Punt de partida

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 17
 
 

Slides

  1. CAPACITATS ã Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les altres persones. ã Progressar en…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. CAPACITATS • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les altres persones. • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb les altres persones i iniciant-se en la resolució pacífica de conflictes. • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
 • 2. OBJECTIUS DEL PRIMER NIVELL DE CONCRECIÓ • Manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments. • Establir relacions afectives positives amb el fi de facilitar la integració en el grup. • Comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.
 • 3. OBJECTIUS DE LA PROPOSTA PEDAGÒGICA (segon nivell de concreció) - Manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments. • Mostrar les pròpies emocions, interessos i preferències. • Dominar de manera progressiva les possibilitats expressives, perceptives i motores del propi cos i utilització dels recursos personals de què disposa en la vida quotidiana. - Establir relacions afectives positives amb el fi de facilitar la integració en el grup. • Adquirir comportaments que facilitin la integració en els grups socials del seu entorn. • Orientar cap a l'autonomia en els espais habituals i quotidians i iniciar l'aprenentatge sobre els termes relatius a l’espai (aquí, allà, dins, fora, amunt, avall). - Comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral. • Iniciar en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, musical i plàstic • Participar en festes, tradicions i costums de la comunitat a la qual pertany, mostrar interès i curiositat.
 • 4. OBJECTIUS D'APRENENTATGE Capacitats Objectius d'aprenentatge Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les altres persones. Explicar com ens sentim cada matí a la Mica. Identificar les emocions que representa cada costat del Dau de les Emocions. Reconèixer quina emoció representa el Monstre de colors amb la seva expressió en els dibuixos que els mostrem. Participar activament en l'activitat mantenint l'atenció i l'escolta activa. Adquirir consciència de les seves possibilitats mitjançant la cançó. Demostrar les habilitats adequades per a la creació d'un titella. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb les altres persones i iniciant-se en la resolució pacífica de conflictes Demostrar emocions positives entre els seus iguals al realitzar les activitats. Participar activament amb els seus companys manifestant respecte i tolerància Adquirir les habilitats per a treballar en equip i respectar les ordres dels adults. Identificar els espais on es realitzen les activitats. Adquirir l'autonomia suficient per a moure's per l'aula durant la realització de les activitats. Saber orientar-se per l'aula durant la representació dels titelles. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges Identificar les emocions mitjançant el llenguatge oral. Demostrar les habilitats per saber expressar-se durant la representació dels titelles i els contes. Utilitzar el joc per poder expressar les emocions que senten. Saber representar el conte i demostrar interès. Demostrar curiositat per les activitats proposades. Participar de forma activa en les activitats.
 • 5. CONTINGUTS DE LA UNITAT DIDÀCTICA ÀREA CONCEPTUALS PROCEDIMENTALS ACTITUDINALS Descoberta d'un mateix i dels altres Autoregulació progressiva d’emocions per aconseguir un creixement personal i relacional satisfactori Narració de situacions pròpies viscudes a través les activitats Establir un vincle afectiu entre adults i infants Iniciació en el reconeixement d'emocions negatives i com resoldre-les. Domini progressiu de les possibilitats expressives, perceptives i motores del propi cos i utilització els recursos personals que disposa a la vida quotidiana. Interès i confiança per acostar-se afectivament a les emocions de les altres persones. Sensibilitat i percepció de les necessitats i els desitjos dels altres amb actitud d’ajuda Potenciació de la cooperació i els sentiments de pertinença a un grup. Descoberta de l'entorn Participació activa en els grup Expressió emocional. Comportament adequat al grup Representació de les emocions plàsticament Comunicació i llenguatge Interès per compartir sensacions i emocions viscudes en situacions pròpies Observació, exploració i experimentació del conte. Llenguatge oral com a instrument de comunicació : relats de contes, i diàlegs. Escolta i atenció en l'activitat. Adquisició de nou vocabulari. Comprensió dels missatges. Curiositat, interès i gaudí davant les creacions escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir Utilització de les pautes en els relats.
 • 6. CONTINGUTS DE LA UNITAT DIDÀCTICA ÀREA CONCEPTUALS PROCEDIMENTALS ACTITUDINALS Descoberta d'un mateix i dels altres Autoregulació progressiva d’emocions per aconseguir un creixement personal i relacional satisfactori Narració de situacions pròpies viscudes a través les activitats Establir un vincle afectiu entre adults i infants Iniciació en el reconeixement d'emocions negatives i com resoldre-les. Domini progressiu de les possibilitats expressives, perceptives i motores del propi cos i utilització els recursos personals que disposa a la vida quotidiana. Interès i confiança per acostar-se afectivament a les emocions de les altres persones. Sensibilitat i percepció de les necessitats i els desitjos dels altres amb actitud d’ajuda Potenciació de la cooperació i els sentiments de pertinença a un grup. Descoberta de l'entorn Participació activa en els grup Expressió emocional. Comportament adequat al grup Representació de les emocions plàsticament Comunicació i llenguatge Interès per compartir sensacions i emocions viscudes en situacions pròpies Observació, exploració i experimentació del conte. Llenguatge oral com a instrument de comunicació : relats de contes, i diàlegs. Escolta i atenció en l'activitat. Adquisició de nou vocabulari. Comprensió dels missatges. Curiositat, interès i gaudí davant les creacions escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir Utilització de les pautes en els relats.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks