Documentació preinscripció 2015 2016

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 19
 
 

Slides

  1. C/ Peralada 55, 17600 Figueres (Girona) T. 972 500 731 - F. 972 673510 info@escolapiesfigueres.org www.escolapiesfigueres.org Centre Concertat per la Generalitat de…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. C/ Peralada 55, 17600 Figueres (Girona) T. 972 500 731 - F. 972 673510 info@escolapiesfigueres.org www.escolapiesfigueres.org Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya. DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR EN TOTS ELS CASOS  Original i fotocòpia del DNI del pare i la mare, tutors legals o guardador/a de fet. Si es tracta de persones estrangeres, la targeta de residència on consta el NIE.  Original i fotocòpia del DNI del/de la alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI, tot i ésser menor de 14 anys.  Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.  Original i fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a. DOCUMENTACIÓ, QUE NOMÉS CAL PRESENTAR QUAN S’AL·LEGUIN ALGUNS CASOS:  Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, en cas que el domicili familiar que s’al·lega no coincideixi amb el DNI de la persona sol·licitant.  Còpia del contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa, quan es consideri el lloc de treball dels pares.  Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.  Original i fotocòpia del certificat de la discapacitat de la persona que s’al·legui (alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans). En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.  Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.  Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb la signatura legalitzada pel Col.legi de Metges, en la qual s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticat/da una malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
 • 2. C/ Peralada 55, 17600 Figueres (Girona) T. 972 500 731 - F. 972 673510 info@escolapiesfigueres.org www.escolapiesfigueres.org Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya. BAREM DELS CRITERIS GENERALS Existència de germans o germanes escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballin. 40 punts Proximitat: -Quan el domicili és a l’àrea de proximitat del centre. -Quan es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball dels pares i aquest estigui dins de l’àrea de proximitat del centre. 30 punts 20 punts Quan el pare o la mare siguin beneficiaris de l’ajut de renda mínima d’inserció. 10 punts Quan l’alumne/a, pare, mare, germà o germana acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. 10 punts BAREM DELS CRITERIS COMPLEMENTARIS (Només es tenen compte en cas de desempat) Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental. 15 punts Pel fet de tenir una malaltia crònica que afecti l’aparell digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 10 punts Si el pare, la mare, el tutor o tutora o un germà o una germana de l’alumne/a han estat escolaritzats en el centre. 5 punts
 • 3. fundació escolàpies C/ Joan de Peguera, 42 ~ 08026 Barcelona ~ T. 936 760 358 ~ info@fundacioescolapies.es C/ Peralada 55, 17600 Figueres (Girona) T. 972 500 731 - F. 972 673 510 info@escolapiesfigueres.org www.escolapiesfigueres.org Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya. Segon cicle d'Educació Infantil, Primària i ESO Fases de la preinscripció Dates Difusió de l'oferta 4 de març Presentació de sol·licituds 10 al 17 de març La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 16 de març Llistes amb el barem 27 de març Sorteig per ordenar les preinscripcions 7 d’abril Reclamacions 7 al 9 d’abril Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 14 d’abril Publicació de l’oferta definitiva 5 de maig Publicació de les llistes d'admesos 12 de maig Reclamacions a l’OME amb el formulari corresponent 13, 14 i 15 de maig Període de matriculació Del 8 al 12 de juny Els formularis de preinscripció us els podreu descarregar, uns dies abans, del nostre espai web: www.escolapiesfigueres.org en l’apartat de preinscripció. Qui ho desitgi els pot passar a recollir a l’escola.
 • 4. Y0388/Y156 1/2 Sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públics. Curs 2015-2016 Dades de l’alumne/a DNI/NIE/Passaport Nom Primer cognom Segon cognom Targeta sanitària individual de l’alumne/a, TSI (si l'alumne/a té targeta sanitària individual, s’ha d’introduir el codi alfanumèric) Tipus de via Adreça Núm. Pis Codi postal Municipi Localitat Districte Telèfon Data de naixement Home Dona Nacionalitat Adreça electrònica on voleu rebre informació de la preinscripció Llengües que entén: 1 Català Castellà Cap de les dues Germans al mateix centre: 2 Nova incorporació al sistema educatiu (alumnat estranger que s’incorpora al sistema educatiu espanyol o que fa menys de 2 anys que hi és): Dades del pare, mare, tutor/a DNI/NIE/Passaport Nom Primer cognom Segon cognom DNI/NIE/Passaport Nom Primer cognom Segon cognom Dades escolars de l’alumne/a Codi del centre actual Nom del centre Nivell d’estudis actual Llar d’infants Segon cicle d’educació infantil Educació primària Educació secundària obligatòria Curs Idioma estranger que estudia al centre Necessitats educatives específiques (Només si escau.) Tipus A: alumnes amb discapacitats, trastorns greus de la personalitat o de la conducta o amb malalties degeneratives greus Tipus B: alumnes en situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorables Plaça sol·licitada Cal presentar una única sol·licitud amb les peticions de centre i ensenyaments per ordre de preferència. Pla d’estudis Codi 3 Curs Voleu plaça d’ofici? 4 Sí No Codi del centre Nom 1. 2. 3. 4. 5. 6. A42-V01/15 7. 8. 9. 10.
 • 5. 2/2 Criteris específics a efectes de barem Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música i dansa o amb programes d’alt rendiment esportiu 5 Sí No L’alumne prové d’un centre i ensenyament adscrit Sí No Criteris generals a efectes de barem Existència de germans al centre sol·licitat en primer lloc o pares o tutors legals que hi treballin 6 Sí No Domicili al·legat a l’efecte del criteri de proximitat al centre 7 (escolliu una opció) L’habitual dins l’àrea d’influència L’habitual dins el municipi, però fora de l’àrea d’influència L’habitual dins el districte, però fora de l’àrea d’influència (només per a Barcelona) El lloc de treball dins l’àrea d’influència (especifiqueu l’adreça del lloc de treball i la raó social) Raó social Adreça Municipi Codi postal Beneficiari de la renda mínima d’inserció Sí No Discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o el germà o la germana Sí No Criteris complementaris a efectes de barem Família nombrosa o monoparental Sí No Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs Sí No Alumnes que hagin tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals 8 , al centre per al qual es presenta la sol·licitud Sí No Manifestació de caràcter voluntari sobre l’opció pels ensenyaments de religió9 Ensenyaments de religió Sí No En el cas d'optar pels ensenyaments de religió, tipus d'opció que es vol cursar: Catòlica Evangèlica Islàmica Jueva Declaració del pare, mare, tutor/a o alumne/a major d’edat Nom i cognoms En qualitat de (Marqueu l’opció corresponent) Pare Mare Tutor/a Alumne/a major d’edat Declaro que són certes les dades que faig constar en aquest document i que no he presentat cap sol·licitud en cap altre centre per als mateixos ensenyaments. Lloc i data Signatura D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades i tractades al fitxer “Escolarització d’alumnat”, amb la finalitat de tramitar i resoldre els processos d’admissió de l’alumnat en els centres sufragats amb fons públics i el seguiment de l’escolarització en aquests centres. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, i l’oposició al seu tractament mitjançant un escrit adreçat a la unitat esmentada (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). 1. En concordança amb l’article 21.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i d’acord amb l’article 11.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, els pares, mares o tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden sol·licitar, en el moment de la matrícula, a la direcció del centre en el qual siguin admesos, que llurs fills o filles rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua. 2. En el cas que dos o més germans presentin la sol·licitud al mateix centre per al mateix nivell educatiu cal marcar la casella a totes les sol·licituds. 3. Codis: Llar d'infants (primer cicle d'educació infantil): LLA Educació secundària obligatòria: ESO Segon cicle d'educació infantil: INF Educació especial: EE Educació primària: PRI 4.En els ensenyaments de P3 i 1r d’ESO s’assigna plaça d’ofici si no s’ha obtingut plaça en cap dels centres sol·licitats. Per a la resta d’ensenyaments, si es vol l’assignació d’ofici cal indicar-ho a la sol·licitud. Si no s’indica, s’entén que no es demana. 5.El/la sol·licitant que vulgui obtenir una plaça a l'educació secundària obligatòria (ESO) i cursi (o hagi de cursar en el proper curs 2015-2016) ensenyaments professionals de música o dansa o participi en programes d'alt rendiment esportiu, ho ha d'indicar a la sol·licitud de preinscripció. A42-V01/15 6.D'acord amb l'article 10.1 del Decret 75/2007, aquest criteri també s’ha de marcar si es té un germà o germana escolaritzat en un centre públic de primària o secundària adscrit al centre on es demana plaça. 7.Les dades del domicili al·legades a efectes de barem poden ser consultades per persones interessades que participen en aquest procés de preinscripció en el mateix centre, ensenyament i nivell. 8.Són gratuïts i universals els ensenyaments següents: el segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, els programes de qualificació professional inicial i la formació professional de grau mitjà. 9.En el moment de la matrícula cal especificar l’opció de matèria. L'opció feta és vàlida per a tota l'etapa, sens perjudici de la seva possible modificació, que s'ha de comunicar al centre, per escrit, amb prou antelació a l'inici de qualsevol curs.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks