Armenta, el caballo de Troya de Marín en Morena: metió al menos a 51 marinistas al partido de López Obrador

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  En la lista destacan los hermanos del “góber precioso”, Blandina y Enrique Marín; sus compadres Valentín Meneses y Mario Montero Serrano; Sandra de Yta y hasta Blanca Jiménez.
Related documents
Share
Transcript
  Jra`mtj, `c ejojcck h` Xrkyj h` Ajrám `m Akr`mj9 a`tlõ jc a`mks j 0: ajrlmlstjs jc  pjrtlhk h` Cõp`z Korjhkr @m cj clstj h`stjejm cks b`rajmks h`c –fõo`r pr`elksk‑, Ocjmhlmj  y @mrlqu` Ajrám4 sus ekapjhr`s Wjc`mtám A`m`s`s y Ajrlk Akmt`rk U`rrjmk4 Ujmhrj h` \tj y bjstj Ocjmej Ilaìm`z. \kmjhjo Ejor`rj Eruz @c `x prllstj Jc`ijmhrk Jra`mtj Al`r `s `c orjzk jrajhk h`c `x fko`rmjhkr Ajrlk Ajrám Xkrr`s `m Akr`mj, pu`s `c ejmhlhjtk jc U`mjhk jprkv`ebõ su lmeurslõm `m `c  pjrtlhk h` Jmhrìs Ajmu`c Cõp`z Korjhkr pjrj lmtrkhuelr j cj `strueturj ajrlmlstj y jc a`mks skm 0: kp`rjhkr`s h`c –f õ  o`r pr`elksk‑ cks qu` s` bjm lmglctrjhk `m `s` lmstltutk  pkcátlek. E@MX_JC tuvk jee`sk j cj clstj h` cks ajrlmlstjs qu` jbkrj kp`rjm pjrj Akr`mj `mtr` cks qu` h`stjejm Ocjmhlmj y @mrlqu` Ajrám, b`rajmks h`c `x fko`rmjhkr pkocjmk4 sus ekapjhr`s Wjc`mtám A`m`s`s _kijs y Ajrlk Akmt`rk U`rrjmk4 jcfumks `x hlputjhks ckejc`s, `x pr`slh`mt`s aumlelpjc`s y `x h`c`fjhks h` cjs h`p`mh`meljs qu` `mejo`zõ `c –f õ  o`r pr`elksk‑ h` ?>>0 j ?>:: , y bjstj su `x s`er`tjrlk ^jrtleucjr, Lvêm Fjreáj qul`m jpjr`elõ `m um `v`mtk ekm Jc`ijmhrk Jra`mtj `m s`ajmjs pjsjhjs. @c jbkrj ejmhlhjtk h` Akr`mj jc U`mjhk h` cj _`pùoclej, Jc`ijmhrk Jra`mtj gu` hlr`etkr h`c Ulst`aj @stjtjc HLG `m `c s`x`mlk ajrlmlstj, jh`aês tltucjr h` cj U`er`tjráj h` H`sjrrkcck Ukeljc y pr`slh`mt` h`c Ekaltì Hlr`etlvk @stjtjc h`c ^_L. Lmecusk, j ìc c` tkeõ bje`r cj kp`rjelõm pkcátlej pjrj ojijr h` cj ekmtl`mhj lmt`rmj pkr cj fuo`rmjturj `m ?>:> j Ocjmej Jcejcê y @mrlqu` Hkf`r pjrj qu` Ijvl`r Cõp`z Yjvjcj gu`rj s`c`eelkmjhk ejmhlhjtk j Ejsj ^u`ocj. H` jeu`rhk ekm gu`mt`s jc lmt`rlkr h` Akr`mj, Jc`ijmhrk Jra`mtj ugjmj qu` ìc bj h`sgkmhjhk jc ^_L `m ^u`ocj y s` jtrlouy` cj lmekrpkrjelõm h` cks ktrkrj alcltjmt`s h`c ^_L j Akr`mj. @s h`elr, s` jhiuhlej cj glctrjelõm h`c ajrlmlsak `m `c pjrtlhk h` Jmhrìs Ajmu`c Cõp`z Korjhkr. Cks ajrlmlstjs qu` yj `stêm h`mtrk h` Akr`mj Cj clstj h` cjs p`rskmjs e`rejmjs j Ajrlk Ajrám y qu` jbkrj `stêm `m Akr`mj `s `mejo`zjhj pkr cks `x s`er`tjrlks h` Fko`rmjelõm, Ajrlk Akmt`rk U`rrjmk y Wjc`mtám A`m`s`s _kijs, r`sp`etlvja`mt`. Gu`mt`s ekmsuctjhjs pkr E@MX_JC y qu` trjojijm ekm `st` `qulpk qu` Wjc`mtám A`m`s`s `s `c `mejrfjhk h` cj kp`rjelõm pkcátlej ekm cks alfrjmt`s pkocjmks. Xjaolìm `stê Ujmhrj h` \tj qul`m trjojiõ `m `c U`furk ^kpucjr y ktrjs êr`js h` cj U`er`tjráj h` Ujcuh `m cj jhalmlstrjelõm ajrlmlstj y jbkrj `s supc`mt` h` Mjmey h` cj Ul`rrj `m cj gõraucj jc U`mjhk. Al`mtrjs qu` `m cj Alxt`ej pkocjmj, Akr`mj t`mhrê kp`rjhkr`s pkcátlek- `c`etkrjc`s h` cuik, yj qu` `sj r`flõm h` cj `mtlhjh s` qu`hõ j ejrfk h` cj gjalclj h`c `x fko`rmjhkr, `mejo`zjhj pkr sus b`rajmks9 @mrlqu` Ajrám Xkrr`s, Cuz Ocjmhlmj Ajrám, _`mì Ajrám y bjstj Ajrlk Ajrám Ir.  @m cj clstj h` `x hlputjhks h`stjejm Ocjmej Ilaìm`z B`rmêmh`z, qul`m s` lmserlolõ `m `c  prke`sk lmt`rmk h`c ^_L h` `st` júk pjrj s`r cj ejmhlhjtj j hlputjhj g`h`rjc pkr `c hlstrltk <4 tjaolìm `stê `c `x hlputjhk ckejc y `x jcejch` h` Xcjtcjuqult`p`e, Hjml`c Ajrtjfõm4 @hfjrhk Fkmzêc`z @sejalccj `x hlputjhk ckejc y `xpr`slh`mt` h` Jejtcêm4 Ik`c B`rmêmh`z _ulz, `x hlputjhk ckejc pkr Ebljutcj y Êcvjrk Akrjc`s Aìmh`z, `x hlputjhk. Xjaolìm `stêm lmeculhks jcfumks `x jcejch`s ekak @c`jzjr ^ìr`z h` Jtclxek, qul`m gu` `xblolhk pkr sus m`xks ekm `c erla`m krfjmlzjhk y su trl`mlk gu` h` ?>>2 j ?>::4 Iuclêm ^`új, `x pr`slh`mt` h` X`p`xek, Grjmelsek Ekoks Ajrám, `x pr`slh`mt` aumlelpjc h` Lxejqulxtcj. \ jcfumks h` cks h`c`fjhks h` cjs h`p`mh`meljs `mejo`zjhjs pkr Ajrám Xkrr`s qu` yj `stêm `m Akr`mj skm9 Grjmelsek @squltám, `x h`c`fjhk h`c HLG `m Rlekt`p`e h` Iuêr`z4 _jaõm Eblcljm, `x h`c`fjhk h` cj U`h`sk, h`c Ekaltì Hlr`etlvk @stjtjc y `x ekkrhlmjhkr r`flkmjc h`c prkfrjaj 70 y aês4 Ajrtám G`rmêmh`z Auúkz, `x h`c`fjhk h` cj U`h`sk y h`c ^_L4 Iuclk Alfu`c Bu`rtj, `x h`c`fjhk h`c ^_L, `mtr` ktrks. @s jsá ekak cks ajrlmlstjs sjctjrkm h`c ojrek h`c trlekckr pjrj suolrs` jc h` Akr`mj kp`rjhk pkr Jc`ijmhrk Jra`mtj Al`r. J ekmtlmujelõm cj clstj ekapc`tj h` cks prllstjs- ajrlmlstjs qu` yj s` pusl`rkm cj pcjy`rj h` pjrtlhk h` Cõp`z Korjhkr9
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks