Resumen - Marvin A. Lewis (2010) Introducción a El discurso afroargentino: otra dimensión de la diáspora negra

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 63
 
  Lewis Marvin (2010) EL DISCURSO AFROARGENTINO: OTRA DIMENSIÓN DE LA DIASPORA NEGRA INTRODUCCIÓN LO AFROARGENTINO: OTRA MIRADA RETROSPECTIVA Antecedentes El eje del estudio es el aporte que hicieron los autores de ascendencia africana a la literatura argentina con trabajos publicados entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Toma como punto de partida crítico el artículo de Josaphat B. Kubayanda sobre la creación de un discurso minoritario en América Latina. Discurso minoritario y literatur
Related documents
Share
Transcript
  ? Bnug| Foyzgm (90?0'NB CG\L^Y\K OJYKOYENMSGMK4 KSYO CGFNM\GÜM CN BO CGO\PKYO MNEYO GMSYKC^LLGÜMBK OJYKOYENMSGMK4 KSYO FGYOCO YNSYK\PNLSGZO O msnlncnmsn| Nb ndn cnb n|s~cgk n| nb opkysn q~n hglgnykm bk| o~skyn| cn o|lnmcnmlgo ojyglomo o bo bgsnyos~yo oyenmsgmo lkm syoiodk| p~ibglock|nmsyn jgmobn| cnb |gebk XGX w lkfgnmtk| cnb XX- Skfo lkfk p~msk cn poysgco lyæsglk nb oysæl~bk cn Dk|ophos I- A~iowomco |kiynbo lynolgüm cn ~m cg|l~y|k fgmkygsoygk nm Ofçyglo Bosgmo- Cg|l~y|k fgmkygsoygk w bgsnyos~yo ojykoyenmsgmoEgbbn| Cnbn~tn w Jçbgx E~ossoyg nxpbglom q~n4 ¼Bo bgsnyos~yo fnmky mk n| bo q~n |n n|lygin nm ~m gcgkfo fnmky |gmk bo q~nn|lyginm bo| fgmkyæo| nm ~m gcgkfo fowky- Bo| syn| loyolsnyæ|sglo| cn bo bgsnyos~yo fnmky |km bo cn|snyygskygobgtolgüm cnb gcgkfo booysgl~bolgüm cn bk gmcgzgc~ob nm bk pkbæsglk w nb cg|pk|gsgzk lkbnlsgzk cn bo nm~mlgolgüm-³ Bo cnjgmglgüm |~yen o poysgy cnb n|s~cgkq~n holnm cn Aojao w bo bgsnyos~yo d~cnkobnfomo cn Pyoeo- Sofigçm holnm ob~|güm ob hnlhk cn q~n sob znt bk| mneyk| p~ncom lynoy ~mo |gs~olgüm |gfgboy lkm nb gcgkfo nm N|sock| ^mgck| fncgomsn bo fkcgjglolgüm cnb gmebç|- \gm nfioyek Ynmosk Yk|obck  l~n|sgkmo bo pnysgmnmlgo cn bk| lkmlnpsk| cn Cnbn~tn w E~ossoyg l~omck ojgyfo q~n ¼Bo hg|skygo cn bo| fgmkyæo| n|sock~mgcnm|n| mkcnin gemkyoy|n mg fkcgjgloy|n mg o|gfgboy|n o bk| fkcnbk| n~yklnmsyg|so| cn bgsnyos~yo cn fgmkygo|³- Lkm yn|pnlsk ob oblomlngcnkbüeglk cn ~mo bgsnyos~yo fnmky bk| o~skyn| |k|sgnmnm q~n ¼lkfk bo bgsnyos~yo fnmky nxg|sn nm ~m n|polgk bgfgsock skck snfogmcgzgc~ob gmfncgosofnmsn |n lkmnlso lkm bk pkbæsglk³- Cn ol~nyck o DomFkhofnc w Bbkwc ¼bo soyno pygmlgpob cn bo snkyæo cnbcg|l~y|k cn fgmkyæo|³ n| nxpyn|oy lüfk bk| jolskyn| nlkmüfglk| |klgobn| pkbæsglk| n gcnkbüeglk| ojnlsom bo| l~bs~yo| cn fgmkyæo|nm ynbolgüm o bo pk|glgüm cnb |~dnsk- \gm b~eoy o c~co| n|sn n| nb lo|k cn bo fgmkyæo ojykoyenmsgmo- Bk| n|lygskyn| ojykoyenmsgmk| |n pbomsnoykm pyne~mso| iï|glo| |kiyn enmnobkeæo gcnmsgcoc w nxg|snmlgo cn|cn bk| pygfnyk| môfnyk| cn  Nb Pykbnsoygk (pnygücglk cnb|gebk XGX' ho|so nm bo pkn|æo cn Eoigmk Ntngto (pknso pkp~boy cnb |gebk XX'-Oyenmsgmo n| ~m poæ| q~n pky bk enmnyob mk |n sgnmn nm l~nmso nm bk| n|s~cgk| cn bo bgsnyos~yo ojykhg|pomo- N|sk |n cnin nm poysn oq~n nm |~ pkibolgüm ols~ob mk how f~lho| pny|kmo| cn o|lnmcnmlgo ojyglomo w o bo snmcnmlgo o fgmgfgtoy ~mo poysn lkm|gcnyoibncn bo hg|skygo oyenmsgmo nm bo q~n bk| mneyk| lkm|sgs~æom ~m jolsky cn gfpkysomlgo- Nb n|s~cgk nxho~|sgzk fï| ynlgnmsn |n p~ncn zny nm nb bgiyk cn Enkyen Yngc O mcynu| (  B k| ojykoyenmsgmk| cn I~nmk| Ogyn|4 cn ?800 o ?700 '- K |loy Mosobn n|lygigü ~m f~w i~nmgmjkyfn |kiyn bo l~bs~yo pkp~boy ojykoyenmsgmo nm  I~nmk| Ogyn| mneyk| w somek| (?783'- Nb pykwnlsk cnb o~sky sgnmn ~m nmjkq~ncgjnynmsn ob cn ofik| bgiyk|- Mosobn omobgto bo nxpnygnmlgo |klgob cn bk| mneyk| o|æ lkfk nb popnb q~n s~zgnykm nm bo nzkb~lgüm cnbsomek- Bo gmzn|sgeolgüm cn Omcynu| |n io|o nm gmjkyfolgüm ynlkegco nm q~gmln p~ibglolgkmn| |nfomobn| n|lygso| pky mneyk| k|kiyn nbbk| q~n opoynlæom nm Oyenmsgmo c~yomsn bo |ne~mco fgsoc cnb |gebk XGX- \n hom n|lygsk oysæl~bk| w lopæs~bk| |kiyn bogfoenm cn bk| mneyk| nm bo bgsnyos~yo oyenmsgmo pnyk how f~w pklk| syoiodk| olocçfglk| q~n n|s~cgnm bk| opkysn| cn n|sn ey~pk obo bgsnyos~yo- N|sk |n cnin o q~n eyom poysn cnb fosnygob bgsnyoygk ojykoyenmsgmk mk |n nml~nmsyo nm bgiyk| |gmk nm pnygücglk| p~ibglock| nm bo| ôbsgfo| cçloco| cnb |gebk XGX w o lkfgnmtk| cnb |gebk XX- Bo bgsnyos~yo ojykoyenmsgmo w nb fkcnbk pk|lkbkmgob Bk| o~skyn| ojykoyenmsgmk| n|lygignykm nm nb foylk cn bk| lkmcglgkmofgnmsk| bgsnyoygk| cnb ykfomsglg|fk w cnb lygkbbg|fk bk q~nmk bn| pnyfgsgü ykfpny lkfpbnsofnmsn lkm bo| syocglgkmn| bgsnyoygo| molgkmobn|- \gm nfioyek pky pygfnyo znt nm bo hg|skygobgsnyoygo oyenmsgmo h~ik ~m gmsnmsk cn lynoy ~m ¼wk³ mneyk (|~dnsk'- Pky bk somsk n| mnln|oygk fomsnmny ~m nq~gbgiygk nmsyn bo| pny|pnlsgzo| n~yklnmsyg|so| w bo| ojyklnmsyg|so|- Nb fkcnbk pk|lkbkmgob poynln |ny nb fï| ocnl~ock poyo n|sn n|s~cgk- Nb cg|l~y|k pk|lkbkmgob lkfpynmcn nb l~n|sgkmofgnmsk cgynlsk cnb pkcny lkbkmgob w cnb lkmlnpsk cn ¼ksyncoc³ w nxofgmo bo mos~yobnto cnb pkcny nb lkmklgfgnmsk w bo yn|g|snmlgo- Bk ¼pk|lkbkmgob³ oioylo ¼skck| bk| ïfigsk| cn bo l~bs~yo ojnlsoco pky nb pykln|k gfpnygobcn|cn nb fkfnmsk cn bo lkbkmgtolgüm ho|so bo ols~obgcoc³ pkyq~n ¼bo| pynkl~polgkmn| lkmsgm~oykm o bk boyek cnb pykln|k hg|süyglkq~n |n gmglgü lkm bo oeyn|güm n~ykpno³- Nm Oyenmsgmo nm poysgl~boy bo nxpnygnmlgo cn bk| mneyk| ynjbndo f~lhk| cn bk| snfo| q~n |nbn osygi~wnm ob cg|l~y|k pk|lkbkmgob o~mq~n mk |n lkmlynsoykm bo| snkyæo| lkm io|n ojyglomo q~n |n ynbolgkmom lkm nsmglgcoc mneygs~c lygkbbgtolgüm w |gmlynsg|fk- \gm nfioyek bk| n|lygskyn| ojykoyenmsgmk| |æ nmsoiboykm ~m cgïbkek lyæsglk lkm ~mo |klgncocq~n poynlæo n|soy nfpnÿoco nm ynlhotoybk|- Nm Hg|pomkofçyglo nm enmnyob w nm Oyenmsgmo nm poysgl~boy bo bgsnyos~yo mneyo n| pykc~lsk cn ¼yneæfnmn| yolg|so| posygoylobn| w lkbkmgobn|³ q~n ynbneoykm n|so pykc~llgüm o bk| fïyenmn| cnb n|s~oygk cnb Yæk cn boPboso- Bo hg|skygo cnb cg|l~y|k ojykoyenmsgmk n| ~mo hg|skygo cn b~lho| lkmsyo bk| njnlsk| cn bo ckfgmolgüm-  9   Bk| ojykoyenmsgmk| |~jygnykm somsk bo loyeo cn |ny n|lbozk| bneobfnmsn ho|so ?8>< lkfk bo cn |ny lg~cocomk| cn |ne~mco ho|so bools~obgcoc n| cnlgy j~nykm zglsgfo| cn ~m pykln|k cn lkbkmgtolgüm ckibn- F~lhk| cn |~| n|lygsk| j~nykm hnlhk| pky ¼mosgzk|³ k¼foyegmock|³- L~omck |n omobgto bo bgsnyos~yo ojykoyenmsgmo n| mnln|oygk fomsnmny ~m nq~gbgiygk nmsyn bo pny|pnlsgzo cn bo fowkyæow bo cn bo fgmkyæo- N| lgnysk q~n bo nxpyn|güm n|lygso |n oysgl~bo cn|cn nb p~msk cn zg|so cnb kpygfgck pnyk |n n|lygin nm nb gcgkfockfgmomsn- Bo cn|opoyglgüm Yn|~bso gmsnyn|omsn mksoy q~n ohkyo q~n n|sïm ob ikycn cn bo nxsgmlgüm lkfk ey~pk çsmglk bk| ojykoyenmsgmk| poynlnm |ny fnmk|fgbgsomsn| w n|soy fnmk| om|gk|k| w pynkl~pock| q~n o lkfgnmtk| cnb |gebk XX l~omck nxgeæom yn|pnsk ge~obcoc w d~|sglgo omsn bobnw- O~mq~n c~yomsn oÿk| j~nykm opoynlgnmck pgnto| cnb ykfpnlointo| ojykoyenmsgmk nb gmzn|sgeocky q~n bk| yngmlkypkyü o bohg|skygo oyenmsgmo j~n Enkyen Yngc Omcynu|- \~ bgiyk n| ~mo hg|skygo l~bs~yob hnlho nm pykj~mcgcoc w lkm |nm|gigbgcoc lkm io|n nm~mo gmzn|sgeolgüm yge~yk|o cn oylhgzk|- Nm nb lo|k cn bk| ojykoyenmsgmk| ob poynlny nm nb |gebk XX h~ik ~mo jobso cn pynkl~polgüm pky |~ pykpgo hg|skygo n gcnmsgcoc lkbnlsgzo lkm ynbolgüm o |~ poæ|- O cgjnynmlgo cn ^y~e~ow w Pnyô pky ndnfpbk nm nb |gebk XX mk|~yegü mgme~mo zkt l~bs~yob ojykoyenmsgmo ynlkmklgco o mgznb molgkmob k gmsnymolgkmob q~n lkmcnmoyo nb |~jygfgnmsk cn bk| mneyk|-Nm bk| oÿk| 50 |n gmsnm|gjglü nb nsnymk cniosn |kiyn bk| fksgzk| q~n pykzkloykm bo cn|opoyglgüm cn bk| mneyk| cn bo |klgncocoyenmsgmo- Bo| e~nyyo| nb fn|sgtodn bo gmfgeyolgüm n~ykpno bo| nmjnyfncocn| w ~mo j~nysn ck|g| cn yolg|fk poynlnm |ny bk|fksgzk| q~n |n n|eygfæom fï| jynl~nmsnfnmsn omsn bo jobso cn ~mo pyn|nmlgo mneyo gfpkysomsn w zg|gibn nm bo fosygt çsmglooyenmsgmo cn hkw- C~yomsn nb pnyækck cn o~sknzob~olgüm cn bo cçloco cnb 50 sofigçm |n omobgtü |nygofnmsn bo ynbolgüm q~n h~iknmsyn bo pkbæsglo gmfgeyoskygo oyenmsgmo cnb |gebk XGX w bk| mneyk|- Ksyk| jolskyn| q~n lkm jynl~nmlgo |n fnmlgkmom |km bo| iodo|so|o| cn mosobgcoc w bo| obso| so|o| cn fkysobgcoc gmjomsgb- Cn ol~nyck o Foyso Ekbcinye wo nm ?8<5 hoiæo gmcglgk| q~n ocznysæom|kiyn bo nxsgmlgüm cn bk| ojykoyenmsgmk|- Nb fn|sgtodn n| ksyk cn bk| fksgzk| q~n bbnzoykm o bo cn|opoyglgüm cn bk| ojykoyenmsgmk|-\klgob n gcnkbüeglofnmsn bo| ~mgkmn| gmsnyçsmglo| mk n|soiom fob zg|so| nmsyn bo pkibolgüm mneyo coco bo lkmcglgüm mneosgzo cnblkbky mneyk nm bo |klgncoc- Bo| |klgncocn| cn |klkyyk| f~s~k| Nb gfpolsk q~n bo| |klgncocn| cn |klkyyk| f~s~k| s~zgnykm nm bo lkf~mgcoc ojykoyenmsgmo w nm bo fndkyo cn bo| lkmcglgkmn| cnzgco cn bo fg|fo n| fosnygo cn cniosn- Nm snkyæo nyom j~nmsn| cn ~mgcoc n gcnmsgcoc çsmglo cn loyïlsny pk|gsgzk- Pnyk nm bo pyïlsglo nb gfpolsk q~n snmæom nyo nm nb fndky cn bk| lo|k| fæmgfk o~mq~n hoiæo obe~mo| nxlnplgkmn|- N|sk |n cniæo o ~mmôfnyk cn jolskyn|4 pygfnyk cn skck bo ojgbgolgüm w bo poysglgpolgüm nyom bgfgsoco|1 |ne~mck nxg|sæom mkyfo| kjglgobn| n|syglso|q~n yneæom bo kyeomgtolgüm w nb j~mlgkmofgnmsk cn bo| |klgncocn|1 w snylnyk nb mgznb cn b~lho gmsnymo o fnm~ck gfpncæo q~n bo|kyeomgtolgkmn| l~fpbgnyom lkm |~ fg|güm-Nm bk| gmglgk| bk| kyeomg|fk| cnb ekignymk mk ndnylæom ~m j~nysn lkmsykb |kiyn bo| kyeomgtolgkmn| ojykoyenmsgmo| pnyk n|sk lofigü pky nb fgnck w cn|oeyock q~n obe~mk| ekinymomsn| |nmsæom pky bo| lk|s~fiyn| cn bk| mneyk|-O cgjnynmlgo cn bk q~n |n lynn enmnyobfnmsn mk hoiæo ~mo ynbolgüm f~w oyfümglo nmsyn bo| cgjnynmsn| nmsgcocn| cn |klkyyk|f~s~k|- Bo| py~nio| q~n |~i|g|snm |kiyn nb y~fik cn lnylo cn l~oynmso kyeomgtolgkmn| pyn|nmsom ~m pomkyofo ckmcn bo| fg|fo||n znm pnyd~cgloco| pky bo| pnbno| gmsnymo| bo e~nyyo w bo oposæo-Lkfk bo| |klgncocn| cn |klkyyk| f~s~k| mk pkcæom o|~fgy nb bgcnyotek cn bo cgj~|güm cn bo| gmq~gns~cn| ojykoyenmsgmo| nm |~lkmd~msk |n cndü n|so soyno nm fomk| cn bo pynm|o ojykoyenmsgmo- Bk| ojykoyenmsgmk| w nb objoinsg|fk »O q~gçmn| giom cgygegck| bk| fnm|odn| w bk| syoiodk| cn bk| ojykoyenmsgmk|; L~omck cg|sgmso| fomgjn|solgkmn| cn n|sn cg|l~y|klkfnmtoykm o p~ibgloy|n bo fowkyæo cn bo pkibolgüm mneyo mk n|soio objoinsgtoco sob lkfk n| cn n|pnyoy nm nb lo|k cn pny|kmo|q~n oloioiom cn |ny bginyoco| cn bo n|lbozgs~c- Mk nxg|snm n|socæ|sglo| olnylo cnb môfnyk cn ojykoyenmsgmk| q~n n|soiomobjoinsgtock|- \gm nfioyek nxg|snm py~nio| cn q~n hoiæo ~m pnq~nÿk ey~pk cn pny|kmo| l~bso| q~n o|~fæo popnbn| cn bgcnyotek poyo fndkyoy bo pk|glgüm |klgob cn n|sn ey~pk- Bk| bnlskyn| cn n|sk| gmsnbnls~obn| mneyk| mk nyom bo| fo|o| omobjoinso| |gmk bk||nlskyn| |nfgomobjoinsk| w objoinsgtock| cn bo pkibolgüm q~n |oiæom bnny gmsnypynsoy w syom|fgsgy |~ fnm|odn o bk| fnmk|ojkys~mock|- Bo pynm|o ?8>9 j~n ~m oÿk ly~lgob poyo bk| ojykoyenmsgmk|- Lkm bo cn|opoyglgüm cn Yk|o| lkfgnmto bo loæco cn bo gmjb~nmlgo mneyo w cn |~gfpolsk molgkmob lkfk ey~pk çsmglk- Pklk cn|p~ç| |n |omlgkmü bo Bnw Oznbbomnco q~n jkfnmsoio bo lkbkmgtolgüm cn bo Oyenmsgmoo eyom n|lobo lkm gmfgeyomsn| n~ykpnk|- Bk| ojykoyenmsgmk| ynollgkmoykm gmfncgosofnmsn o bk| gmsnmsk| kjglgobn| cn nbgfgmoybk| cn  <   bo |klgncoc- Bo| pny|kmo| q~n fï| |n hglgnykm kæy w bo| fï| lkm|lgnmsn| ob poynlny j~nykm bo| q~n n|soiom ynbolgkmoco| o bk| pnygücglk| ojykoyenmsgmk| l~wk pykpü|gsk nyo gmjkyfoy w nc~loy- Nb pnygkcg|fk ojykoyenmsgmk s~zk ~m popnb cnlg|gzk nm nb gmsnmskcn lynoy ~m cg|l~y|k ojykoyenmsgmk n| cnlgy ~m syosofgnmsk ignm jkyf~bock w |g|snfïsglk cn snfo| lkfk nb lkbky cn bo pgnb w bolbo|n |klgob- \n oysgl~bü snfpyomofnmsn |kiyn bo io|n cn syn| cn bo| gmq~gns~cn| pygmlgpobn| cnb cg|l~y|k pk|lkbkmgob o |oiny bo pynm|o gmsnmsü ¼ynl~yygy o lgnyso| fomnyo| cn pnm|oy nb bnme~odn bo znycoc nb pkcny w bo| gmsnyynbolgkmn| nmsyn n|sk| syn|nbnfnmsk|³- Lkm bo gmsnmlgüm cn fndkyoy bo| lkmcglgkmn| cn zgco cnpbkyoibn| cn bk| ojykoyenmsgmk| nm bk| oÿk| pk|snygkyn| o booikbglgüm cn bo n|lbozgs~c pnygücglk| ynzg|so| w n|lygskyn| hglgnykm ~m n|j~nytk fomlkf~mock poyo coybo| o lkmklny- ^m snfolkm|somsn cn n|sn ey~pk obgnmock w cn|pk|næck n| bo gmcgemolgüm omsn nb syosk lkfk lg~cocomk| cn |ne~mco nm zgys~c cnb lkbky cn bo pgnb-O poysgy cnb n|s~cgk cn ckl~fnmsk| q~n |kiynzgzgnykm n| nzgcnmsn q~n bo b~lho ojykoyenmsgmo pky bo bginysoc bo cgemgcoc w boo~skcnsnyfgmolgüm j~n |nfndomsn o bo cn bk| mneyk| nm skck nb lkmsgmnmsn ofnyglomk- Bgiyoykm ~mo iosobbo lkmsyo bo nxsnyfgmolgüm igkbüeglo gm|sy~fnmsoco pky fncgk cnb fn|sgtodn w ocnfï| |gnfpyn s~zgnykm ~mo olsgs~c obnyso omsn bk| gmsnmsk| cn nxlb~gybk| cn bohg|skygo molgkmob- Lkfk yn|~bsock cn n|sk bo zny|güm ojykoyenmsgmo cn bk q~n |~lncgü nm nb n|s~oygk cnb Yæk cn bo Pboso mklkml~nyco lkm bo hg|skygo kjglgob- Q Foyzgm O - Bnug| ¼Gmsykc~llgüm³ nm  Nb cg|l~y|k ojykoyenmsgmk4 ksyo cgfnm|güm cn bo cgï|pkyo mneyo Lüyckio ^mgzny|gcoc Molgkmob cn Lüyckio 90?0 pp- <?&>0-V
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks