Serveis i activitats de l'Àrea de Joventut de Castell-Platja d'Aro 2014

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 17
 
 

Slides

  1. JOVENTUT CASTELL – PLATJA I S’AGARÓ 2. QUE HI TROBAREM A L’ÀREA DE JOVENTUT?  Persones amb valors  Recursos i serveis:  Punt d’Informació Juvenil…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. JOVENTUT CASTELL – PLATJA I S’AGARÓ
 • 2. QUE HI TROBAREM A L’ÀREA DE JOVENTUT?  Persones amb valors  Recursos i serveis:  Punt d’Informació Juvenil (PIJ).  Casal de Joves.  Formacions Educatives i Ocupacionals  PQPI (PTT).  Programa Joves per l’Ocupació.  Cursos semestrals ocupacionals  Punt Jove de Salut.  No t’aturis desatura’t.  Projecte HORTS.
 • 3. o PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ). - Informació general d’interès Juvenil i orientació ( oci, treball, estudis, cursos, formació no reglada, turisme, solidaritat, participació, prevenció i salut, ... )
 • 4. - Carnet Jove Municipal -Guia: I ara Què? - Concurs al Facebook
 • 5. o CASAL DE JOVES. o Model de participació juvenil o Dinamització juvenil com un procés educatiu o Acompanyem als joves a trobar les seves pròpies respostes o Recursos o Espai d'Internet o Projecció de pel·lícules
 • 6. o Tallers de cuina ( coca, cupcakes, croissants, ... ) o Taller de riureteràpia o Tallers de salut o Taller de zumba o Taller de Hip – Hop o Taller de braçalets de goma o Altres
 • 7. o Billar i Futbolí
 • 8. - Voleibol - Futbol sala
 • 9. FORMACIONS EDUCATIVES I OCUPACIONALS - PQPI - Programa entre 16 i 21 anys, que proporciona una formació bàsica i professional que facilita la incorporació al món laboral o bé la continuació de la formació. - Els mòduls tenen una durada d’entre 800 i 1100 hores - És una opció complementària per obtenir el Graduat en ESO.
 • 10. o PROGRAMA JOVES PER L’OCUPACIÓ.  Projecte subvencionat pel SOC a través del Consell Comarcal, destinat a joves entre 16 i 25 anys en situació d’atur amb dèficits formatius i baixa qualificació.  Especialitat – Hosteleria
 • 11. FORMACIONS SEMESTRALS  Cursos que s’han fet 2013:  Curs d’Atenció al Client ( novembre – desembre )  Curs d’hort ecològic ( novembre – desembre )  Curs Informàtica nivell I ( novembre – desembre )  Curs Informàtica nivell II ( novembre – desembre )  Cursos que s’estan fent 2014:  Curs d’anglès per a l’atenció d’anglès ( abril – maig )  Curs de manteniment ( maig – juny )  Cursos que es faran 2014:  Curs de peixateria ( octubre )
 • 12. o PUNT JOVE DE SALUT. El Punt Jove de Salut és un espai destinat a joves que cerquen respostes de qualsevol àmbit de la salut. ( drogues, sexe, prevenció, alimentació, relació entre iguals, ciberadiccions, malalties de transmissió sexual, ... )
 • 13. o NO T’ATURIS DESATURA’T. “CURSOS OCUPACIONALS” Servei d’informació, acompanyament, orientació i assessorament per a l’adquisició d’habilitats personals i laborals encaminades al procés de recerca de feina per a joves de 16 a 29 anys.
 • 14. o PROJECTE HORTS. Projecte per treballar amb joves temes d’habilitats socials a traves d’activitats de l’hort. - Coneixements bàsics sobre vegetals - Coneixements bàsics sobre les eines necessàries per als treballs a l’hort - Habilitats en responsabilitat, puntualitat, organització, ...
 • 15. ÀREA DE JOVENTUT  L’Àrea de Joventut treballa amb xarxa amb tots els agents socials del municipi:  IES Ridaura  Serveis Socials  Policia local  Justícia  Mossos d’Esquadra  Cultura  Centre Cívic  Altres
 • 16.  Horaris de Joventut i Punt d’Informació Juvenil De dilluns a divendres de 10h a 13h Dilluns, dimecres i divendres de 16h a 20h Telèfon: 972.82.54.63 Mail: pij@platjadaro.com / joventut@platjadaro.com GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!!!
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks