Els moviments d'avantguarda (el surrealisme)

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 17
 
 

Slides

  1. ELS MOVIMENTS D'AVANTGUARDA: EL SURREALISME Andrea Mata Mesonero Nerea Francés Lama 2. ÍNDEX ● Introducció ● Orígens ● Els moviments d'avantguarda…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. ELS MOVIMENTS D'AVANTGUARDA: EL SURREALISME Andrea Mata Mesonero Nerea Francés Lama
 • 2. ÍNDEX ● Introducció ● Orígens ● Els moviments d'avantguarda a Catalunya ● Autors més representatius de l'avantguardisme català ● Els moviments d'avantguarda ● El surrealisme ● Tècnica literària del surrealisme
 • 3. INTRODUCCIÓ ● Les avantguardes són un conjunt de moviments artístics i literaris, molt diversos els quals tenen en comú la voluntat de ruptura amb la tradició, el seu caràcter efímer, les manifestes i les actituds de provocació tant des del punt de vista estètic com ètic.
 • 4. ORÍGENS ● Aquestes van sorgir a Europa sobre el 1909, amb el primer Manifest de Marinetti i, les quals tingueren un apogeu entre 1915 i 1925. La fi simbòlica de les avantguardes és el 1940 a causa de la descomposició dels grups parisencs per part dels nazis. ● L'origen d'aquestes avantguardes es troba en la crisi tant dels valors culturals com dels valors ideològics establers en la Primera Guerra Mundial. El motiu d'aquesta crisi va ser el trencament amb la cultural tradicional, l'actitud de revolta i la recerca de noves formes d'expressió.
 • 5. ELS MOVIEMENTS D'AVANTGUARDA A CATALUNYA ● Es començaren a manifestar durant la Primera Guerra Mundial (1914-1918). ● S'acostuma a estructurar en tres períodes: – 1916-1924: Domina la influència del Cubisme i Futurisme. – 1925-1938: Recepció del Surrealisme, barrejat amb elements futuristes i dadaistes. – Postguerra de la guerra civil.
 • 6. AUTORS MÉS REPRESENTATIUS DE L'AVANTGUARDISME CATALÀ ● Josep Maria Junoy: Uns dels introductors de la poesia avantguardista a Catalunya. ● J.V.Foix: Es caracteritza per la recerca d'una síntesi entre els classicisme i un avantguardisme, barreja d'elements futuristes i surrealistes. ● Bartomeu Rosselló-Pòrcel ● Joan Salvat-Papasseit ● Joan Brossa
 • 7. ELS MOVIMENTS D'AVANTGUARDA ● Les avantguardes estan compostes per diversos moviments: – Cubisme (1907-1909) – Futurisme (1909-1920) – Dadaisme (1915-1920) – Surrealisme (1917-1940)
 • 8. EL SURREALISME ● Moviment iniciat a França amb André Breton, les primeres creacions varen ser al 1919. ● Representà la culminació de les avantguardes i, per tant, la seva liquidació. ● Els artistes surrealistes proposaren d'arribar al coneixement profund de l'ésser humà per mitjà de la recerca de la seva subjectivitat i d'una realitat superior, màgica i irracional, el subconscient, i donaren una importància primordial al somni i la imaginació.
 • 9. TÈCNICA LITERARIA DEL SURREALISME ● Ús de l'escriptura automàtica ● Associació de les paraules i imatges ● Defensa de la distorsió al·lucinatòria o onírica d'objectes, ambients i experiències ● Ús d'al·literacions i anàfores ● Expressió mitjançant polaritats definitòries de la psicologia humana: vida-mort, passat-futur i realitat-ficció. etc.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks