Digestion de Nutrientes (Amilasa Salival)

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 137
 
  Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac Hirman Josué rodríguez Mendoza correo hjjosue_20@hotmail.com INFORME Nº 02 DIGESTION DE NUTRIENTES (AMILASA SALIVAL) I. RESUMEN La práctica se realizo en el laboratorio de operaciones unitarias comenzando con las explicaciones de la profesora pasando así a preparar los materiales, se tienen cuatro tubos de ensayo en donde se les agrega 2ml al 0.2% , al tubo 1 añadimos 4 gotas de solución diluida de lugol al tubo 2 , 1 ml de solución de felhing
Related documents
Share
Transcript
  _jkyoxtkb`b J`dkcj`a Fkd`oa` H`trkb`t bo @|uxæf`d A`hcx`rcxkc bo `akfojr`dkôj { jurxkdkôj Nkxf`j Gctuë xcbxæeuow Fojbcw` dcxxoc nggctuoS8<Lncrf`ka*dcf KJICXFO J· <8BKEOTRKCJ BO J_RXKOJROT .@FKA@T@ T@AKY@A+K*   XOT_FOJ A` |xàdrkd` to xo`akwc oj oa a`hcx`rcxkc bo c|ox`dkcjot ujkr`xk`t dcfojw`jbc dcj a`to~|akd`dkcjot bo a` |xciotcx` |`t`jbc `tæ ` |xo|`x`x act f`roxk`aot! to rkojoj du`rxcruhct bo ojt`{c oj bcjbo to aot `exoe` 8fa `a <*8/ ! `a ruhc 0 `ð`bkfct 2 ecr`t botcaudkôj bkaukb` bo aueca `a ruhc 8 ! 0 fa bo tcaudkôj bo ioankje @ { crxc bo ioankje Hauoec d`aojr`x ` 0<< < d= toeukb`fojro `exoe`x ` act ruhct 4 { 2 ! uj` |opuoð`d`jrkb`b bo T`aky` { bog`x bux`jro 0?&8< fkj oj uj h`ðc ` 4?&2< < d = bo a` tcaudkôjbo `afkbôj toe÷j a` d`jrkb`b bo `fka`t` t`aky`a |xcbudkb` |cx act kjbkykbuct|cbofct boroxfkj`x du`j oiodrky` aaoe`x` ` tox a` jurxkdkôj bo otrct* @ rcbc ac bkdnc`jroxkcxfojro! to h`t` kf|cxr`jdk` bo otrubkc bo a` nkbxôaktkt bo `afkbôj ` |`xrkx bo a``fka`t` t`aky`a* \cx oaac oa chgorkyc |xkjdk|`a bo otr` |xàdrkd` ot boroxfkj`x du`akr`rky`fojro a` oiodrkykb`b bo a` `ddkôj bo a` `fka`t` t`aky`a bo bct fuotrx`t |`x``tæ xo`akw`x a`t dcf|`x`dkcjot xot|odrky`t*\`x` `{ub`xjct dcj oa chgorkyc ` otro kjicxfo to kjdau{oj rof`t r`aot dcfc7 a` t`aky`!a` `fka`t` t`aky`a! `afkbôj! nkbxôaktkt bo `afkbôj { rcb`t a`t xo`ddkcjot puo cduxxoj `axo`akw`x dcfhkj`dkcjot r`aot dcfc7 aueca! `afkbôj! ionakje { `wud`xot xobudrcxot* KK*   KJRXCB_DDKÔJ* A`t ojwkf`t tcj d`r`akw`bcxot |xcrokdct puo `doaox`j a` yoacdkb`b bo a`t xo`ddkcjotfor`hôakd`t puo cduxxot r`jrc ` jkyoa doaua`x dcfc iuox` bo oaa`t! tkj tuixkx oaa`td`fhkct oj tu otrxudrux` {#c iujdkôj*\`x` oa |xcdotc bo bkeotrkôj! a`t hkcfcaodua`t kjeoxkb`t oj a` bkor` bohoj tox boex`b`b`t ` tut dcf|cjojrot fàt tojdkaact |`x` tox `htcxhkb`t ` jkyoa boa ruhcbkeotrkyc { `tæ aaoe`x `a aue`x dcxxot|cjbkojro ` jkyoa doaua`x bcjbo |`xrkdk|`j ojbkyoxtct |xcdotct for`hôakdct kjbkt|ojt`haot |`x` oa f`jrojkfkojrc bo uj`  _jkyoxtkb`b J`dkcj`a Fkd`oa` H`trkb`t bo @|uxæf`d A`hcx`rcxkc bo `akfojr`dkôj { jurxkdkôj `bodu`b` ncfoctr`tkt* Ojrxo a`t |xkjdk|`aot ojwkf`t puo |`xrkdk|`j oj a` bkeotrkôj|cbofct dkr`x7 a` `fka`t` t`aky`a { |`jdxoàrkd` |`x` a` bkeotrkôj bo d`xhcnkbx`rct= a`ak|`t` { icticak|`t` |`x` a` bkeotrkôj bo aæ|kbct= |o|tkj` { pukfkcrxk|tkj` |`x` a`t|xcroæj`t*A` bkeotrkôj bo act d`xhcnkbx`rct dcfkojw` oj a` hcd`! bcjbo act `akfojrct tofotda`j dcj a` `fka`t` t`aky`a .|rk`akj`+ puo boex`b` act oja`dot `ai` 0!2 boa `afkbôjakhoxàjbcto f`arct`! eaudct` { bo~rxkj`t bo `afkbôj puo |ctooj rcbct act oja`dot`ai` 0!9 bo a` `fkac |odrkj`*A` `ddkôj bo a`t ojwkf`t! |cx tut d`x`droxætrkd`t iktkdcpuæfkd`t! |uobo `iodr`xto |cx a`t dcjbkdkcjot |xotojrot oj oa aue`x bo `ddkôj bo otr`t* Ojrxo act |xkjdk|`aot i`drcxotpuo |uoboj fcbkikd`x a` `ddkôj ojwkfàrkd` rojofct a` rof|ox`rux`! kjbudrcxot okjnkhkbcxot! |N* KKK*   XOYKTKÔJ HKHAKCEX@IKD@ T@AKY@7 A` t`aky`! ot uj` tcaudkôj bkaukb` puo dcjrkojo tutr`jdk`t kjcxeàjkd`t { cxeàjkd`t!dcjtrkru{o oa |xkfox iaukbc bkeotrkyc todxor`bc |cx oa d`j`a `akfojr`xkc* Ot uj tcayojro!|cx ac r`jrc kf|cxr`jro oj a` tojt`dkôj boa eutrc* A` t`aky` ot uj aæpukbc bo a`d`ykb`bhud`a!|xcbudkbc |cx a`teaàjbua`t t`aky`aot!rx`jt|`xojro! boyktdctkb`by`xk`hao! dcf|uotrc |xkjdk|`afojro |cx `eu`!t`aot fkjox`aot { `aeuj`t|xcroæj`t*  To otrkf` puo a` hcd` otrà nufobodkb` |cx a` |xcbuddkôj bo ojrxo 0 { 0*? akrxct bot`aky` `a bæ`! bux`jro a` ykb` bo uj` |oxtcj` to eojox`j ujct 4>*<<<* Otr` d`jrkb`bbo t`aky` ot y`xk`hao {` puo y` bktfkju{ojbc dcjicxfo `y`jw`j act `ðct { bohkbc `bkioxojrot rx`r`fkojrct* A` |xcbuddkôj bo t`aky` otrà xoa`dkcj`b` dcj oadkdacdkxd`bk`jc!bo r`a f`jox` puo |cx a` jcdno to toexoe` uj` fæjkf` d`jrkb`b bo t`aky`=`bofàt! tu dcf|ctkdkôj y`xæ` oj iujdkôj bo act otræfuact .dcfc oa cacx c a` yktkôj boa` dcfkb`+ `ufojr`jbc &|cx ogof|ac& oa |N `jro otrct otræfuact .du`jbc ojdcjbkdkcjot jcxf`aot ot bo 9*? ` 5*?+* Ot toexoe`b` |cx a`t eaàjbua`t t`aky`xotf`{cxot .|`xôrkb`! tuhakjeu`a { tuhf`~ka`x+ { fojcxot* A` bktfkjudkôj bo t`aky` toaa`f` nk|ct`aky`dkôj! fkojrx`t puo a` tojt`dkôj bo topuob`b hud`a to bojcfkj`~oxctrcfæ`!a` |xcbuddkôj o~dotky`tk`acxxo`*   _jkyoxtkb`b J`dkcj`a Fkd`oa` H`trkb`t bo @|uxæf`d A`hcx`rcxkc bo `akfojr`dkôj { jurxkdkôj DCF\CTKDKÔJ7 A` dcf|ctkdkôj ot tkfka`x ` a` boa |a`tf`* Otrà dcf|uotr` |cx7     @eu`7   Xo|xotojr` uj ;?/ bo tu ycaufoj! oj a` puo to bktuoayoj oa ?/xotr`jro icxf`bc |cx t`aot fkjox`aot dcfc kcjot bo tcbkc! |cr`tkc! dacxuxc!hkd`xhcj`rc { icti`rct* Oa `eu` |oxfkro puo act `akfojrct to bktuoay`j { to|oxdkh` tu t`hcx oj oatojrkbc boa eutrc*     Kcjot dacxuxc7 @drky`j a` `fka`t` t`aky`a c|rk`akj`*     Hkd`xhcj`rc { icti`rc7 Jourx`akw`j oa|Nbo act `akfojrct àdkbct { bo a`dcxxctkôj h`droxk`j`*    Fcdc7 Auhxkd` oa hcac `akfojrkdkc |`x` i`dkakr`x a`boeaudkôj{ puo |uob``y`jw`x ` ac a`xec boaruhc bkeotrkyc!tkj b`ð`xac*    Aktcwkf`7 Ot uj` tutr`jdk` `jrkfkdxchk`j` puo botrxu{o a`t h`droxk`tdcjrojkb`t oj act `akfojrct! |xcroekojbc oj |`xro actbkojrotbo a`td`xkot{ bo a`t kjioddkcjot*    Ojwkf`t7 Dcfc a` |rk`akj`! puo ot uj` `fka`t` puo nkbxcakw` oa`afkbôj|`xdk`afojro oj a` hcd`! dcfojw`jbc a` bkeotrkôj bo actnkbx`rct bo d`xhcjc*     Otr`roxkj`7 Dcj uj o~rxofc `fkjcroxfkj`a fu{ àdkbc! puo kjnkho a`|xodk|kr`dkôj bo icti`rc dàadkdc `a ujkxto ` act dxktr`aot bo nkbxc~k`|`rkr`*@bofàt! r`fhkëj rkojo iujdkôj `jrkh`droxk`j` { `jrki÷jekd`*    Crx`t tutr`jdk`t7 Dcfckjfujceachuakj`tot|odæikd`t!rx`jtioxxkj`!  a`drcioxxkj`*     R`fhkëj D`adkc7 Puo ao b` oa (t`hcx( ` a` t`aky` { `{ub` ` bkeoxkx oa `akfojrc* I_JDKCJOT    F`jrojox oa|N` 9!?*    B` |xcroddkôj `a otf`aro7 Iujdkcj`jbc dcfc boiojt`! auhxkd`jro { xoeua`jbcoa |N*    Dcfc xo|`x`bcx`7 i`ycxodkojbc a` fkjox`akw`dkôj*    Bkeotrky`7 \cx oa oiodrc bo a`t ojwkf`t `jrot fojdkcj`b`t*    Kf|cxr`jro oj a` o~|xotkôj cx`a*    F`jrkojo oa opukakhxkc næbxkdc*    D`|`dkb`b r`f|cj`bcx` boa fobkc7 Jourx`akw` oa fobkc àdkbc |xcbudkbc rx`ta`t dcfkb`t* Tk to |xcbudo uj |N àdkbc to |xcycd` a` botfkjox`akw`dkôj boaotf`aro! fkojrx`t puo tk to |xcbudo uj |N hàtkdc! to `dufua` t`xxc  _jkyoxtkb`b J`dkcj`a Fkd`oa` H`trkb`t bo @|uxæf`d A`hcx`rcxkc bo `akfojr`dkôj { jurxkdkôj @FKA@T@ T@AKY@A7 A` `fka`t`! bojcfkj`b` r`fhkëj |rk`akj` c rk`akj`! ot ujojwkf`nkbxca`t`puo rkojo a` iujdkôj bo bkeoxkx oaeaudôeojc{ oa`afkbôj|`x` icxf`x `w÷d`xottkf|aot! to |xcbudo |xkjdk|`afojro oj a`teaàjbua`t t`aky`xot.tchxo rcbc oj a`teaàjbua`t |`xôrkb`t+{ oj oa|àjdxo`t*Rkojo uj|Nbo 5* Du`jbc ujc bo otr`t eaàjbua`t to kjia`f` `ufojr` a` |xcbuddkôj bo `fka`t` { `|`xodo oaoy`bc tu jkyoa ojt`jexo*Iuo a` |xkfox` ojwkf`oj tox kbojrkikd`b` { `kta`b` |cx @jtoafo \`{ojoj0>44!pukoj a` h`urkwô oj uj |xkjdk|kc dcj oa jcfhxo bo bk`tr`t`*Oa |xcdotc bkeotrkyc ot jodot`xkc |`x` puo oa duox|c |uob` urkakw`x act jurxkojrot*Rkojo aue`x oj oa rx`drc hudc&e`trxc&kjrotrkj`a { ot |ctkhao ex`dk`t ` a` `dru`dkôj boojwkf`t nkbxcaærkd`t puo `dr÷`j tchxo act dcf|cjojrot bo a` bkor`* A` |xkfox` booaa`t ot a`  &`fka`t` t`aky`a! puo boex`b` oa `afkbôj ` uj` fowda` bo nkbx`rct bod`xhcjc fàt tojdkaact .toe÷j oa jkyoa bo `drkykb`b { oa rkof|c bo `dru`dkôj! |uobojaaoe`x ` f`arct` o kjdautc eaudct` akhxo+ { uj xotrc! kj`r`d`hao |cx oaa`! aa`f`bcbo~rxkj` aæfkro* Oa dcjrojkbc oj  &`fka`t` oj t`aky` ot y`xk`hao! { |uobo kx botbo < ` 4fe#fa! |uotrc puo `aeuj`t |oxtcj`t jc |ctooj otr` `drkykb`b! tkj puo oaac tu|cje`jkje÷j |xchaof` |`x` oaact tk bkt|cjoj bo jkyoaot `bodu`bct bo  &`fka`t`|`jdxoàrkd`* Ikeux` J·0 a` ojwkf` `fka`t` t`aky`a   DA@TKIKD@DKÔJ7 ΰ &@fka`t`
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks