Comunicació

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 9
 
 

Slides

  1. 1r ESO | FAIG OUTPUT | PIC CIENTÍFIFC | 2013-14 ã Eric Lara ã Cristina Alber ã Irina Buxó ã Iván Ruizã Toni Cuñé 2. INTRoducció Eric Cristina Irina…
Related documents
Share
Transcript
  • 1. 1r ESO | FAIG OUTPUT | PIC CIENTÍFIFC | 2013-14 • Eric Lara • Cristina Alber • Irina Buxó • Iván Ruiz• Toni Cuñé
  • 2. INTRoducció Eric Cristina Irina Iván
  • 3. Cos del treball El treball l’ hem fet amb esponja. Després hem moldejat la esponja i la hem tallat en 3 trossos. Els hem posat de forma esglaonada per després, posar el paper de diari per tal que quedi una superfície llisa, però inclinada. Després hem pintat el paper per donar un toc real, com si fos una muntanya. Hem pintat també el suport per tal que hi hagi “mar”
  • We Need Your Support
    Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

    Thanks to everyone for your continued support.

    No, Thanks