Enfermería del Trabajo, volumen 1, número 3, 2011

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 33
 
 

Others

  Revista Científica de la Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo
Related documents
Share
Transcript
  Jmcjrljrìb hje Xrbobda _jskwxb gkjmxìckgb hj eb Bwagkbgk÷m hj Jwvjgkbekwxbw jm Jmcjrljrìb hje Xrbobda ppp-rjskwxb-jmcjrljrkbhjexrbobda-gal B vrav÷wkxa hje Hìb Lzmhkbe hj eb Wj`zrkhbh { Wbezh jm jeXrbobdaG Vbwgzbe EktbmbGaojrxzrb hj sbgzmbgk÷m bmxk`rkvbe jm vaoebgk÷m xrbobdbharbDE Eâtbra Sbesjrhj% EJ Oebmga Lamxb`zxVra`rblb carlbxksa waorj eb vrjsjmgk÷m hje rkjw`a okae÷`kgabmxj eb Jmcjrljhbh hje Hjm`zj hkrk`kha b xrbobdbharjw hjegjmxra hj wbezh-[_ Ebvjòb,Laòz~% E Gkobmbe Dzbm Jwxklbgk÷m hj vbrâljxrawL _aljra WbehbòbGkrz`ìb Bvamjzr÷xkgb- Xjrbvkb MjzrbeJmxrjskwxb b eb Hrb- Gbrljm @zxkërrjt WbgrkwxâmLbmjda { lbmkvzebgk÷m hj gkxawxâxkgaw .{ KK+DL Xjmhjra Earb% LG X÷rxaeb DklëmjtKlvebmxbgk÷m hj zm Vebm hj Wj`zrkhbh Skbe jm eb Dzmxb hjGbwxkeeb Eb Lbmgnb@ Gbrobda @brgìb% K Obnblamhj Hìbt% O _jsjm`b Orbadaw {gaew-Eb gamhkgk÷m nzlbmbK Njrmâmhjt Lbjwxrj±Hjoj wjr aoek`bxarkb eb sk`kebmgkb hj eb wbezh hj eawxrbobdbharjw1_ @beej`a _zokaVra`rblb VrjeklkmbrMarlbw hj galzmkgbgkamjw gkjmxìckgbwObwjw hj Vrjlkaw hj kmsjwxk`bgk÷m   Saezljm 2 M´ 7 Dzeka ?622   Jhkxarkbe BrxìgzeawArk`kmbejwLjxahaea`ìb hj ebKmsjwxk`bgk÷mVzmxaw hj SkwxbCarlbgk÷mGamxkmzbhbVrjsjmgk÷m @eaobeNzlbmkwla {JmcjrljrìbEj`kwebgk÷m {Wbezh Eboarbe SKK DarmbhbwMbgkambejw BJX  2?8  Jmcjrljrìb hje Xrbobda ?6229 24 2?7 , 2?8Vbwgzbe Ektbmb GB vrav÷wkxa hje Hìb Lzmhkbe hj eb Wj`zrkhbh { eb Wbezh jm je xrbobda 2   J M C J _ L J _ Ì B H J E X _ B O B D A _jskwxb Gkjmxìckgb hj eb Bwagkbgk÷m hj Jwvjgkbekwxbw jm Jmcjrljrìb hje Xrbobda ppp-rjskwxb-jmcjrljrkbhjexrbobda-gal Gaarhkmbgk÷m Lbmzje _aljra Wbehbòb Bmxamka D- Hëmkt Njrmâmhjt B{zmxblkjmxa hj G÷rhaob Gaej`ka Ackgkbe hj Jmcjrljrìb hj Ebw Vbelbw Wjgrjxbrìb Xëgmkgb Brbgjek Wbmxaw Vawbhb B`jmgkb Xrkozxbrkb- Lbhrkh Gamwjda hj _jhbggk÷m Dawë Lbmzje Garojeej Âesbrjt Lbrìb Waejhbh Aela Larb Bwagkbgk÷m Jwvbòaeb hj Jmcjrljrìb hje Xrbobda- Lbhrkh WJWGBL- Vzjrxaeebma Dbskjr @rbgkb _ksjrb-Vbzeb Vjòb Wbe`zjra Wagkjhbh Vrjsjmgk÷m Crjlbv- G÷rhaobJe Garxj Km`eëw- Ej`bmëw Kwboje Njrmâmhjt Lbjwxrj Dzbm _bl÷m Rzkr÷w Dklëmjt Obmga hj Jwvbòb- Lbhrkh Hkvzxbgk÷m Vraskmgkbe hj Dbëm Ojbxrkt Njrrzta Gbra-Lbmzje Wâmgnjt @brgìb Hkwxrkxa Wbmkxbrka G÷rhaob,@zbhbezkskr-Hkvzxbgk÷m Vraskmgkbe hj G÷rhaob Gbrljm Ebljkra Skebrkòa Nawvkxbe Ljk~ajkra- Sk`a Gamwjda Bwjwar L¤ Âm`jejw Beljmbrb Bm`zea Grkwxkmb @ahkma @amtâejt Je Garxj Km`eëw- Lbrojeeb Gamwjdjrìb LB% S { AX- Galzmkhbh hj Lbhrkh Crbmgkwga Ojrmbojz Vkòjkra Djr÷mkla Lbzjhb Oebwga J- Z- Jmcjrljrìb- Je Cjrrae- B Garzòb Hkrjgxar J-M-L-X- KWG KKK- Lbhrkh Lbrìb Haearjw Gbesa Wâmgnjt Gbreaw Lbrxìmjt Lbrxìmjt J- Z- Jmcjrljrìb { Ckwkaxjrbvkb- Wbeblbmgb Bwag- Jwvbòaeb Jmcjrljrìb Hjvarxksb- Lbhrkh @jrlâm Gbrobda @brgìb Becamwa Ljmjwjw Lamra{ Dzmxb hj Gbwxkeeb Eb Lbmgnb- Xaejha J- Z- Jmcjrljrìb- Zmks- Galvezxjmwj- Lbhrkh- Dawë Gkërgaejw Vrbha@zkeejrla Laekmb _jgka _jvwae- LbhrkhJ- Z- Jmcjrljrìb- G÷rhaob Grkwxkmb Gzjsbw Wbmxaw Âm`jeb Lbrìb La{b Lb`bmxa Lkmkwxjrka Jhzgbgk÷m- LbhrkhWj`zraw Wbmxb Ezgìb- Lbhrkh Dzeka Hj Ojmkxa @zxkërrjtLbrìb Djwôw Vërjt @rbmhb Nawvkxbe Geìmkga Zmksjrwkxbrka- SbeebhaekhGKOJ_JW- Lbhrkh Awgbr @brgìb BoakmLbmzje Sbzjra Bojeeâm Gamwjdjrìb Wbmkhbh- Galzmkhbh hj GbmbrkbwJ- Z- Jmcjrljrìb- G÷rhaob Jhkxb4 Bwagkbgk÷m hj Jwvjgkbekwxbw jm Jmcjrljrìb hje Xrbobda- Vebtb hj Lbrkbma hj Gbskb% 8 ?>660 LbhrkhKWWM ?208,?:26Hjv÷wkxa Ej`be4 GA ?>>,?622Kmhj~bgk÷m jm vebxbcarlb WGKJEA4 Jm xrblkxbgk÷m-  _jskwxb gkjmxìckgb hj eb Bwagkbgk÷m hj Jwvjgkbekwxbw jm Jmcjrljrìb hje Xrbobdappp-rjskwxb-jmcjrljrkbhjexrbobda-galJhkxarkbe G Vbwgzbe EktbmbB vrav÷wkxa hje Hìb Lzmhkbe hj eb Wj`zrkhbh { Wbezh jm je xrbobda----2?7 Brxìgzeaw ark`kmbejw DE Eâtbra Sbesjrhj% EJ Oebmga Lamxb`zxGaojrxzrb hj sbgzmbgk÷m bmxk`rkvbe jm vaoebgk÷m xrbobdbharb----27?[_ Ebvjòb,Laòz~% E Gkobmbe DzbmVra`rblb Carlbxksa waorj eb vrjsjmgk÷m hje rkjw`a okae÷`kga bmxj eb Jmcjrljhbh hje Hjm`zjhkrk`kha b xrbobdbharjw hje gjmxra hj wbezh-----286 Ljxahaea`ìb hj kmsjwxk`bgk÷m4 njrrblkjmxbw { gamgjvxaw L _aljra WbehbòbJwxklbgk÷m hj vbrâljxraw---------28: Vzmxaw hj Skwxb Gkrz`ìb Bvamjzrae÷`kgb- Xjrbvkb MjzrbeJmxrjskwxb b eb Hrb- Gbrljm @zxkërrjt Wbgrkwxâm----- -2:: Carlbgk÷m Gamxkmzbhb DL Xjmhjra Earb% LG X÷rxaeb DklëmjtLbmjda { lbmkvzebgk÷m hj gkxawxâxkgaw .{ KK+------2:; Vrjsjmgk÷m @eaobe @ Gbrobda @brgìb% K Obnblamhj Hìbt% O _jsjm`b Orbadaw { gaew-Klvebmxbgk÷m hj zm Vebm hj Wj`zrkhbh Skbe jm eb Dzmxb hj Gbwxkeeb Eb Lbmgnb--23? Nzlbmkwla { jmcjrljrìb K Njrmâmhjt LbjwxrjEb gamhkgk÷m nzlbmb---------230 Ej`kwebgk÷m { Wbezh Eboarbe _ @beej`a _zoka±Hjoj wjr aoek`bxarkb eb sk`kebmgkb hj eb wbezh hj eaw xrbobdbharjw1 ---23; Gaeboarbgk÷m { Marlbw hj Vzoekgbgk÷m hj eb rjskwxb ----202   Jmcjrljrìb hje Xrbobda W Z L B _ K A Saezljm 2% Môljra 7 Dzeka ‗ ?622  7  Jmcjrljrìb hje Xrbobda ?6229 7: 4 8?Marlbw hj vzoekgbgk÷m
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks