.  Vàng: M t ng i mà b n s khôngộ ườ ạ ẽ bao gi quên đ cờ ượ  Cam: M t ng i mà b n coi làộ ườ ạ ng i b n th c sườ ạ ự ự  Đ : M t ng i mà b n th c s yêuỏ ộ ườ ạ ự ự  Tr ng: M t ng i đ ng tâm v iắ ộ ườ ồ ớ b nạ  Xanh: M t ng i mà b n s ghiộ ườ ạ ẽ nh trong quãng đ i còn l i c aớ ờ ạ ủ (3)
 • 20. Bạn phải gửi thông điệp này tới số người bằng với con số bạn yêu thích và ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực trong ngày bạn ghi nhận. Đây là điều mà Đức Dalai Lama đã nói về Thiên niên kỷ – chỉ dành mấy giây! nhìn vào nó, đọc nó và suy nghĩ. (4)
 • 21. Không được bỏ đi thông điệp này, câu thần chú sẽ xuất phát từ đôi tay bạn trong 96 giờ tới. Bạn sẽ có một sự ngạc nhiên rất dễ thương.
 • 22. Đây là m t s th t, cho dù b n không mêộ ự ậ ạ tín. Xin hãy làm đi u này. Th t thú v .ề ậ ị G I E- MAIL TH N CHÚ NÀY T I ÍTỬ Ầ Ớ NH T 5 NG I VÀ CU C S NG C AẤ ƯỜ Ộ Ố Ủ B N S Đ C C I THI N.Ạ Ẽ ƯỢ Ả Ệ
 • 23.  0-4 ng i: Cu c s ng c a b n s c i thi nườ ộ ố ủ ạ ẽ ả ệ m t chútộ  5-9 ng i: Cu c s ng c a b n s c i thi nườ ộ ố ủ ạ ẽ ả ệ s thích c a b nở ủ ạ  9-14 ng i: B n s có ít nh t 5 đi u ng cườ ạ ẽ ấ ề ạ nhiên trong 3 tu n t iầ ớ  15 ng i ho c h n: Cu c s ng c a b n sườ ặ ơ ộ ố ủ ạ ẽ c i thi n m nh m và m i đi u b n cả ệ ạ ẽ ọ ề ạ ướ m s tr thành hi n th cơ ẽ ở ệ ự
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks