DE LA PROVINCIA DE LUGO

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  Año Miércoles, 14 de Febrero de Núm. 37 DE LA PROVINCIA DE LUGO PRECIOS DE SUSCRIPCION Al año...36,06 Al semestre...24,04 Mas gastos de envio Los municipios
Related documents
Share
Transcript
Año Miércoles, 14 de Febrero de Núm. 37 DE LA PROVINCIA DE LUGO PRECIOS DE SUSCRIPCION Al año...36,06 Al semestre...24,04 Mas gastos de envio Los municipios de la provincia recibirán gratuitamente una suscripción. VENTA DE EJEMPLARES SUELTOS Por ejemplar de hasta 8 páginas...0,60 Por ejemplar de más de 8 y hasta 12 páginas...0,90 Por ejemplar de más de 12 páginas... 1,35 LAS SUSCRIPCIONES Y ANUNCIOS SE HARAN PREVIO PAGO DE SU IMPORTE ANUNCIOS Y OTRAS INSERCIONES Por cada palabra o números...0,15 - Las inserciones con carácter de urgencia, el importe será el doble de la inserción normal. - La tarifa se incrementará en un 50%, en los casos en que los textos a publicar no se entreguen o envíen en soporte informático compatible, según establece el art. 10 de la ordenanza reguladora del B.O.P. - Importe mínimo de publicación...6 SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS Depósito Legal LU / Franqueo concertado (27-2) Imprime: El Progreso de Lugo, S.L. XUNTA DE GALICIA Consellería de Innovación e Industria Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas Resolución do 25 de xaneiro de 2007, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto da LAT 66 kv Parque Eólico de Casa- Parque Eólico de Montouto-subestación de Sidegasa. (Expediente 2005/03-DXIEM-A.T.). En cumprimento do disposto na Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico (BOE nº 285, do 28 de novembro) e titulo VII do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, sobre autorizacións de instalacións de enerxía eléctrica (BOE nº 310, do 27 de decembro), sométese a información pública a petición de declaración de utilidade pública, en concreto, para o trazado da liña eléctrica de referencia, que conta coas características que se relatan a continuación: a) Peticionario: ENEL UNIÓN FENOSA RENOVA- BLES, S.A. b) Enderezo social: Rúa Betanzos, 1-1º Ezd., A Coruña c) Denominación: LAT 66 kv Parque Eólico de Casa- Parque Eólico de Montouto-subestación de Sidegasa. d) Concellos afectados: Guitiriz (Lugo), Aranga (A Coruña), e Curtis ( A Coruña). e) Finalidade: Interconexión eléctrica dos Parques Eólicos de Casa e Montouto coa subestación de Sidegasa para evacuación da enerxía xerada. f) Características técnicas principais: - Liña aérea a 66 kv. de m de lonxitude en simple circuíto con condutor LA-455 sobre apoio metálico de celosía, dende a subestación do Parque Eólico de Casa ata o apoio nº 46 de entronque coa derivación de Montouto. - Liña aérea a 66 kv de m. de lonxitude en simple circuíto con condutor LA-180 sobre apoio metálico de celosía, dende a subestación do Parque Eólico de Montouto ata o apoio nº Liña aérea a 66 kv de m. de lonxitude en simple circuíto con condutor LA-280 sobre apoio metálico de celosía, dende o apoio nº 46 de entronque coa derivación de Montouto ata o apoio nº 77, onde comeza o tramo soterrado de m. de lonxitude con final na subestación de Sidegasa. O condutor do tramo soterrado e do tipo aluminio 630. A declaración de utilidade pública, según o sinalado no artigo 54 da citada lei, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens o de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de Expropiación Forzosa. A relación concreta e individualizada dos bens e dereitos afectados que se consideran de necesaria ocupación figuran no anexo que se inserta adxunto a esta resolución. Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións por duplicado, na Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas (Edif. Advo. San Caetano, s/n bloque 5, Santiago de Compostela), na Delegación Provincial da Consellería de Innovación e Industria da Coruña (Edificio de Servizos Múltiples, 1ª pranta, Polígono de 2 Elviña- Monelos; A Coruña) e na Delegación Provincial da Consellería de Innovación e Industria de Lugo (Edif. Advo. Ronda da Muralla, 70; Lugo), referidas ás posibles limitacións á constitución da servidume de paso de liñas eléctricas (artigo 161 do Real Decreto 1955/2000) e aquelas outras que estimen oportunas no prazo de vinte días hábiles a contar dende o día seguinte ao da última publicación ou ao da notificación individual. Durante este prazo poderase examinar o proxecto das instalacións nas delegacións provinciais da Coruña e de Lugo así como na Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas de luns a venres entre as 9 da mañá e as 14 horas da tarde. Ata o mesmo momento do levantamento das actas previas, os interesados poderán facer alegacións por escrito aos únicos efectos de corrixir posibles erros que se encontren ao relacionar os bens e dereitos afectados segundo dispón o artigo 56.2º do Regulamento da Lei de Expropiación Forzosa. Esta publicación realízase igualmente para os efectos do artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, cando os titulares das fincas propostas sexan descoñecidos, non se saiba o lugar de notificación, ou ben, intentada a notificación, non se poidera realizar, e así enviarlle ao Ministerio Fiscal as dilixencias que se produzan, de conformidade co artigo 5 da Lei de Expropiación Forzosa, do 16 de decembro de Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de O Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas, Anxo Ramón Calvo Silvosa. Relación de propietarios, bens e dereitos afectados Expediente: 2005/03-DXIEM-A.T. Liña: LAT 66 kv Parque Eólico Casa- Parque Eólico Montouto- subestación Sidegasa. Concello: Guitiriz (Lugo) TRAMO AÉREO 3 Concello: Aranga (A Coruña) TRAMO AÉREO-DERIVACIÓN SUB. Montouto Concello: Curtis (A Coruña) TRAMO AÉREO 4 5 Concello: Curtis (A Coruña) TRAMO SOTERRADO 6 7 Concello: Guitiriz (Lugo) RELACIÓN DE DEREITOS AFECTADOS R Delegación Provincial de Lugo Resolución do 29 de xaneiro de 2007 da Delegacion Provincial da Consellería de Innovación e Industria de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución para o trazado Liña de media tensión Neiras Concello de Sober, expte. 031/1998 AT. e da súa declaración de utilidade pública. 1.- Autorización administrativa. Para os efectos previstos no artigo 9 do Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, de autorización de instalacións eléctricas, de aplicación ao presente expediente segundo o previsto na disposición transitoria primeira da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, e na disposición transitoria décimo primeira do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución para o trazado das liñas eléctricas de referencia, que contan coas características técnicas que se indican a continuación: PETICIONARIO: Unión Fenosa Distribución S.A. FINALIDADE: Mellora da infraestructura eléctrica existente na zona. CARACTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS: - Liña de media tensión aérea con orixe no apoio nº 42 da Lmt. Regueiro-Monforte e remate no centro de transformación de Neiras, con unha lonxitude de 2,828 km. en 21 apoios de formigón, en conductor LA 56/54,6 mm Urxente ocupación. O beneficiario, ao amparo do Título IX da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do Sector Electrico solicita, así mesmo, a declaración de utilidade pública das instalacións incluidas neste proxecto, que, segundo o sinalado no artigo 54 da devandita Lei, levará implícita, en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de Expropiación Forzosa. Polo tanto, a presente resolución de información pública, na que se relacionan todos os bens e dereitos afectados pola urxente ocupación, realízase tamén para os efectos previstos no citado titulo IX da Lei 54/97 e no que non se opoñan a ela, nos artigos 10, 16 e 31.5 do Decreto 2619/66, de 20 de outubro, 8 polo que se aproba o regulamento da Lei sobre Expropiación Forzosa e sancións en materia de instalacións eléctricas, tamén de aplicación ao presente expediente segundo o previsto nas referidas disposicións transitorias primeira da lei 54/1997 e décimo primeira do Real Decreto 1955/ Alegacións. O que se fai público para que poida examinarse o proxecto de instalacións nesta Delegación Provincial (Edificio Administrativo, Ronda Muralla 70, Lugo), e formular as reclamacións, por duplicado, que se consideren oportunas durante o prazo de TRINTA DIAS a contar desde a última publicación desta resolución. Igualmente, os interesados poderán formular, se é o caso, e no mesmo prazo, alegacións por escrito en relación co disposto nos artigos 25 e 26 do Decreto 2619/66, podendo correxir os erros que se encontren ao relacionar os bens afectados ata o mesmo momento do levantamento das actas previas. Esta publicación realízase igualmente para os efectos do artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións publicas e do procedemento administrativo común, cando os titulares dos predios propostos sexan descoñecidos, se ignore o lugar de notificación ou tentada ésta, non se poidera realizar e así dirixirlle ao Ministerio Fiscal as dilixencias que se produzan, de conformidade co artigo 5 da Lei de Expropiación Forzosa, do 16 de decembro de Lugo, 29 de xaneiro de O Delegado Provincial, Ramón Jesús Cortés Máñez. Concello: Sober Provincia: Lugo LMT NEIRAS R Consellería de Traballo Delegación Provincial de Lugo RELACIONS LABORAIS CONVENIOS COLECTIVOS Exp (Código ) Visto o texto do convenio colectivo para a empresa CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES GALAICO ASTURIANAS, S.A. (CYRGASA) , da provincia de Lugo, asinado o día 10 de xaneiro de 2007, pola representación da mentada empresa e a dos seus traballadores, e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 1/95, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real Decreto 1.040/81, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo. ESTA DELEGACIÓN PROVINCIAL, ACORDA: PRIMEIRO: Ordena-la inscrición do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta Delegación, así como o seu depósito. SEGUNDO: Remiti-lo texto do mentado convenio colectivo á Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia. TERCEIRO: Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Lugo, 30 de xaneiro de O DELEGADO PRO- VINCIAL, José Miguel Vázquez Calvo. CONVENIO COLECTIVO DA EMPRESA CONS- TRUCCIONES Y REPARACIONES GALAICO ASTU- RIANAS, S.A., CYRGASA, PARA O SEU CENTRO DE TRABALLO DE SAN CIBRAO (LUGO) CAPÍTULO I.- ÁMBITO E APLICACIÓN Artigo 1. Ámbito territorial.- Este CONVENIO COLECTIVO DE TRABALLO regula as condicións de traballo entre a empresa Cyrgasa e o seu persoal do centro de traballo de SAN CIBRAO (Lugo). Artigo 2. Ámbito persoal.- Afecta este convenio a tódolos traballadores/as da Empresa que prestan os seus servicios na actualidade no centro de traballo de San Cibrao (Lugo), así como ós que ingresen no mesmo durante a súa vixencia, sexa por traslado doutros centros, sexa por contratación directa, con excepción de persoal considerado como fóra de convenio . Artigo 3. Ámbito temporal.- 9 Este convenio subscríbese por TRES ANOS, con vixencia desde o día un de xaneiro de 2006 ata o trinta e un de decembro de 2008, salvo en aqueles artigos no que expresamente se sinale a súa entrada en vigor. Extinguido o prazo de vixencia, entenderase por denunciado polas partes na forma que establece a Lei. O Comité de Empresa presentaralle a ésta un anteproxecto dun novo convenio, antes do día un de novembro de 2008 e a negociación do mesmo principiará non máis tarde do día un de febreiro do ano CAPÍTULO II.- CLÁUSULAS XENÉRICAS Artigo 4. Vinculación á totalidade.- As condicións pactadas neste convenio forman un todo orgánico e indivisible e, para efectos da súa aplicación práctica, serán consideradas no seu conxunto, en cómputo global. Artigo 5. Condicións máis beneficiosas.- Respetaranse as condicións máis beneficiosas, que, a título persoal, puidese posuír calquera traballador afectado por este convenio. Artigo 6. Cláusula de compensación e absorción.- As remuneracións que se establecen neste convenio substitúen e compensan no seu conxunto tódalas retribucións e emolumentos de carácter salarial que viñese percibindo o persoal con anterioridade á súa entrada en vigor, xa fose por virtude do establecido na derrogada Ordenanza de Traballo, disposicións laborais concordantes, Convenios Colectivos anteriores, Regulamentos de réxime interior, pacto individual ou concesión graciable da empresa, sen que en ningún caso o traballador poida sufrir disminución na retribución global que viñese recibindo. CAPÍTULO III.- XORNADAS E DESCANSOS Artigo 7. Xornada de traballo.- Para o ano 2006, a duración máxima da xornada ordinaria efectiva de traballo será de horas. Para 2007 e 2008 a xornada máxima ordinaria efectiva de traballo será de e horas respectivamente. Non obstante, tendo en conta as razóns de orde funcional e organizativa que vinculan á empresa coa principal, considérase como xornada ordinaria a desta, para os traballadores que presten os seus servicios neste centro, asumíndose como propios os horarios e xornada da empresa principal, os excesos dos cales consideraranse como xornada extraordinaria e poderanse compensar con descansos ou mediante a retribución extraordinaria correspondente. No suposto de que algún traballador non puidese por razóns de mobilidade funcional, ou por outras causas non imputables a este, chegar a realizar a xornada anual ordinaria, non poderá ser obrigado a completar a dita xornada nin se lle deducirá da súa nómina o importe das horas non traballadas. Pola contra, se algún traballador fose desprazado ou trasladado por necesidades de servicios, e tras os trámites legais previos, a outro centro de traballo no que rexa a xornada enriba pactada, ou outra superior á establecida como xornada ordinaria no centro de traballo de San Cibrao, estará obrigado a realizar a dita xornada superior sen incremento ningún da retribución pactada neste convenio e sen prexuízo das restantes garantías establecidas na Lei. Este artigo terá vixencia en anos sucesivos. Artigo 8. Vacacións.- Para o persoal que permanecese en alta na Empresa durante todo o ano natural as vacacións serán de VIN- TEDOUS DÍAS LABORABLES. Destes vintedous días laborables, os traballadores adscritos á xornada fraccionada, que así o desexen, poderán beneficiarse de vinte días laborables consecutivos, podendo tomar os dous restantes en calquera momento, sempre que sexa avisado o mando cunha antelación mínima de 48 horas e que o dito beneficio non afecte o proceso productivo de cada labor. O persoal de novo ingreso ou incorporado de calquera situación que non reporte vacacións terá dereito a beneficiarse no dito ano dun número de días proporcional ó tempo que se presupoña leve de servicio ó 31 de decembro do mesmo ano. Se, efectuado o cómputo, dese un número fraccionado, redondearase, en todo caso por exceso, a prol do traballador. Como norma xeral, as vacacións aproveitaranse na modalidade convida entre empresa e traballador. Non obstante, antes do día 31 de xaneiro de cada ano a representación da Empresa e a dos traballadores elaborarán, conxuntamente, un calendario de vacacións para o ano en curso, establecéndose un período para posibles reclamacións que ha finalizar o 28 de febreiro. As tandas de vacacións para o persoal adscrito a réximes de traballo a quendas serán de 28 días naturais consecutivos, podendo beneficiarse dos dous restantes en calquera momento, sempre que sexa avisado o mando cunha antelación mínima de corenta e oito horas e que o dito beneficio non afecte a máis de un traballador por quenda dentro de cada Servicio ou Sección. Os traballadores que, como consecuencia de I.T. non haxan podido disfrutar as súas vacacións, dentro do ano natural, poderán facelo a partir da data na que reciba a súa alta médica. Artigo 9. Horas extraordinarias.- Terán a consideración de horas extraordinarias as que excedan da xornada ordinaria de cada traballador, segundo o horario e réxime de xornada asignada ó seu posto de traballo. A prestación do traballo en horas extraordinarias realizarase de acordo cos preceptos contidos no artigo 35 do Estatuto dos Traballadores. A súa execución por parte do traballador, dentro dos límites previstos no apartado 2 do dito texto legal, será voluntaria, agás nos supostos que establece o apartado 3 do mesmo artigo, isto é, cando se trate de prever ou reparar sinistros ou outros danos extraordinarios e 10 urxentes nos que será obrigatoria a prestación do traballo en horas extraordinarias sen que as mesmas se computen dentro do límite máximo de horas autorizadas. Para tal efecto, a Empresa informará mensualmente ós Delegados de Persoal, non máis tarde dos días 15 de cada mes, do número de horas extraordinarias realizadas por cada traballador e as súas causas. Artigo 10. Descansos compensatorios.- Como consecuencia dos acordos acadados na negociación do presente convenio, establécese para aqueles traballadores que así o desexen, a opción entre descansos compensatorios o a sua retribución en metálico para as horas extraordinarias e/ou festivas que se realicen. No suposto de optar por descansos, éstos veranse incrementados por cada hora extraordinaria realizada nun 40% (24 minutos) e nun 50% (30 minutos) por cada hora extraordinaria en días festivos. Os descansos quedarán regularizados cada dos meses e o disfrute resultante dos mesmos levarase a efecto como máximo na segunda quincena do terceiro mes. O disfrute farase por días laborais completos, salvo decisión contraria do traballador. Non obstante se como consecuencia de completar un día laboral resultara un saldo de horas en máis ou en menos, terase en conta para próximos descansos. Se o traballador optase por esta modalidade de descanso, deberá comunicarlo na oficiña de obra, ó seu administrativo, dentro dos tres primeiros do mes seguinte á realización das ditas horas. Por motivos debidamente xustificados e para resolver asuntos de índole particular, o traballador poderá solicitar o ou os descansos compensatorios antes do prazo sinalado, comunicándollo ó seu mando respectivo, sempre e cando o seu disfrute no implique problemas funcionais no servicio que presta o traballador. En todo caso, o dereito a opción entre descansos compensatorios e a retribución como tales horas extraordinarias corresponde ós traballadores. Artigo 11. Permisos retribuídos.- Considéranse con dereito a retribución os permisos que na súa forma e extensión se enumeran seguidamente: 1. Falecemento de pais, padrastos, avós, fillos (mesmo políticos), cónxuxes, netos, irmáns e irmáns políticos: TRES DÍAS LABORABLES, ampliables a CINCO DÍAS en caso de necesidade de desprazamento a outras localidades distantes cen ou máis quilómetros do centro de traballo. 2. Parto da muller: TRES DÍAS LABORABLES, ampliables a CINCO DÍAS no mesmo caso de desprazamento. 3. Casamento do traballador: QUINCE DÍAS NATU- RAIS E ININTERROMPIDOS. 4. En caso de doenza grave ou intervención cirúrxica que ocasione hospitalización de pais, padrastos, pais políticos, avós, cónxuxes, fillos e irmáns mesmo políticos: DOUS DÍAS NATURAIS, ampliables a CINCO DÍAS no mesmo caso de desprazamento. 5. En caso de matrimonio de pais, fillos, irmáns (mesmo políticos): UN DÍA NATURAL, ampliable a TRES DÍAS no mesmo caso de desprazamento. 6. Cambio de domicilio: UN DÍA NATURAL. 7. Por renovación do carné de conducir: UN DÍA LABORABLE. Para os traballadores que teñan a categoría profesional de conductores na Empresa: O TEMPO NECESARIO. 8. Citación xudicial: O TEMPO NECESARIO. 9. Outros deberes inescusables de carácter público: O TEMPO NECESARIO. 10. Eleccións a cargos públicos: O TEMPO NECE- SARIO. 11. Citacións da Administración: O TEMPO NECE- SAR
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks