La revolució del gessamí

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 7
 
 

Slides

  1. LA REVOLUCIÓ DEL GESSAMÍ – GRUP 13 Passat, present i futur de la Revolució a Tunísia. Com han afectat les xarxes socials? Clara Mar Privat Núria Minguet Núria…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. LA REVOLUCIÓ DEL GESSAMÍ – GRUP 13 Passat, present i futur de la Revolució a Tunísia. Com han afectat les xarxes socials? Clara Mar Privat Núria Minguet Núria Martos
 • 2. ÍNDEX  Introducció  Passat  Breu història social i política de Tunísia.  Tinença i ús de les Tic a Tunísia  Factors contribuents per a una revolució en el context tunisià  Present  Itinerari dels fets de la Revolució del Gessamí  Rellevància de l’ús de les xarxes socials en el desenvolupament dels fets  Efecte dominó de la revolta a la resta de països àrabs  Futur  Conseqüències immediates de la revolta popular  Esperances de futur  Conclusions  Mapa conceptual
 • 3. INTRODUCCIÓ Revolució del Gessamí . Alt índex d’atur . Crisis Econòmica . Manca de llibertat i comunicació .Manca de recursos Revolució ciutadana Dimissió del President Periode de canvis polítics
 • 4. PASSAT  Breu història social i política de Tunísia  Tinença i ús de les TIC a Tunísia • Protectorat colonial de la república francesa independitzat l’any 1957. • Primer president de la República: Habib Bourguiba que es manté al poder durant 30 anys i que instaura un règim polític de partit únic. • Ben Alí es proclama president mitjançant un cop d’estat l’any 1987. Aplica una política autoritària i dictatorial. Dóna continuïtat al neoliberalisme iniciat per l’anterior president i dictat pel FMI. • País membre de la Unió Àrab del Magreb, constituït per un territori petit d’uns 163Km2 amb una societat moderna, educada i tolerant, molt receptiva als canvis.
 • 5. PASSAT  Factors contribuents per a una revolució en el context tunisià Dos presidents en el poder durant 54 anys Règims autoritàris i dictatorials Corrupció política, administrativa Repressió policial Manca llibertat d’expressió Polítiques neoliberals dictades pel FMI Privatització serveis públics Baixada de salaris Increment preus productes 1a. necessitat Crisi mundial 2008 Augment taxa atur, sobretot en gent jove i qualificada Agudització precarietat de la població • Descontent de la població i una creença compartida d’un futur sense esperances. • Desligitimització de les estructures de poder per part de la població. • Sorgeix una identitat col.lectiva comuna que pren consciència de la seva realitat i que necessita de la mobilització i l’activisme per capgirar una situació que li és desfavorable. Tot això comporta: desenvolupament i expansió de creences Tensió estructural Condicions de conductivitat Infraestructura que facilita la conductivitat de les idees i la informació Territori petit: proximitat espacial Alt percentatge de gent jove i estudiants coneixedors de les TIC 20% de la població és usuària de xarxes socials L’any 2010 un 105% de la població té subscripció fixe a mòbil
 • 6. PRESENT  Cronologia dels fets Desembre de 2010: Comença la Revolta del Gessamins arran de l’enfrontament d’un ciutadà amb la policia per defensar els seus drets Gener de 2011 Disturvis, violència als carrers fan que dimiteixi el president Ben Alí Febrer/Març 2011 Mohamed Ghannouchi assumeix el poder. Dies despres dimiteix. Fouad Mubaza, nou president, dóna lloc de la transició a la democràcia  Video: inici de les revoltes  Efecte dominó a la resta de països àrabs Tunísia (Ben Alí) 23 anys al poder Egipte (Hosni Mubarak) 30 anys al poder Líbia (Gadafi) 42 anys al poder
 • 7. PRESENT  Rellevància de l’ús de les xarxes socials • Les xarxes socials com Facebook, Twitter, bloggers i mòbils juguen un paper molt important • El Govern bloqueja l’accès a internet a Tunísia. Però no a la resta del món on se’n fa gran difusió • Les xarxes socials no han provocat la revolta. Les xarxes socials han contribuït a que un règim de control governamental és desmontés davant la gran difusió i la immediatesa de la informació 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% A.SAUDI ALGERIA EGIPTE LIBAN TUNISIA Gener 2011 Gener 2013 Usuaris xarxes socials
 • 8. FUTUR  Conseqüències immediates de la primavèra àrab REVOLUCIÓ DEL GESSAMÍ Conseqüències a TUNÍSIA Enderrocament de la força política de Ben Alí a nivell polític a nivell social Enhada (partit ultraliberal) amb igualtat de corrupcions que l’anterior partit (2012) joves musulmans desig d’una segona revolució resentiment
 • 9. FUTUR  Esperances de futur Expectatives de futur Millora social -disminució de l’atur -equiparació de la dona -règim més democràtic -abolir la corrupció Canvi Polític -qualitat de vida -societat contenta i estimulada -augment de negocis NOVA TUNÍSI A
 • 10. CONCLUSIONS Als tunisians Font d’informació fiable, no manipulada Espai per a crear relacions entre ells: xarxes d’interacció Finestra oberta en un país amb censura i bloqueig informació Als activistes Espai per expressar- se lliurement Facilitat en l’autoorganització Plataforma per a la mobilització A l’opinió pública internacional Conèixer la cronologia dels fets amb immediatesa Adhesions al moviment i un recolzament favorable. Ha permès generar un ampli suport social A les estructures de poder La ràpidesa de mobilització que genera la xarxa supera la capacitat de resposta i de reacció del Govern Impacte d’internet i les xarxes socials en els diferents factors , esdeveniments i actors que han conclós en la Revolució del Gessamí
 • 11. CONCLUSIONS Remarca r Amb un 5% subscripció fixe a internet Manca de recursos TIC • Un 20% d’ús de la xarxa a inici revolta • Un 30% ús de la xarxa en l’actualitat • Difusió, extensió i solidaritat del moviment mitjançant el web Revolució a Tunísia Nova forma de : Generació de creences D’associació De mobilitat col.lectiva Nou paradigma en les accions col.lectives Punt d’inflexió en la història política i social de la humanitat (M.Castells,2011) Mobilitzacions 2.0: Revoltes a països àrabs Ocupem Wall Street El 15-M Revolta a Ucraïna
 • 12. MAPA CONCEPTUAL
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks