El Barroc per estudiar Rosselló Pòrcel

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 12
 
 

Slides

  1. EL BARROC: CRONOLOGIA, ESTÈTICA LITERÀRIA. LA SEVA INFLUÈNCIA EN L’OBRA DE ROSSELLÓ-PÒRCEL 2. → Què és el Barroc? - És un període de desconfiança, tant…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. EL BARROC: CRONOLOGIA, ESTÈTICA LITERÀRIA. LA SEVA INFLUÈNCIA EN L’OBRA DE ROSSELLÓ-PÒRCEL
 • 2. → Què és el Barroc? - És un període de desconfiança, tant del món com de la mateixa humanitat. -Es caracteritza pel triomf de l'ornamentació, els jocs de paraules, la recerca de l'emoció i el plaer estètic i un auge en la creativitat dels països europeus. -Es caracteritza pel triomf de l'ornamentació, els jocs de paraules, la recerca de l'emoció i el plaer estètic i un auge en la creativitat dels països europeus.
 • 3. → Què és el Barroc? Les reaccions davant el desengany són diverses: → Protesta, sobretot en escrits polítics, religiosos i morals → Inquietud metafísica i espiritual que transcendeix la realitat. → L’ evasió, centrada en la literatura de circunstàncies i en l'estètica pura → Conformitat i acceptació dels esdeveniments (actitud estoica)
 • 4. → Cronologia → El període del Barroc se situa entre els períodes del Renaixement i el Neoclàssic → Moviment cultural que es va estendre des del 1600 fins a 1750 aproximadament. → L'estil Barroc va sorgir a principis del segle XVII, després del Concili de Trent (1545-1563) a Itàlia. D'ací es va estendre cap a la major part d'Europa.
 • 5. →L’estètica literària → L'estètica del període cultural que anomenem Barroc abarca els anys situats entre el període renaixentista i el període neoclàssic, és a dir, des de finals del segle XVI fins a començaments del segle XVIII. → Tendència a retorçar l’expressió, mitjançant perífrasis, al·lusions, hipèrbatons violents o equívocs. La grandiositat s’aconsegueix amb el recurs de la hipèrbole. Llenguatge recarregat → Utilització del contrast en els temes i en els recursos: antítesis, paradoxa i oxímonon.
 • 6. → Influència del Barroc en l’obra de Rosselló Pòrcel Literatura Espanyola: → Gòngora → Quevedo Literatura catalana: → Rector de Vallfogona
 • 7. → Altres influències → Postsimbolisme → La Generació del 27 → Jorge Guillén → Món oníric del surrealisme.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks