PRIMER TRIMESTRE 3ESO

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 5
 
 

Poems

  marjal 2 Unitat CONTINGUTS COMUNICACIÓ LECTURA. COMPETÈNCIA LECTORA Missatge del secretari general de les Nacions Unides amb motiu del Dia Internacional de la Democràcia EXPRESSIÓ ESCRITA, ORAL I AUDIOVISUAL
Related documents
Share
Transcript
marjal 2 Unitat CONTINGUTS COMUNICACIÓ LECTURA. COMPETÈNCIA LECTORA Missatge del secretari general de les Nacions Unides amb motiu del Dia Internacional de la Democràcia EXPRESSIÓ ESCRITA, ORAL I AUDIOVISUAL El text persuasiu CONEIXEMENT DE LA LLENGUA GRAMÀTICA El nom. Els determinants. Els quantificadors ORTOGRAFIA L accentuació LÈXIC I SEMÀNTICA La derivació: els prefixos EDUCACIÓ LITERÀRIA LITERATURA La literatura en l Edat Mitjana COMPETÈNCIES BÀSIQUES En finalitzar la unitat hauràs millorat la capacitat de: Comunicació lingüística i audiovisual Llegir un discurs i entendre n el missatge, i crear arguments i idees per a convéncer els altres. Entendre què transmeten els textos publicitaris, qui els emet, a qui es dirigeixen, etc. Artística i cultural Llegir textos literaris, valorant la creació literària i reconeixent-hi el gènere literari i els seus recursos. Competència matemàtica Saber escriure correctament les xifres amb els numerals. 32 Unitat 2 L Organització de les Nacions Unides (ONU) és un òrgan intergovernamental que es va crear el 1945, a partir de la Carta de San Francisco, amb l objectiu d assegurar la pau, promoure la cooperació econòmica, cultural i humanitària, garantir la seguretat dels estats sobre la base dels principis d igualtat i autodeterminació, i vetlar pel respecte envers els drets humans. Ban Ki-Moon, polític i diplomàtic sud-coreà, és el huité secretari general de les Nacions Unides des que el 2006 va succeir en el càrrec Kofi Annan. Va nàixer el 13 de juny de 1944 a la ciutat d Eumseong, va estudiar relacions internacionals a la Universitat de Seül, va ampliar els estudis a la Universitat de Harvard, va iniciar la carrera diplomàtica a Washington i ha representat el seu país a les Nacions Unides des de Missatge del secretari general de les Nacions Unides amb motiu del Dia Internacional de la Democràcia 15 de setembre de 2010 En aquesta unitat reconeixeràs les característiques dels textos persuasius, que inclouen els discursos i els textos publicitaris. Refermaràs el domini de l expressió escrita gràcies a l estudi del nom, els determinants i els quantificadors, així com de les normes d accentuació i l ús de prefixos per a formar noves paraules Enguany, el Dia Internacional de la Democràcia se celebra només uns quants dies abans que tinga lloc la Cimera sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil lenni, organitzada per les Nacions Unides a Nova York. Mentre els dirigents del món es reuneixen per impulsar avenços importants en un termini que abraça fins al 2015, disposem d una oportunitat important per a subratllar la funció decisiva que exerceix la democràcia 1 a l hora de fer reduir la pobresa i promoure el benestar de les persones. En la Cimera Mundial que es va celebrar fa cinc anys, tots els dirigents mundials van convindre que la democràcia, el desenvolupament i els drets humans 2 són interdependents 3 ies reforcen entre si. I en la Declaració del Mil lenni de l any 2000, tots els governs del món van decidir no escatimar 4 «cap esforç a l hora de promoure la democràcia i enfortir l imperi del dret i el respecte de tots els drets humans i totes les llibertats fonamentals internacionalment reconeguts, incloent-hi el dret al desenvolupament». 1 democràcia: sistema polític en què els ciutadans trien a través d un procés electoral les persones que han de dirigir el govern d un país, un ajuntament... 2 drets humans: conjunt de drets essencials de la persona. 3 interdependents: l un depén de l altre, l un afecta l altre. 4 escatimar: no donar a algú la quantitat que necessita d una cosa; no dedicar a un projecte o a una situació els recursos necessaris perquè tire endavant. Lectura. Competència lectora 33 COMUNICACIÓ: LECTURA. COMPETÈNCIA LECTORA Elements com la transparència, la rendició de comptes 5 i un govern receptiu són essencials perquè la nostra tasca a favor del desenvolupament es corone amb èxit. Mecanismes sòlids de control, una societat civil 6 dinàmica, el lliure intercanvi d informació i idees, i la participació ciutadana trets distintius de la democràcia són també ingredients crucials per a generar creixement econòmic i garantir la justícia social. 7 L avenç de la democràcia no és un procés lineal ni irreversible. Recentment, en nombrosos llocs del món hem assistit a situacions en què les consecucions en govern democràtic assolits amb tant d esforç estaven greument amenaçades. En algunes societats, els defensors de la democràcia i els activistes de la societat civil han hagut de fer front a noves mesures de confrontació. En d altres, s ha subvertit, alterat o enderrocat l ordre constitucional, en alguns casos, de manera violenta. A tots ens haurien de preocupar aquest tipus de retrocessos, que no s han de convertir en una tendència. Qualsevol revés en els avenços democràtics suposa, també, un revés per al desenvolupament. Aquest té moltes més possibilitats de fructificar 8 si els ciutadans disposen d oportunitats reals d influir en el seu propi govern i si disposen de l ocasió de compartir els fruits del progrés. Això imposa una responsabilitat a la comunitat internacional. Els pobles de tot el món giren els ulls envers les Nacions Unides perquè contribuïsquen a protegir i a fomentar la democràcia, els drets humans i l Estat de dret. Dirigeixen la mirada cap a nosaltres perquè complim els compromisos que hem contret durant l última dècada. Amb motiu d aquest tercer Dia Internacional de la Democràcia, demane als ciutadans i als governs d arreu del món que commemoren la jornada amb activitats a través de les quals destaquen el suport que donen a la democràcia. Reconeguem que el govern democràtic és un anhel 9 que comparteixen i que manifesten persones d arreu del món. La democràcia és una finalitat per dret propi i també és un mitjà indispensable per a assolir el desenvolupament de tota la humanitat. Fem que aquest missatge s escolte en la Cimera sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil lenni i a tots els racons del món. Ban Ki-Moon, secretari general de les Nacions Unides. Font: (Adaptació) La seu de les Nacions Unides, a Nova York. 5 rendició de comptes: el procés de presentar, davant qui correspon, la relació de despeses i ingressos d una administració o gestió per tal que puga ésser comprovada. 6 societat civil: conjunt de tots els ciutadans. 8 fructificar: donar fruits o resultats. 9 anhel: un desig molt intens d obtindre alguna cosa. 7 justícia social: concepte de justícia que incorpora el reconeixement dels drets socials dels individus, atenent no solament al seu treball, sinó també a les seues necessitats. 34 Unitat 2 COMUNICACIÓ: LECTURA. COMPETÈNCIA LECTORA Després de llegir Llig el text i resol les activitats. 1. Respon aquestes preguntes. Quin paper fonamental desenvolupa la democràcia? Què van pactar els governs de tots els països en la Declaració del Mil lenni? Esmenta els tres elements bàsics per a assegurar el desenvolupament. Digues quins són els trets distintius de la democràcia. Quina preocupació mostra el secretari general de l ONU pel que fa a l estat de la democràcia en certs països? Explica què esperen de les Nacions Unides els pobles del món. Quin dia de l any és el Dia Internacional de la Democràcia? Quants se n han celebrat fins ara? 2. Fes una llista dels conceptes que s associen amb la democràcia i escriu una definició per a cadascun. Et posem un exemple: Reduir la pobresa Aconseguir que hi haja menys persones amb pocs recursos. Promoure el benestar de les persones... Desenvolupament... Drets humans El text que has llegit és un discurs en què el Sr. Ban Ki-Moon té la intenció de convéncer els qui l escolten. Dividiu-vos en grups i escriviu cadascun un text per tal de persuadir algú perquè faça alguna d aquestes activitats: Una destinació per a les vacances d estiu Gastar un pot comú de 200 euros Una activitat per a dur a terme la vesprada de dissabte Una pel lícula per a anar a veure al cinema Un grup de música per a anar a veure en concert Per a cada tema anterior, exposeu en veu alta la vostra proposta, defenseu-la, escolteu els arguments que exposen els altres sobre la seua idea i, entre tots, debateu totes les opcions i trieu-ne una seguint una votació democràtica. Què passaria si algú imposara la seua idea sense escoltar els altres o sense fer una votació entre totes les idees? 4. Relaciona cada règim polític amb la definició que li correspon. Anarquisme Dictadura Autoritarisme Democràcia Oligarquia Teocràcia Sistema polític en què el poder es troba a les mans d un sol individu, que l exerceix a través d un Govern que afavoreix la classe que li dóna suport i que anul la qualsevol font de resistència o oposició. Doctrina política que postula la participació del poble en el Govern i en el procés per a triar les persones que han de governar. Sistema polític en què el cap de la religió de l Estat és també el cap de Govern. Règim polític en què el poder és a les mans d un grup reduït de persones, d una família, d una classe social o d un grup de pressió, ja siga econòmic, polític o militar. Forma de govern en què l Estat exigeix l obediència absoluta dels ciutadans a través d un control estricte de tots els àmbits de la societat iatravésdelarepressió. Doctrina que proposa la llibertat total de la persona humana i la desaparició de l Estat i de la propietat privada. Tenint en compte aquestes definicions, valora els avantatges que comporta la democràcia respecte de la resta de doctrines polítiques. 5. Determina per què Ban Ki-Moon, secretari general de les Nacions Unides, incideix tant en la importància de preservar la democràcia. Lectura. Competència lectora 35 COMUNICACIÓ: EXPRESSIÓ ESCRITA, ORAL I AUDIOVISUAL El text persuasiu En el discurs que has llegit a l inici de la unitat la intenció del Secretari General de les Nacions Unides és persuadir, convéncer a qui l escolta de la necessitat de fomentar i enfortir els governs democràtics al món. Es tracta, per tant, d un tipus de text en què la persuasió de l oient és la motivació principal. Per això s anomenen textos persuasius. Els textos persuasius tenen com a objectiu convéncer algú perquè faça alguna cosa, és a dir, intenten influir en el comportament de les persones perquè actuen d una manera determinada, perquè compren un producte concret, etcètera. Els discursos dels polítics acostumen a ser textos persuasius, ja que el seu objectiu és convéncer els ciuta dans de les seues idees polítiques o de la bondat de les seues actuacions. Continuem sent la nació més poderosa i pròspera de la Terra. Els nostres treballadors no són menys productius que quan va començar la crisi. Les nostres ments no són menys imaginatives [...] La nostra capacitat no ha disminuït. [...] A partir de hui, hem de reanimar-nos, hem de traure ns la pols de damunt i hem de començar a treballar per refer els Estats Units. Mirem on mirem, hi ha faena per fer. L estat de la nostra economia exigeix accions ràpides i dràstiques, i actuarem, no només per crear llocs de treball, sinó per establir una nova base per al creixement. Construirem ponts i camins, xarxes elèctriques i línies digitals que impulsen el nostre comerç i ens unisquen. Restaurarem la ciència i la posarem allà on li pertoca, i enarborarem les meravelles tecnològiques per elevar la qualitat de la salut i rebaixar-ne els costos. Aprofitarem el sol, el vent i la terra com a combustible per als nostres cotxes i fàbriques. Transformarem les nostres escoles i universitats per cobrir les demandes d una nova era. Tot això ho podem fer. I tot això és el que farem. Barack Obama, president dels Estats Units. Discurs inaugural, (Adaptació) Per a fer-ho, hi ha diverses tècniques: amb arguments, establint connexions amb símbols concrets, fent promeses, apel lant a les emocions o els sentiments de les persones, etcètera. Hi ha moltes classes de textos persuasius, com ara els discursos i els textos publicitaris; de fet, cada dia usem frases persuasives per a convéncer els altres. El llenguatge persuasiu es caracteritza per l ús de recursos que permeten captar l atenció del públic i impactar-lo, amb l objectiu de convéncer-lo. El discurs Un discurs és un text, escrit o oral, que tracta una qüestió que interessa un col lectiu de persones determinat. L emissor (qui l escriu o qui el llig) té certa autoritat (és el director d una institució, el president d un país, el representant d un col lectiu...) i es dirigeix a un receptor (el grup de persones que el lligen o l escolten) perquè es posicione sobre la qüestió que es tracta i, si s escau, actue per aconseguir l objectiu que es planteja en el discurs. Es tracta, per tant, d un tipus de text en què la persuasió de l oient és la principal motivació. Per això s anomenen textos persuasius. Les característiques que es dedueixen del text són: L emissor d un discurs es dirigeix a un receptor concret; en aquest cas, el president dels Estats Units (emissor) es dirigeix als ciutadans del seu país (receptor col lectiu). S hi exposen situacions (hi ha faena per fer) i les solucions que cal emprendre (accions ràpides i dràstiques) per a arribar a un objectiu concret (crear llocs de treball, establir una nova base per al creixement). S hi utilitzen perífrasis d obligació (hem de reanimar-nos, hem de començar a treballar), verbs en futur (construirem, restaurarem, aprofitarem) i la primera persona del plural per a involucrar el receptor (hem de, mirem, ho podem fer). L objectiu és convéncer els emissors perquè participen en l objectiu del discurs (aprofitarem el sol, el vent i la terra com a combustible per als nostres cotxes i fàbriques). S hi fan promeses (construirem ponts i camins, restaurarem la ciència). S apel la a les emocions i els sentiments de l emissor (continuem sent la nació més poderosa i pròspera; la nostra capacitat no ha disminuït). 36 Unitat 2 COMUNICACIÓ: EXPRESSIÓ ESCRITA, ORAL I AUDIOVISUAL L anunci publicitari En els mitjans de comunicació i també en internet sovintegen els anuncis que tenen com a objectiu final informar i persuadir, és a dir, captar l atenció del receptor per tal de convéncer-lo que faça alguna activitat o que compre algun producte. Per això es consideren textos persuasius. Aquests textos reben el nom d anunci, que pot ser institucional (promoure una actitud, una opinió, un comportament, a través d una campanya) o comercial (vendre un producte). Un anunci es compon d imatge, eslògan i text. Imatge: és suggeridora respecte del missatge que es vol transmetre. Eslògan: és una expressió breu, senzilla i fàcil de recordar que sintetitza la informació i la comunica al receptor de manera colpidora. És una frase que respon les tres c: és curta, clara i concisa. Text: sovint acompanya l eslògan i n amplia la informació. El cos del text sol incloure informació sobre el producte que es vol vendre o explica els objectius que vol aconseguir la campanya. A més, hi ha un altre element que sol completar un text publicitari: el logotip, que és el símbol de l empresa o l organisme que és responsable de l anunci. La finalitat del logotip és associar allò que s anuncia amb l entitat que promou el producte o amb l organisme que s encarrega de la campanya. Un altre element que caracteritza aquests textos és el públic a qui es dirigeixen, ja que no és el mateix crear un anunci dirigit als joves de 16 a 25 anys que fer-ne un per als adults de més de 40. Els elements del text publicitari A l hora de crear un text publicitari, cal tindre en compte els recursos que s hi empren: Pronoms de segona persona: Posa t el casc; RTVV, la nostra. Imperatiu: Contra la crisi, recicla; Obri la porta a les llengües; Planta cara per la igualtat. Frases fetes: Qui la fa, la paga; El temps és or. Metàfores: Tu ets el teu carrer. Rimes: Si fas esport, et sentiràs més fort. Anàfores (repeticions): Nosaltres som aigua, nosaltres som vida. D altra banda, els textos publicitaris es divideixen en diverses categories: Conatiu: pretén que l interlocutor faça alguna cosa. Utilitza sobretot verbs en imperatiu, vocatius i pronoms de segona persona (Banya t per l esclerosi múltiple; Tu decideixes). Representatiu: explica les característiques del producte, com ara el nom, què ofereix, com funciona... i aporta arguments objectius sobre què representa (Neteja i desinfecta; Per a tot tipus de roba, blanca i de color). Emocional: apel la als sentiments del receptor, a la relació que estableix amb l entorn i amb el món, per convéncer-lo que el producte el farà feliç (Et sentiràs bé, Seràs el que vulgues ser, Els teus diners salven vides). Simbòlic: identifica el producte amb un significat concret de manera que represente els nostres desitjos (T agrada conduir?). Imatge: una persona pareix que pinta el cartell de l anunci. Eslògan: Obri la porta a les llengües. Objectiu: que els estudiants es matriculen en valencià. Públic: les persones que estudien o estudiaran a la Comunitat Valenciana. Text: Obri les portes a les llengües. Matricula en Futur, Matricula en Valencià. Imatge: un xic parla o canta a l orella d algú. Objectiu: assimilar els reproductors d MP3 de la marca a la qualitat de la veu en directe. Públic: els joves. Expressió escrita, oral i audiovisual 37 COMUNICACIÓ: EXPRESSIÓ ESCRITA, ORAL I AUDIOVISUAL ACTIVITATS 6. Observa la imatge que tens a continuació, pensa com emprar-la (per vendre un producte o posar en marxa una campanya per a transmetre un missatge determinat) amb alguna cosa ben diferent a la que van idear els seus creadors, i escriu-ne un eslògan. 9. Analitza el cartell següent: com combina imatge, text i eslògan per enviar un missatge concret? Compareu a classe l eslògan que ha creat cadascú de vosaltres amb el de l anuncis real: El nou Caddy Maxi Life, infinitament més gran (Volkswagen). 7. Retalla diversos anuncis d un diari, enregistra un parell d anun - cis televisius o radiofònics, i busca un parell d anuncis d internet. Porta ls a classe i especifica: Les parts que els integren (imatge, eslògan, text). De quina manera es combinen per transmetre un missatge concret les diferents parts que l integren. El canal en el qual han aparegut (premsa escrita, televisió, ràdio, internet) i com el canal per on han sigut transmesos determina el tipus d imatge, el tipus d eslògan, etcètera. El públic a qui es dirigeixen. 8. Tria la banda sonora que acompanya tres anuncis de la televisió que s estan emetent actualment. Porta les cançons a classe. En silenci escolteu-les entre tots la banda sonora dels anuncis enregistrats. Quants alumnes relacionen correctament la cançó amb la marca que la utilitza per al seu anunci? Debateu entre tots quina relació s estableix entre les cançons dels anuncis i els productes a què s associen. Quin missatge vol transmetre? A qui es dirigeix? Proposa un eslògan alternatiu per a l anunci. 10. Escriu un eslògan per a fomentar les idees següents: Que els joves mengen més fruita i verdura. Que la gent faça més exercici físic. Que els ciutadans empren el transport públic. Que els ciutadans reciclen (un eslògan per al plàstic, un per al vidre, un per al cartó, un per a la roba, un per als residus orgànics i un general). Que la gent estalvie aigua. Que els ciutadans estalvien aigua per combatre la sequera de l estiu. Quina imatge triaries per a cada eslògan? Justifica la resposta. 11. Escriu un text persuasiu per a les situacions següents: Convéncer el professor perquè et deixe eixir cinc minuts abans de classe. Convéncer els pares perquè et deixen anar a un concert. Convéncer un amic o una amiga perquè et deixe la bicicleta. Convéncer el veí perquè et deixe connectar a la seua xarxa Wi-Fi. 12. Entra al lloc web opencms/opencms/turisme/va/contents/campanyas_publici tarias/publi_nacional_2008/publi_nacional_2008.html. Hi trobaràs la campanya publicitària de la Comunitat Valenciana de l any Inventa un nou eslògan per a la d enguany, pensa alguna imatge i descriu-la amb paraules. 38 Unitat 2 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA: GRAMÀTICA El nom El nom és la categoria gramatical que designa o representa entitats reals o imaginàries:
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks