ENF-IN-026 Desinfeccion y arreglo de la unidad del paciente

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 21
 
  ENF-IN-026 Desinfeccion y arreglo de la unidad del paciente
Related documents
Share
Transcript
  \o}t`<n6= IBDIBK%ICIPA] KOMAJA[I a.d .................... ~.~ -- ~T`~{{a)c.} KOT@NLODD@ANPI]]OJBAKO D<k`ja6ONL#@NQ BI_N@KIKKOBXID@ON[O 8=< Eatx`{ibT`c<nMab`|i} ONLO]CO]@I [IMBIKODAN[ON@KA9.Amfo{`|a =. \adimubi}`a 4. Koti}}abbaOBIMA]A6]O\@TA6Onlo}co}`iLODEI6K`d`ocm}oko=899K`d`ocm}oko=899 Xij`ni9ko:  \o}t`<n6= KOT@NLODD@ANPI]]OJBAAO D<k`ja6ONL#@NQ BI_NbAIKKOBXID@ON[O 8=< Eatx`{ib T`can Mab`|i} ONLO]CO]@I 9. AMFO[@\AT6 aX}a|oo}icm`on{od<cakapij}ikimboxi}iobutui}`aondank`d`anotkob`cx`ovipitoxt`ikobcam`b`i}`ayuou{`b`viku}in{otuot{ik`ioneatx`{ib`vid`<n.. =.\ADIM_BI]@A6Kot`nlodd`<nkobiun`kik6 Otbib`cx`ovipk`txat`d`<nikoduikikobatobocon{atyuodacxanonobcam`b`i}`ayuou{`b`viobxid`on{o6dici cotikonadeo cotixi}idaco} t`bbipa{}at it`dacabatkoutaxo}tanibtoeidok`i}`icon{oibiun`kikkobxid`on{o xi}iiucon{i}bitcok`kitkodacak`kikptoju}`kik. 4.KOTI]]ABBAX]@ND@X@ATD@ON[`L@DAT6 ãO@icm`on{oij}ikimbopb`cx`ali|a}odobiikix{id`<nkob`nk`|`kuaibcok`aeatx`{ibi}`a.ãAmfo{atp}axitkoutaxo}tanibtancok`atkodan{ic`nid`<n.ãFim<n ijui i`}optabtancok`atk`txan`mbotpolod{`|atxi}iunib`cx`oviikoduiki.ãBib`cx`ovipkot`nlodd`<n}nodinbdi}okudoobnuco}akojo}conotpci{o}`ibo{}inakoduibyu`o}amfo{a.ãBik`toc`nid`<nkojo}conot k`tc`nupoduinkatob`cx`ix}`co}a i}oitconatdan{ic`nikitpbuojabitcitdan{ic`nikit.ãO@i`}oixadik`t{ind`ikobtuobadan{`onoj}in|i}`okikkodadat mid`bat otxa}itkoeanjatponotxod`ibotxa}ikomid`batio}am`at.ãObb`naimta}mobieucokikdancitlid`b`kikyuoobci{o}`ibkoibjak<n xa}{ono}unidix`bi}`kikcipa}. ITOA[O]C@NIBKOBI_NbAIK KOL@N@D@<N6Otbib`cx`oviyuotoeidokobatobocon{atpoyu`xatutikatxa}obxid`on{oduinkaeitib`kakobto}|`d`a.AMFO[@\AT6 Xij`niVko:  \o}t`<n6= IBDIBKbI_IPA] KOMAJA[Ia.d .................... ~ . ~+`}n<n{gbl-# KOT@NLODD@ANPI]]OJBAKO D<k`ja6ONL#@NQ BI_N@KIKKOBXID@ON[O 8=< Eatx`{ibT`canMa_|i} ONLO]CO]@I ãKi}dacak`kik p toju}`kikibnuo|axid`on{o.ãCin{ono}a}kon p b`cx`ovionobto}|`d`a.ãIea}}i}{`ocxa p otluo}vaonbiikc`t`<nkobxid`on{o.ãIucon{i}bitcok`kitkodacak`kik p toju}`kikxi}ia{}atxid`on{ot.DANT@KO]ID@ANOTJONO]IBOT6ãTodi}batamfo{atkoco{ibxi}iyuonatoa`kon.ãKofi}|on{`bi} p todi}biun`kikku}in{oun{`ocxax}ukond`ib.ãEido}bikot`nlodd`<n{o}c`nibtoyunbit{odn`ditutikitonobeatx`{ibduinkato{}i{okoxid`on{o`nlod{adan{ij`ata. ã X]ADOK@C@ON[A6ãOt{imbodo}unimuoni|on{`bid`<nã]o{`}obi}`nano}i obx`t`nja p obxi{abbo|inkabatibdui}{atud`axi}ieido}tub`cx`ovipkot`nlodd`<n.ã]o{`}omacmitko`nlut`<n 8 nu{}`d`<nkofinkab`m}oobi}oipbitcotitkonadeo.ã]o{`}obicotikonadeo p bicotixuon{okobbikokobidici.ãIlbafo p }o{`}obat{onk`katkobidici.ãDabayuo{akibi}axitud`ionobdacx}oto}a.T`bi}axiotdan{ic`nikikoxat`{obionmabti}afi p }a{ubonuco}inkaobdan{on`ka p koxat`{ok`}od{icon{oonobdui}{ako}odabodd`<nko}axitud`i p kon{}akobdan{onoka}ko{}intxa}{o.ãI|`toiondi}jikikoto}|`d`atjono}ibotxi}iyuo}oib`dobib`cx`ovi p kot`nlodd`<nkobcam`b`i}`akobiun`kik.ãTuxo}|`tobida}}od{iofodud`<nkoot{iid{`|`kik ITOAK@I]@AKO_N@KIK KOL@N@D@<N6Otbib`cx`ovi p i}}ojbayuotoeidok`i}`icon{okobatobocon{atyuodacxanonbiun`kikkobxid`on{o.AMFO[@\AT6ãCin{ono}a}kon p b`cx`ovionobto}|`d`a.ãIucon{i}bitcok`kitkodacak`kik p toju}`kikxi}iobxid`on{o p a{}atxid`on{ot. Xij`ni F ko:  \o}t`<n6= IBDIB@F%.2}2CIPA] KOMAJA[I a.d ~ ºººº~ººtº~ºik`7.7ººººº AOT@NLODD@ANPI]]OJBAAO D<k`ja6ONL#@NQ BI_NbAIKKOBXID@ON[O 8=< Eatx`{ibT`canMab`|i} ONLO]CO]@I X]ADOK@C@ON[A6ãOt{imbovdimuoni|on{`bid`<nt`nda}}`on{okoi`}o.ã]o{`}obicotikonadeopbicotixi}idaco}.ãB`cx`ox}`co}abitxi}{otkobatcuombotpbatcuombotyuodant`ko}ocitb`cx`at `ndbuponkabitmi}inkit.ãA}jin`donuo|icon{ocotikonadeo cotikoxuon{odanbatobocon{atxo}{onod`on{otibxid`on{o.ã@ndbupibitmi}inkitkobidicionbib`cx`ovik`i}`it`n`ndacaki}ibxid`on{o. I]]OJBAKODICIDO]]IKI KOL@N@D@<N6ãOtobi}}ojbayuotoeidoibiun`kikxi}ito}aduxikixa}unnuo|axid`on{o.AMFO[@\AT6ãLid`b`{i}biikc`t`<nkobxid`on{o.ãCin{ono}a}konpb`cx`ovionobto}|`d`a.ãOY_@XAT6ãDabde<n.ãKattiminitj}inkot.ãDam`fi.ãIbcaeiki.ãLunkiãDabdeiX]ADOK@C@ON[A6ã]ounibi}axinodoti}`i bbo|obiibiun`kikkobxid`on{opdab<yuobitam}obit`bbi.ãDabayuobitiminikambikitam}obidici o{`onkibitam}oobdabde<n itoju}obato{}ocattam}in{oteid`onkabatinyubatda}}otxank`on{ot.ãDabayuobitam}otimini {onjidu`kikakoyuobixi}{otuxo}`a}yuokoxi}ieido}kambovindea.Onbi`nlo}`a}x}ontobixi}{otam}in{omifaobdabde<npeijibatinyubatda}}otxank`on{ot. Xij`ni;ko:
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks