Espriu

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 6
 
 

Slides

  1. SALVADOR ESPRIU 2. CONTINGUTS DE LA SESSIÓ:  Vida  Arenys de Mar  Mort i malaltia  Rosselló-Pòrcel  Guerra  Obra  Abans de la guerra vs…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. SALVADOR ESPRIU
 • 2. CONTINGUTS DE LA SESSIÓ:  Vida  Arenys de Mar  Mort i malaltia  Rosselló-Pòrcel  Guerra  Obra  Abans de la guerra vs després de la guerra  Influències: barroc i simbolisme  Recursos: forma i contingut  Antígona  Mite d’Èdip – fatalitat del destí  Analogia entre l’obra i el context sociohistòric del país
 • 3. OBRA: INFLUÈNCIES
 • 4. OBRA: INFLUÈNCIES
 • 5. OBRA: RECURSOS ESTILÍSTICS  Forma:  Difuminació de les fronteres entre gèneres  Concepció arquitectural  Registres diversos  Preocupació obsessiva per la llengua: la precisió 1946: Cementiri de Sinera [1944-1945] 30 p amb números romans 1952: Les hores [1934-1954] 44 p amb títol i 3 parts 1952: Mrs. Death [1945-1951] 40 p amb títol 1954: El caminant i el mur [1951-1953] 44 p amb títol i 3 parts 1955: Final del laberint [1955] 30 p amb números romans
 • 6. OBRA: RECURSOS ESTILÍSTICS  Contingut:  Leitmotifs  Reflexió unitària  Creació de l’univers mític
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks