Presentació de montjuïc

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 9
 
 

Slides

  1. - Transports. - Cultura. - Oci. - Esports. - Comerç. Per: Nazar, Antonhy, Mireia, Dagmara i Guim. Si voleu anar a Montjuïc podeu arribar-hi amb autobús, telefèric,…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. - Transports. - Cultura. - Oci. - Esports. - Comerç. Per: Nazar, Antonhy, Mireia, Dagmara i Guim. Si voleu anar a Montjuïc podeu arribar-hi amb autobús, telefèric, bicicleta, metro, funicular, escales mecàniques o caminant. La part baixa de la muntanya també es pot fer amb cotxe. Es pot pujar fins a la part del Museu d’Art Nacional i d’allà es pot agafar un telefèric que et puja fins el castell ( val 10 euros l’anada i tornada i es poden apreciar les vistes de Barcelona ). També es pot anar en autobús o funicular, que és una opció més barata ( uns 4 euros ). La opció més barata, òbviament, seria anar en bici o caminant, però aquesta és molt llarga i cansa molt. A la muntanya de Montjuïc es pot visitar la fundació de Joan Miró ( Entrada general 11 euros ), també el Museu d’art Nacional de Catalunya ( Entrada general 12 euros ) , l’Arc del Triomf ( Gratis ), el Museu Etnològic ( Reformes ) i el CaixaForum ( Entrada general 4 euros ). Encara que alguns dies són gratuïts. Les exposicions en aquest llocs varien molt així que també es pot comprar un tiquet amb el qual pots anar-hi un parell de cops a l’any i d’aquesta forma t’estalvies alguns diners, també hi ha ofertes per majors d’edat, carnet super3, carnet jove i altres.
 • 2. Teatre Grec ( Gratuït ) , Palau de Música ( Però depenent de la visita ) , Palau dels Instruments i del So, el Conservatori de la Veu ( Preu depenent de l’exposició ) i el Teatre General de l’Orquestra. També es pot agafar una tarifa per tot l’any, que si visites molt aquests llocs et surt a conta. Hi ha concerts molt sovint, d’artistes famosos i d’alguns que no son tant. Cal dir que gran part de la musica que s ‘escolta aquí és clàssica o moderna, i hi ha obre de Gutemberg, Mozart, Vivaldí i de molt artistes més. Es pot visitar el Palau Sant Jordi: un espai el qual al principi era un estadi Olímpic i actualment es celebren events esportius i concerts, la torre Calatrava, una torre de comunicacions promocionada por telefònica ,l’INEF, les piscines Picornell, el Camp de la Foirxada, l’Estadi Serrahima, el camp de Beisbol, les Piscines de salt de trampolí i les pistes d’Hokquei herba. Molts d’aquest llocs es poden visitar gratis, encara que si es volen fer servir les instal·lacions, es tindria que pagar un preu. Un dels llocs que no et pots deixar de conèixer és el mercat de la Plaça Espanya, és un mercat on hi pots trobar de tot. Hi ha restaurants, botigues de roba, sabateries... Al seu costat està al gran centre comercial les Arenes, també es poden apreciar unes grans vistes des de la seva planta més alta.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks