Estació meteorològica

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 7
 
 

Slides

  1. Estació meteorològica a l’escola Aquest curs 2014-2015 hem posat en funcionament una estació meteorologia a l’escola. Hem construït la caseta meteorològica.…
Related documents
Share
Transcript
  • 1. Estació meteorològica a l’escola Aquest curs 2014-2015 hem posat en funcionament una estació meteorologia a l’escola. Hem construït la caseta meteorològica. Primer hem estudiat els elements i els factors del clima. Després hem buscat informació dels diferents aparells que formen una estació meteorològica. Per construir-la hem utilitzat una caixa de fusta. Primer l’hem pintat de blanc, i li hem canviat les parets per unes reixetes en forma de persiana. Després l’hem col·locada a uns 2 m d’alçada al terrat on hi ha l’hort, perquè estigui situada en un espai ben ventilat. Hem orientat la porta cap al nord. Dins de la caseta i hem col·locat un termòmetre per mesurar les temperatures màximes i mínimes.
  • 2. També hem construït un penell, per poder mesurar la direcció del vent. A més tenim un pluviòmetre, un baròmetre, un anemòmetre i un higròmetre per mesurar la quantitat de pluja, la pressió, la velocitat del vent i la humitat, respectivament. Per conèixer els núvols i altres fenòmens atmosfèrics hem elaborat una guia entre totes i totes.
  • 3. Mes de desembre Les dades que hem obtingut aquest desembre les mostrem en els següents gràfics. Alumnat de l’optativa de Ciències Naturals de 4t ESO. 0 5 10 15 20 25 1 3 5 10 12 16 18 22 T. (Cº) Dia Temperatures màximes i mínimes mes de desembre T. MÀXIMA T. MÍNIMA 0 10 20 30 40 1 3 5 10 12 16 18 22 Precipitac ió (mm/m2) Dia Pluja mes de desembre 0 10 20 30 1 3 5 7 9 11 13 15 P(hPa) Dia Pressió mes de desembre Cúmuls 37% Cirrus 9% Nimbostra ts 18% Cel serè 36% Núvols mes de desembre
  • We Need Your Support
    Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

    Thanks to everyone for your continued support.

    No, Thanks