Ajuntament de la Pobla de Vallbona

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 2
 
  BASES REGULADORES DE LES AJUDES PER A LA MOBILITAT D ESTUDIANTS D EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA. CURS ESCOLAR 2016/2017 PRIMERA- OBJECTE Aquestes bases tenen per objecte regular les ajudes individualitzades
Related documents
Share
Transcript
BASES REGULADORES DE LES AJUDES PER A LA MOBILITAT D ESTUDIANTS D EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA. CURS ESCOLAR 2016/2017 PRIMERA- OBJECTE Aquestes bases tenen per objecte regular les ajudes individualitzades de mobilitat a estudiants d educació postobligatòria, destinades a finançar parcialment el cost de desplaçament d estudiants que cursen estudis fora del terme municipal de la Pobla de Vallbona, a causa de la falta d oferta docent en aquest municipi respecte dels estudis que realitzen. SEGONA- DESTINATARIS DE LES AJUDES 1. Les persones beneficiàries de les ajudes seran les persones físiques que es troben matriculades i realitzant els estudis objecte d aquestes ajudes. 2. Les persones beneficiàries han d estar cursant estudis homologats pel Ministeri d Educació, Cultura i Esport, durant el curs 2016/2017. Seran objecte de subvenció els estudis universitaris, de batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior. S exceptuen en qualsevol cas, els estudis corresponents al tercer cicle, postgrau (màster, doctorat) o especialització dels estudis superiors. TERCERA- REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 1. Estar empadronat al municipi de la Pobla de Vallbona, almenys un any abans de la convocatòria d aquestes bases. 2. Estar matriculat en el curs 2016/2017: a. En el cas d estudis universitaris, quant siga possible, caldrà estar matriculat en un mínim de 36 crèdits. 3. Haver aprovat en el curs 2016/2017 un mínim de crèdit o assignatures: a. Estudiants universitaris: almenys un 50 % dels crèdits matriculats b. Estudiants de batxillerat, cicles i FPB: almenys un 80% de les assignatures. 4. No estar incurs en cap de les prohibicions establertes en l article 13 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions. 5. Que la renda de la unitat familiar no supere els llindars de renda següents: de dos membres de tres membres de quatre membres de cinc membres de sis membres de set membres de huit membres , , , , , , ,00 A partir del huité membre s afegiran a la renda de la unitat familiar per cada nou membre computable. A l efecte de determinar la renda de la unitat familiar, es computaran com a membres de la unitat familiar, sempre que convisquen en el domicili familiar: - El pare i la mare - L alumne/a - Germans i germanes menors de 26 anys o majors d aquesta edat quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica, o sensorial igual o superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili i sempre que no perceben cap tipus d ingressos. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no se considerarà membre computable el que no convisca amb la persona que sol licite l ajuda. No obstant, açò s aplicarà també en relació amb la viudetat del pare o de la mare, que sí que tindrà la consideració de membre computable, en el seu cas, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, encara que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet, la renda de la qual s inclourà dins del còmput de la renda familiar. En el cas de custòdia compartida, se consideraran membres de la unitat familiar les persones que convisquenn en el domicili en què es trobe empadronat l alumne/a, per a la qual cosa cal presentar l acord o resolució per la qual s estableix el règim de custòdia compartida i el certificat d empadronament. QUARTA- DOCUMENTACIÓ Les persones sol licitantss hauran d acompanyar a la sol licitud la documentació següent: - Instància de sol licitud d ajuda, segons model normalitzat. - Còpia del DNI o NIE de l alumne/a i del pare/mare o tutor, en el cas de menors d edat. - Còpia de les pàgines del llibre de família, relatives als membres de la unitat familiar. - Última declaració de la renda dels membres de la unitat familiar o autorització per poder consultar-la. - Acreditació de les circumstàncies sociofamiliars, tal com s estableix en la base sisena, apartat 3. - Fitxa de mantenimentt de tercers degudament emplenada. - Certificat, justificant o resguard de pagament de matrícula del curs 2016/2017 expedida pel centre. En estudis universitaris, en el cas d haver-se matriculat en un número inferior a 36 crèdits, hi caldrà aportar un justificant dels crèdits pendents per a finalitzar els estudis esmentats. - Justificant de les notes del curs escolar actual. - - Factures o documents equivalents, amb eficàcia administrativa de la despesa de la subvenció sol licitada. CINQUENA- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL LICITUDS El termini de presentació de sol licituds serà de 30 dies comptadors a partir del dia següent a la publicació de l extracte de la convocatòria d aquestes ajudes en el Butlletí Oficial de la Província de València. SISENA- VALORACIÓ DE LES SOL LICITUDS L encarregada de la valoració de les sol licituds presentades serà la Regidoria d Educació i s ajustarà als criteris següents: 1. Renda anual per càpita S entendrà per renda anual per càpita el resultat de dividir la renda familiar anual disponible entre el nombre de membres de la unitat familiar segons s indica en els paràgrafs següents i d acord amb la normativa que regula l Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. La declaració de l Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la qual s extrauran les dades econòmiques serà la de l últim exercici presentat, i se computaran els imports que es contenen en les caselles 380 i 395 (base imposable general més base imposable de l estalvi). Quant l import siga negatiu, serà 0 l import que s hi consigne per al càlcul. A l efecte d aquesta subvenció, s hi entendran com a membres de la unitat familiar les persones que convisquen en el domicili familiar. Fet que caldrà acreditar mitjançant el certificat de convivència. La renda anual per càpita calculada es valorarà d acord amb la taula següent: Renda per càpita Fins a 393 De 393,01 fins a 786 De 786,01 fins a Punts De 1.179,01 fins a De 1.572,01 fins a De 1.965,01 fins a De 2.358,01 fins a De 2.751,01 fins a De 3.144,01 fins a De 3.537,01 fins a De 3.930,01 fins a De 4.323,01 fins a De 4.716,1 fins a De 5.109,01 fins a De 5.502,01 fins a De 5.895,01 fins a De 6.288,01 fins a De 6.681,01 fins a De 7.074,01 fins a Més de Distància del domicili familiar al centre escolar Igual o inferior a 10 km: Superior a 10 km i igual o inferior a 20 km: 2 punts Superior a 20 km i igual o inferior a 30 km: 3 punts Superior a 30 km i igual o inferior a 40 km: 4 punts Superior a 40 km: 5 punts 3. Circumstàncies sociofamiliars La puntuació máxima a superior a 2 punts. obtenir atenent les circumstàncies sociofamiliars no podrà ser Situació de desocupació o atur laboral de les persones progenitores o tutors/es, sense percebre cap dels dos prestacions o subsidis per aquest concepte. Condició de refugiat polític. Fill/a de famílies monoparentals. Condició de toxicòman, alcohòlic o reclús en un centre penitenciari, del pare o de la mare o tutors (per una o diverses d aquestes condicions). Família nombrosa de qualsevol categoria. Discapacitat física o psíquica d algun membre de la unitat familiar igual o superior al 33%. Orfe absolut Acreditació de les circumstàncies sociofamiliars: - L acreditació de la situació de desocupació o atur laboral de les persones progenitores i/o tutors/es, sense prestacions, es realitzarà d ofici per aquesta administració. El fet de participar en aquestaa convocatòria comporta l autorització expressa de les persones interessades perquè aquesta administració comprove aquestes dades. - La condició de refugiat polític s haurà d acreditar mitjançant la presentació de l original o còpia de la documentació facilitada pel Ministeri de l Interior. - En el cas de la circumstància «família monoparental», aquesta condició haurà de quedar fefaentment acreditada mitjançant el títol de família monoparental, d acord amb el que s estableix en el Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana; en cas de no disposar del carnet, la condició de família monoparental també es podrà acreditar amb l aportació del llibre de família i certificat de defunció en el cas de viudetat o sentència judicial ferma de separació o divorci i certificat municipal de convivència o informe dels serveis municipals, ja que la convivència de la mare o el pare solters, separats, divorciats o vidus, amb una altra persona amb la que mantinga una relació d afectivitat, encara que no estiga regularitzada, exclou la condició de família monoparental i, en conseqüència, els beneficis que s hi atribueixen. - La condició de toxicòman, alcohòlic o reclús caldrà acreditar-la mitjançant el certificat de la direcció del centre penitenciari o certificat acreditatiu expedit pel personal mèdic especialista. La puntuació prevista s aplicarà per cada circumstància concurrent i per cada membre de la unitat familiar respecte del que s acredite. - Per tal d acreditar la condició de família nombrosa haurà d aportar-se el títol o carnet de família nombrosa en vigor, o llibre de família. - La discapacitat de l alumnat, germans/nes, els pares o tutors/es caldrà acreditar-la mitjançant la corresponent certificació de reconeixement de grau de discapacitat, emesa per la Conselleria competent en matèria de benestar social. També es podrà acreditar mitjançant la corresponent targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesa per l òrgan competent de l esmentada Conselleria. També podrà acreditar-se: a) Resolució de l Institut Nacional de la Seguritat Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o grau de discapacitat. b) Resolució del Ministeri d Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa amb el reconeixement d una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. - L orfandat absoluta s haurà d acreditar mitjançant el llibre de família o certificat del Registre Civil. El valor en del punt serà el resultat de dividir el crèdit pressupostarii existent per a la convocatòria d ajudes per la suma total de punts obtinguts per totes les sol licituds. La subvenció màxima a concedir a cadascuna de les persones beneficiàries és de 200. SETENA- INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT L òrgan competent per a la instrucció i resolució de l expedient serà la Junta de Govern Local. En avaluar-se les sol licituds, la Regidoria d Educació haurà d emetre una proposta en la qual es concrete el resultat de l avaluació efectuada. L òrgan instructor, en vista de l expedient, formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà de notificar-se i es concedirà un termini de 10 dies per a presentar al legacions. En el cas de no presentar-les, la proposta de resolució formulada es convertirà en definitiva. Després d examinar les al legacions presentades, si escau, per part de les persones interessades, es formularà una proposta de resolució definitiva, que haurà d expressar la relació de sol licitants a qui es concedeix l ajuda així com la quantia de l ajuda per a cadascú. Es farà constar, de maneraa expressa, la desestimació de la resta de les sol licituts, amb expressió dels motius. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos, computats a partir de la publicació de la corresponent convocatòria. En transcórrer aquest termini, les sol licitudss s entendran desestimades per silenci administratiu. La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d acord amb els articles 40 i 45 de la Llei 39/ /2015, de 1 d octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A més es publicaran en el tauler municipal d anuncis i en la pàgina web oficial de l Ajuntament de la Pobla de Vallbona. HUITENA- CRÈDIT PRESSUPOSTARI I PAGAMENT DE LES AJUDES El pressupost destinat a finançar aquestes ajudes ascendeix a ,00, amb què es finançarà el curs escolar 2016/2017, amb càrrec a la partida Subvencions concurrència ensenyança, del pressupost de l Ajuntament de la Pobla de Vallbona, de l any L abonament de les ajudes es realitzarà en un únic pagament. Quan la persona beneficiària aporte juntament amb la sol licitud, el justificant d haver abonat sols pagaments fraccionats de la matrícula o taxes administratives, serà requisit previ per a procedir a l abonament de la beca que aporte el justificant d haver fet efectius tots els pagaments fraccionats generats fins al moment. NOVENA- COMPATIBILITATT DE LES AJUDES Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressoss o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d organismess internacionals, sempre que la suma dels ingressos percebuts no supere el cost total de l objecte de la subvenció. DESENA- OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES Les persones beneficiàries d aquesta subvenció tindran les obligacions que estableix l article 14 de la Llei general de subvencions i la resta que resulten d aplicació d aquestess bases. ONZENA- INCOMPLIMENT L incompliment de les obligacions derivades de la concessió de les ajudes, en els casos que estableix l article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones, comportarà la pèrdua total o parcial de la subvenció i el reintegrament corresponent en els termes que estableixen els capítols I i II del títol II de la llei anomenada anteriorment.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks