Proporcionalidade II

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 18
 
  2º bacharelato – debuxo técnico xeometría métrica aplicada proporcionalidade II Proporcionalidade proporcionalidade II Proporción. Relación entre as dimensións dunha cousa. Cantidade dunha cousa que está en relación con outra. Tamén se entende por medidas de algo ou de alguén. Dividir unha cantidade por outra é indicar cantas veces colle a segunda, tomada como unidade, na primeira. Polo tanto temos unha expresión en forma de fracción que chámase razón: En matemáticas, a igualdade de dúas r
Related documents
Share
Transcript
  xeometríamétrica aplicada proporcionalidade II 2º bacharelato  – debuxo técnico  ProporcionalidadeProporción. Relación entre as dimensións dunha cousa. Cantidade dunha cousaque está en relación con outra. Tamén se entende por medidas de algo ou dealguén.Dividir unha cantidade por outra é indicar cantas veces colle a segunda, tomadacomo unidade, na primeira. Polo tanto temos unha expresión en forma de fracciónque chámase razón:En matemáticas, a igualdade de dúas razóns é unha proporción. Entón temos unharelación entre catro cantidades: proporcionalidade II  ProporcionalidadeTerminos dunha proporción. a,b,c,d  proporcionalidade II antecedentesconsecuentesmediosextremos  Propiedades das proporcións -  Dúas proporcións que teñan tres términos iguais ocupando os mesmos lugares,terán os cuartos iguais. proporcionalidade II
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks