La mesquita de Còrdova

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 10
 
 

Slides

  1. LA MESQUITA DE CÓRDOVA 2. Índex  Identificació de l’obra  Context històric  Característiques ◦ Estil ◦ Tècnica ◦ Material/Suport ◦ Composició…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. LA MESQUITA DE CÓRDOVA
 • 2. Índex  Identificació de l’obra  Context històric  Característiques ◦ Estil ◦ Tècnica ◦ Material/Suport ◦ Composició  Significat i funció  Conclusions  Webgrafia
 • 3. Identificació de l’obra Autor: desconegut (sota el regnat d’ Abderrahman I). Anys de realització: 785 – 788 (987) Estil: hispanomusulmà. Tècnica: arquitravat i voltat. Material/Suport: pedra, maons, fusta, marbre i guix per la decoració. Dimensions: 178 x 125m x 11,5 m Localització original i actual: Còrdova
 • 4. Context històric Fou construïda sota el regnat de Abderrahman I, després d’haver escollit Còrdova com a capital del califat. Es va construir al terreny de l’església visigòtica de San Vicente. Un cop acabada la reconquesta, al 1523, el capítol de Còrdova va ordenar la construcció d’una catedral al mig de la gran mesquita.
 • 5. Característiques Estil: hispanomusulmà; art islàmic desenvolupat a l’ Al-Àndalus entre els S. VIII i XV. Material: pedra, maons i fusta per al cos de l’edifici, marbre per a les columnes i guix per la decoració. Eren els materials més usats pels musulmans. Tècnica: arquitravat. Suports: Arcs lobulats i arcs de ferradura.
 • 6.  Minaret: és un element arquitectural distintiu de les mesquites islàmiques. Com una torre.  Mihrab: és un tipus de capella de la cultura islàmica que està situat al mig d’una alquibla.  Alquibla: és el mur d'una mesquita oposat a la porta d'entrada, orientat vers la Meca.
 • 7. MINARET MIHRAB
 • 8. Significat i funció  Funció: religiosa. Era un lloc d’oració comunitària. També tenia una finalitat política; perquè l’obligació de l’oració permetia als Califes controlar les classes aristocràtiques i polítiques.  Significat: la Mesquita de Còrdova és l’edifici clau de l’arquitectura hispanomusulmana en l’etapa califal.
 • 9. Conclusions  Aquesta mesquita és una gran obra històrica i ens ha anat molt bé saber- ne més coses ja que és important tan per als cristians com els musulmans ja que és una mesquita que es formà a partir d’una església per a fidels cristians.
 • 10. Webgrafia  https://www.google.es/search?q=la+mesquita+de +cordova&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch& sa=X&ei=n3psU8viGInY0QXnkICIBw&ved=0CAg Q_AUoAQ  https://www.google.es/search?q=mihrab&es_sm =122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MHtsU _7DCOSx0QWakYDABw&ved=0CAgQ_AUoAQ &biw=1024&bih=537&dpr=1#q=mihrab+mesquita +de+cordova&tbm=isch  https://www.google.es/search?q=minaret&es_sm =122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MHtsU 8LJCNGS0QWwsIF4&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw =1024&bih=491&dpr=1#q=minaret+mezquita+co rdova&tbm=isch
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks