LITHINÉS del D'GUSTIN

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  ANY VILI PALAM.ÓS^ AGOST DE 1921 Núm 93. REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ CARRETERA DE GIRÜNA.NÚM. 27 PRKUS DE SUBSCRIPCIÓ Esitny, 4'50 psssetes i'ny; Estrnger 5 pessetes. i J L Que sle más brt L mós ctiv ^r obtener
Related documents
Share
Transcript
ANY VILI PALAM.ÓS^ AGOST DE 1921 Núm 93. REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ CARRETERA DE GIRÜNA.NÚM. 27 PRKUS DE SUBSCRIPCIÓ Esitny, 4'50 psssetes i'ny; Estrnger 5 pessetes. i J L Que sle más brt L mós ctiv ^r obtener instntánemente un delicios gu minerl,»gseos refrescnte y que contiene todos ios principios ctivos de is gus minerles más fmds, bst con hcer disolver en un litro de gu ordinri UN PAPEL de LITHINÉS del D'GUSTIN Tl gu minerlizd preserv á los snos, los cules pueden tomrl á cufquier edd, y cur á los enfermos de tods ls fecciones : RINONES - VEJIGA - HIGADO - ESTOMAGO ARTICULACIONES - GOTA - PIEDRA REUMATISMOS - ARTERIOESCLEROSIS Í2 Ppeles dn 12 Útm de Agu Minerl por el precio de n botell de go mioerl ordinri. depositrio ümco Mr fs/ñ; oñ: M MDAIJtfAU-OLIVEBBS, UALMAU-OLIVERES, Pseo PÍ de l Tdetri, hw, BARCELONA u en tods buens Frmcis y Almcenes. M A Q per Régimen Dietètic i Dibètic, de l cs MANUEL PRERES de Lusnne (Suig)! XACOLATES DIPOSITARIS EXCLUSIUS : pel PAGES PURES DE CACAO, elbordes en el Convent de L TRAPA RR. PP. CISTERCENSE«. ROCAFORT / Successors de \ MASSANA^ Crrer de Fernndo VII, 14. BARCELONA H. I B E R I C A D E L P A D R E HOSTATGE I HABITACiONS Propietri: J - O S E I ^ I ^ O O - i ^ Comte Asssit, II i Lncàster, 2 BARCELONA Se prl frncés. - Espioses hbitcions. - Timbres i Hum eléctric. Servei esmert. Cs fundd en S'vis is Senyors Vitgers que l cs no té cotxe ni corredor en les estcions ni en els molls. EIs cotxes de l Centrl el portrn Testbliment, si és que ho sol licit, com tmbé el trmvi que port l creu roj, que els deix dvnt el crrer Conde del Aslto. Fbric vpor d'anisstsilicors JAUME CATA PONT MAJOR - GIRONA A N I S ''Del A m o r D' exquisit rom, grd ble pldr, i molt digestiu. E S T O M A C A L Del A m o r Molt recomnt per vríes eminéncies mediques. Priv totes les mllties infecd03i s i de l'estomc. ;: ROM :::: «PEPITA» :: VERMOUT :: «ESPAÑOL» :: CONYAC :: «PEPITA i n J Í ^ nszc B T J s I ELABORAT PER LA Flec d'en J. coll LABI BAL BISCUIT DELICIOS preneu-lo tnb Ilei i cfé Preneti-lo suct mb vi; Preneu-lo l'lior del té. Sempre és délict i fi. Recomneu lo is mllts, feii-ne sop l niind, demneii-lo en cfés i fondes. Es grntitzt com substnciós, limentici i econòniic. ' Dipòslts í sucursls Plmós: Estbtiment de en Mtís Mbre8.=P1frugeil: Flec d'en Bldi ri Ferrer. = Torroell de Montgrî: Flec d'en Roc V lá. = L Escl: Fleo«d'en E. Pscul. = Figuers: F ec de J. Juncá.= Jon Mls,6id. Flec de en M Ferjer, Cervntes.iR.=Clonge: Fleco d'en M Toiguer, - Qjron: Flec d'en R, Soler Cort, Rel, 14 MPORTANT Desptx I Tller de Mecánic Dentl de Frncisco Frncés Reconstruccló 1 reprció de Oenidurss ftificlls. Dentdures d'or : Treblls de pont : orones d'or PREUS MODICS. Plç de l Murd, 5. ë m F n o p m 5 j f l L i f t o N S Plmos. psr igu, gs i electricítt : Reprcions de mquinri : Crrer TTljor Fusteri i Ebnisteri - DE - Lluis S i s A g u s t i Successor d'en Josep Mrull Agusti Crrer de Munt, 3 NOTA importnt: Aquest cs se f cârrec de tot ei servei funerri. A d r o h e r G e r m n s Telefon, 212. Aprtt, 18. Teleîon interurbá, 3. GIRONA -- mquinri mteril eléctric. eléctric. Mptzem de Mquinrí i rticies per les rts del lllbre CEFERI GORCHS [ ESTEVE Rmbl de Ctluny, 91. BARCELONA Existenci de màquines d'impremt de l grn creditd cs MARINONI = Màquines de cosir mb fil-ferroi xorxetá = Tipos comuns, Titolrs i Vinyetes ^ie l Fundició DEBERNY; especilitt eii lletres ngleses cligràfiques, litogràfiques i tll dolç, de les quls n'hi h sempre existenci en mgtzern= ::: Teles per Enqudernció :::== Filets de coure: grn ssortit en mgtzem deis més usuls en pólices de 1-2 i 3 kilos. «u i o c o cj O Vi ^ E CS M U O O u «-3 F?0CA i i Plques de Ciment í mint comprimi! per tot clsse de TEULATS = Model de covert» O o 3 OD tf) O; K fis D. C n fi» t fii DEMINAR PflEIIS I DETAILS JOSEP ESTEVA,PORTADEL ángel, I Í 3 PRAL.-BARCEIONA SANT FELIU DE GUIXOLS Fbricnt de les EXQUISIDES ESPECIALITATS MUNÜIALS Grn licor e^tomí^cíll B0T7ET flnís refint 61 TROMPO mj^qrtñeié I Primer cs Espny d'rticles per l'índustri suro-tper. Colonils, Drogues, Ferreterí, Ppers pintts. Productes químics, Ultrmrins, Vins i Licors, etc. etc. Représentnt de Cixes i Bscules : BAUCHE, de Reims. PIBERNAT, de Brcelon IPOÍS SES MISOS ANY. VIH. PALAMÓS, AGOST DE 192Î NÚM. 93 Cu de l Cost Brv ( Contimció) Formnt bell mot hi hn els dibuixos l plom d'en Frncese Vidl dels quis hem prli j en ltre nùmero. Es lo millor.de l producció d'àquest rtist pimosi. Ell i en Josep Fig exposrn un serie d'obres en breu, l vetll del Concurs; lhor que un mnifestció rtistic plmosin,serà el crit d'trcció per preprr els conveïns l grn fest rtistic. Mostres de les diverses brnques de l'rt s'dmiren en {'incipient Museu. De Ceràmic i Vidreri ntig ctln hi hn vris objectes: plts, pltes, rjóles, piques, imtges, En Mobles s'hi troven cixes de nûvi, tpes de cix de mriner; un Ilit pintt d'olot. Un començ dellibreri ntig excit l curiositt del bibliòfii, essent de ver importànci en quest secció un pergmi del segle XIV que és el nomenment d'un regidor pimosi. Si bé poc nombros, s'hi exhibeix un col'iecció de fossils. Però l secció que, tès b\ poc temps de l Societht, ssoleix veritble importànci és l de Numismàtic. Pot jutjr-se per l relció següent: Monedes espntóles. Hi hn exemplrs de Isbel 1 l Ctólic FelipIII 306 MARINADA Felip ÎV Cries II Felip V Crles III Arxiduc d'austri. Ferrn VI Cries III Crles IV Ferrn Vil Isbel II Monedes ntiques Cosetnes Crtgineses Emporitnes. Gregues; lltines. Romnes. Antoni, Emperdor; Alexndie, Emperdor; Sturni, Emperdor; Severin, Emperdriu; Mereírus, Emperdriu. Monedes deis Estis de l Iglèsi. Pius IX. Monedes Frnceses. EnricIV; Lluis XVI; 1. Repúblic; Npoleó. Monedes deis Reís de Ctluny i Algó: Jume I el Conqueridor; Jume de Mlloi'c. Monedes deis Reís d'espny, enciinydes Ctluny: Ferrn II el Ctòlic (V de Cstell); Crles í; Felip II; Fellp III; Felip IV; Lluís XIV (Ocupció Frnces); Cries II; Felip V; Cries^ Arxiduc d'austri; Ferrn VI; Ferrn VII; Isbel II; Ocupció Frnces ( ). Es j dones un font d'^e&tudi i d'instrucció el nostre petit Museu,perqué bse de monedes o de retules o de pergmins pot teixir-se l histori. Qui posseixi un reliqui del temps ntic compt des d'r mb l grnti i custodi d'un Museu que si r només està sot ei ptrontge del M. Ajuntment, demà ser de l sev pertenènci. L recerc de coses ntigües és Pestfmul dels excursionistes; per ço, com és nturl, viu en el Cu de l Cost Brv un nudi excursionist de grns entusismes. EI Museu en formdo remourà l'esperlt del pöble, i els seus mntenedors ctuls, mb el vliment d'rtistes brcelonins, hn d'influir en les mnifestcions rtistiques de nostr vil. Es obr de sobirni ciutdn. Deixin eis plmosins qui l desconeixen ses preocupc'ons comerciáis i l vist de les coses de gèneres pssdes sentirán un fond stisfccio dedeixr un llevt rtistic, un font d'estudi les gèneres esdevenidores, MARINADA 307 Qüestions culturáis Petició d'escoles l'estt Agîem l plom mbel viu deslg de que les nostres rtlles siguîn llegides detingudment per tots quells qui es preocupen del problem de les futures escoles grdudes 0 sig del renixement culturl de l nostr vil estimd. Dintre pocs dies complirà l'ny de l memorble did presidid pei Mrqués de Grull en fvor de les noves escoles, i, llevt d'unes bses molt ben orientdes, fins I'hor present no s'h fet cp trebll positiu, no s'h començt cp tràmit per obtindre en un plç més o menys Ilunyà ço que demnà d'un mner ben ples quell nodrid reprèsentció de tots els estmenís socils de Plmós que pludí els concepts emesos en el miíing del Tetre Crmen i que tingué en grn honor de l Universität de Brcelon en l'àpt de l'hotel Tris. compnyr e! Rector Reconeixem que hi h hgut entrebncs, encr que per nosltres no hn estât cuses justificdes. Ho hem reoetit mntes vegdes; sols els pobles en decdènci s'espnten dvnt d'un crisi psstger, com ho será l de l industri suro-tper, que v remóle de les ltres industries, perqué, segons digué En Mrtí Montner, tn entés en quest qüestió, l'industri dei tp ve èsser un indùstri de luxe: qun eis grns industrils es gunyen bé l vid és qun es destpen més mpolles de vins i de licors. Mlgrt l tremend crisi que l món enter h llegt l pssd guerr europe, veiem ctulment com les ncions més cuites no repren en scrificis perqué un sólid instrucció continui' essenti gui del Estât, de l'indiistri, del Co m erg i de les institucions obreres. L culturren temps clmitosos, pot slvr un pöble; en cnvi, l ignornci el precipit l ruin. A Plfrugell tenim un ptrie! benemérit qui, entenent-ho ixi, precisment que eis esperits de l gent porug esin encongifs, clprts, intent construir l vil veïn el mteix que quí intentem fer entre tots plegts. r Nosltres tmbé podem bstir escoles noves sense tenir gires diners. Aquest és el secret que volem esbombr per coneixement dels interessis. Però primer I'Ajuntment, segons tenim dit en el nombre nterior, h de posseir els solrs. L cos és ben senzill. Mireu com s'h de fer: 1 L'Ajuntment de Plmós h d'dreçr-com més vit miller, per èsser dels primers un instànci i Ministeri d'insirucció públic i Belles Arts, demnnt l construccio d'escoles Grdudes. Acompnyrn l instànci: 308 MARINADA ) L certificció de l'cte de l sessió celebrd per rajuntment, en l qui es v cordr sol'licitr l construçciô de Tedifici escolr, expressnt les portcions per mteril fixe què es compromet el Municipi, ixí com l consignció nyl per l conservció del mteix. b) L certificció del cens I de l mtrícul escolrs durnt I'ny drrer. c) L'informe de I'Inspeccio provincil de ensenynç sobre l necessiti de dit construcció. d) L certificció creditnt que les cses del mestres publics reuneixin les condicions higièniques i de cpciti necessries. e) El croquis del plànol del solr. Tot el demés corre càrrec de l'estt; projecte, subhst i construcció. Pensem en els futurs ciutdns posem mns l'obr, que no solment ells hn d'grir-nos-ho Tmbé els obrers que vui estn sense fein, qun s'hurn seguit el tràmits legáis I es comencin els treblls del nou tempie del sber, tindrn prules de llonç per ls qui els hi hurn proporcioi t el mitjà de gunyr-sc el p honrdment i d'educr mb el respecte i l cur que es mereixen els fills que hn posât l mon. T. tn primer comunio de nen Mercè Cost i Riber Orfnet sense pre qun vui he combregt l'itr m'h compnyt trist i joios m mre. I l donr-me lo bon Déu en l'hòsti son bes d'mor, he sentit dintre mon cor ltre bes del pre meu. Í en m pregàri fervent estnt mb Jesús unid Eli m'h dit que en l'ltr vid viurem junts eternment. Jume COLLELL, pvre, MARINADA fcèci d'en Quime ñ l genti! dmiseli n Rque! Fig. Qun després de tncr portes i finestres, nv nr-se'n el jove dependent de l botig del Sr. Anton, quest home fble i bonddós el deturà. Escolt Quimet, f lguns dies que t'observ i et veig cpbix i concirós; que et pss? Es que no estás content de mi? No f. trobes bé? J sps que t'estimo i em preocup el teu benestr. Digues, qué tens? Res, Sr. Anton; deu èsser ixò prensió perqué no em pss res bsolutment contest en Químet mig tombnt-se. I sens esperr ltr pregunt, se n'nà mentres el Sr. Anton moví el cp en senyl de dubte. Ni eli mteix sbi el que li pssv. Fei llrg temps que un obsessid el teni penstiu. Mil voltes hi pensv quí^n Rmbles muní nv cd vespre cs sev. Envejv sos mies que trobv prellts mb gentil dmisel'l i fruint de l bell edd jovenil. Eli no teni níngú qui estimr i dir belles prules I i pensr en ixò, senti's més sol que mi l fltr li el complement más importnt per conseguir s félicitât. Un di es llévà résolut. Fei temps que hi pensv i no voli trdr més: cercri promes. Però, qui serà? es preguntv; er qüestíó difícil per obtenir un bon résultt. Com un pessigolleig,li vingué en memòri l'ann,l més formos dient de l botig. En Quimet l cregué mss bell present per son mor; for tmbé poc ssequible qun l voltv un eixm de pretendents. Qué fer? Cerc entre ses mistfs i no en trobà cp que li grdes. En l comprnç eren vençudes psr l'esclt de formosor de l'ann. Es que j l'estimv sens sber-ho? El cpvespre d'un di gris estv sol l botig ordennt unes mercderies rribdes fei poc. Entr lgú, en tombr-se vegé ell dvnt seu. Er certment formos l'ann. Cutis sonrost. cbells mssos i cos esvelt, hom no cpi més grácil j'ovinceri. Tot ixò veí i pensv en Quimet per primer volt, stort dvnt tnt formosor. Ai que és fose ixò digué ell l entrr. Però qun rrib vosié, Quimet. iot s'clreix, respongué espontñniíuncni eu 31Ò MARINADA Si que està de brom, interrompé mb rill cristllin. El riure el desconcertà. Cregué hver dit un besties i l servi ràpidment i trnít no sbent dir-li íes més. Sovint nv l'ann l botig comprr lgun cos, i un corrent de simpti uni mbdós jovinceis- Les poques prules que es creuven bns es convertiren en llrgues converses que,segons ell confessv ingenument, més d'un reny li hvi costi desmre l tornr trd cs sev. Com per encnt, s'er esvì't l'ire sorrut d'en Quimet que un volt preocupé el Sr. Anton i que quest prompte v endevinr l'origen. Un di l'ann entr comprr l'hor de tncr i sortirei! junts; Tcompnyà cs sev i-legnt l'hor trdn. Anv son costi vergonyit i orgullós l'hor; er l primer vegd que nv mb ell, que segui sos pssos diminuís i que contemplv de més prop quell figur tn cptivdor. Que l'estimv! Aquell nit no pegué dormir. Fei lgun temps que no l ve, ugmentnt cd vegd més s inquietud. En cd person qui entrv s botig crei descobrir-hi s bell estimd, mes quest no veni. Mil pensments l'tormentven cp d'eils consoldor. Llvors comprengué qunt grn er l sev mor: no podi viure sens ell. Un di, frissós d'inquietud, preguntà l Sr. Anton si hi hvi nt lgun vegd que eli no hi hgués sigut. L respost negtiv el deslenà més, i per esvir un somriure mlició«de son principl, mormolà un excus: Teni que donr-li un pquet que un di s'hvi descuidt. Un veì'n Tenterà que estv mllt. En ssbentr-se de l trist nov, no visqué un moment trnquil i per un o ltre s'enterv cd moment de l slut de s bell md. Cd di pssv dvnt de cs sev creient poder veure-l. fins que un di l'obirà drrer els vidres de l finestr. L slud gràcilment, i ell el correspongué mb beli somriure que li rribà l fons del cor. Al cp de poc temps es trobren: est-iv j completment restblert. Li explicà ses ngoixes en enterr-se de s mllti i ell gri mb belles prules les proves que P hvi dont en interessr-se per l sev slut. Per celebrr el restbliment de l'ann, migues seves orgnitzren un berenr l muntny, essent en Quimet un dels convidáis. El Hoc triât per l'excursió er l font d'en Llevllol, i un beli jorn primverl, l'estol jovenii sltv entre els pins de Vllvidrer, contents de veure's Iliures de l'opressió delà ciutt. Fou sens dubte, quell l i trd més feliç que hvi pssi en Quimet. Lluny de prticipr de l gresc de sos compnys, nven sois com si tot lo que els rodejv fos estrny per ells. Prlven de les coses més insignificnis, com si mbdòs temessin dir llò per què sos cors gliien. MARINADA 311 El sol j s'hvi mgt qun emprengueren el retorn. Sens donr-se'n, es seprren dels Compnys. L'hor cpvesprn i l quietud de l vli convidven prlr d'mor. En l'espili deles iguës somortes del'igumoll, sos Ulis se trobren i l'cord de l melodi d'un rossinyoi, repetí en Quimet mb veu tremolos tot ei que sos utls hvien dit mntes vegdes. Eis crits dels Compnys que tornven creient que s'hvien perdut, eis interromperen. Un prul, sols un, mormolv mb ngoixen Quimet: M'estimes? Fins el rossinyoi clià per escoltr l respost. Amb tot l'ànim, respongué ell. Rmbles vil cminv l gentil prell; iliiien en s fç l joi més complert. Eis mies d'en Quimet el mirven estrnyts en veure'l tn ben compnyt. Eli cminv estrruft d'orgull en veure's posseïdor de tn bel! trésor. J no envejv sos Compnys; no li mncv res. Er completment feliç, tot el que podi èsser feliç un ànim illusiond de dinou nys. Brcelon JOSEF AYESTA i BOIX Berlioz Amb un cert digne d'encomi l'orfeó coceiid , prosegueix en l tsc culturl de fer conèixer en sos concerts els grns müsics, oferint de cd un d'ells Io més genil i crcterisíic. En el concert d'immedit celebrció donrá un ide mb lectur d'rgument i execució dels números més celebrts ÚQVoh'c L dmnció del Fust. D'quest òper hn psst l repertori de les grns orquestres l Mrx Húngr i el Vls de les i^ilfidet,. Berlioz fou un genil instrumentist. I sobt de sber ço si no s'ignor que son tlent musicl fou més iníitu'ítiu que tècnic. Les colors instrumentis no hn pogut èsser superdes. Eli, com Wgner, se present mb projectes de reform musicl. L músic, son juí, hvi de cenyir-se un progrm; ixò li donà similituds mb el mestre de Byrouth més que de Beethoven qui pssionlment imità. EIs projectes renovdors li cumulren les ntipties de tots els rtistes, essent mol penós i molt lent el triomf del seu numen. Dvnt l'critud de sos comptricis, en bndoné l Frnç per cò- 312 MARINAb rrer mon corn pinist eminentíssim, fent conèixer ensems els fruits de s fntsi incompres. L'dmirven i l feien ssequible ípúblic rtistes com Schumnn, qui îéu un estudi critic de les obres i Wgner qui digué que er l'únic compositor frncés que no escrivi per diner. V distingir-se com escriptor i critic, defensnt el seu estil i ses obres mb bró i gosdi. Son pre el voli constrényer quefos el seguidor de s crrer de metge de provinci, però eli rompé els üigms mb forts temperis, i mercès s voluntt, pogué donr compliment s fició i rribr èsser un deis primers músics frncesos, un personlitt rellevnt i originl del segle XiX, el Wgner frncés, com molts hn dit. Les principls obres son L Dmnció del Fust que tot i èsser un chef-d'œuvre fou ml collid el jorn de l'estren; l'òper Benvenuto Cellini, l'overtur d e l L e r, l'ortori L Fúgid Egipte\ Romeo i Juliet, poem simfónic que dedicà Pgnini per hver rebut d'quest un present de frncs; VInfntes de Crist, ortori; els Troins, trgèdi liric. Té un monument Côte Sint André, ciutt de s nixenç, i ltre Pris. Les cnçons de instn Poesies d'un empordnés, encpçldes per dugues estrofes inspirdissimes del mestre En J. M. López Picó. Això és l'nunci de que les composicions cusen el modem fer i tenen el lèxic triât de l'èpoc present. rdor Melòdic dolces del funerl seguici! L iiit és un pir que embum flmejnt. Accent de sensulismes, hesdevingut propici sot el fervor del stres el ritme del meu cnt. Avui recordriem les pssions descloses l ps del nostre víure, com un turment molt fi. Els cminls floreixen incendits de roses i un pluj de fulles tomb cd jrdi. MARINADA les hores sonores del trdorl misteri que encenen dins l post, com foc de bptisteri, les ànsies incompreses d'lbor de sgrment. Els rigs de Ilun tébi son fràgils cbelieres; 1 en l'ire pr desclos l fior de les fl'leres mentre, sonnt, s'esborr l'esprs d'un ilment. OU I t so Pusdment, com un Ilment, tomb l pluj subtil que enuj l^herbtge nou. F sol i plou. Veu de princes de boc ences i cbells d'or; riure sonor; cient de dns; esgrrifnç del primer bes que, cir, tornés. F sol i plou i l'ire és nou. Bruixes ploroses i llngorosesl En el seu plor, ni és tôt dolor ni és tôt rill, el fill de sol estès d'un vol. JAUME MAURICI 314 MARINADA Sold de contes Segon obr del prosist N'E. Isern i Dlmu, veritble ven^tnt d'istil com d'inspirció. Esprologt pel critic En Slvdor Albert;» Jon He sentit bellment l írdor Giron. En cd post hi hvi un rstre de sng esquinçdfs, prt d'llà de les Guilleries, que contemplv recolzt empii de l finestr de l mev cmbr, l brrid de Pedret. Al voltnt l finestr ròneg, hi hviencrescut les mulieroses i els últims rigs del sol cd di venien entristir-les. Dvnt mteix, vor l crreter de Bnyoles elriulliscvsuuifredcomunenyormentduent dintre seu les primeres p uges de muntny; i en venir l nit, el seu lé (un boir fin) s'esteni per l ciutt, i les punxes dels cmpnrs s'ixecven ben en l'ire per guitr de més prop les estrelles, mentre l Deves brnques innümeres porugues, tremolven pressentint l nuditt Ì les nits de llufi fntàstiques i fredes de l'hivern... Cd ny, en tombr el septembre, em recordo de Jon, l bell mir del bon temps d'estudint. Jon teni un finestr embinquind, plen de sol, mb un lfbreguer, un clvellin i un gàbi mb un pinsà en l cs de l plç de Srit Pere. LIvors, qun vig coneixer-l,.jo vivi l brrid de Pedret i cd m
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks